Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 5701/15 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku

z dnia 23 grudnia 2015r.

w sprawie rozpatrzenia w postępowaniu nadzorczym uchwały Rady Gminy Przerośl nr X/59/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Tekst pierwotny

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku w składzie: Przewodniczący: Stanisław Srocki Członkowie: Beata Chmielewska Paweł Gałko Katarzyna Gawrońska Agnieszka Gerasimiuk Anna Ostrowska Dariusz Renczyński Joanna Salachna Marcin Tyniewicki Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.) oraz art. 91 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz.U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) po rozpatrzeniu w postępowaniu nadzorczym Uchwały Rady Gminy Przerośl
Nr X/59/2015 z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

postanawia : uznać, iż powyższa Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa w związku
z zapisami zawartymi w:

- § 1 pkt 2 lit. c) Uchwały, w którym określono stawkę podatku od nieruchomości
od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 11,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej, co stanowi naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r.
o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 849, ze zm.) w zw.
z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735), w związku z tym postanawia stwierdzić nieważność § 1 pkt 2 lit. c) Uchwały
Nr X/59/2015.


Uzasadnienie

W dniu 27 listopada 2015 r. do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku - Zespół w Suwałkach, wpłynęła Uchwała Rady Gminy Przerośl Nr X/59/2015 z dnia
19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 października 1992 r.
o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1113 ze zm.), tut. Izba wszczęła postępowanie nadzorcze dotyczące wskazanej Uchwały, zawiadamiając Radę, pismem z dnia 16 grudnia 2015 r., o terminie posiedzenia Kolegium RIO
w Białymstoku wyznaczonym na dzień 23 grudnia 2015 r. Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku na posiedzeniu w dniu
23 grudnia 2015 r. stwierdziło, co następuje. Badana Uchwała została podjęta z istotnym naruszeniem prawa. W § 1 pkt 2 lit. c) UchwałyNr X/59/2015 określono stawkę podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym w wysokości 11,48 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej. Stanowi to naruszenie art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. c) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r.
poz. 849, ze zm.) w zw. z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r.
w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. poz. 735). Zgodnie z tymi regulacjami, maksymalna stawka podatku od nieruchomości dla tego typu przedmiotów opodatkowania wynosi bowiem 10,68 zł. Wskazana wada ma charakter istotny w rozumieniu art. 91 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r.poz. 1515, ze zm.). Biorąc powyższe pod uwagę należało orzec, jak w sentencji. Jednocześnie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku wskazuje, że w związku ze stwierdzeniem na mocy niniejszej uchwały nieważności § 1 pkt 2 lit. c) Uchwały w zakresie stawek podatku od nieruchomości od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym, w roku 2016 dla wyżej wskazanych przedmiotów opodatkowania stosować należy stawki obowiązujące w roku 2015, zgodnie z postanowieniami art. 20a ust. 1 ustawy z dnia
12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. POUCZENIENa niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze służy skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, którą można wnieść (za pośrednictwem RIO
w Białymstoku, ul. Branickiego 13) w terminie 30 dni od dnia otrzymania rozstrzygnięcia.

Przewodniczący Kolegium


Stanisław Srocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-03-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe