Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/121/2016 Rady Gminy Turośń Kościelna

z dnia 30 czerwca 2016r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku, Rada Gminy Turośń Kościelna uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turośń Kościelna.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/151/2012 Rady Gminy Turośń Kościelna z dnia
28 listopada 2012 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012 r., poz. 3992, z 2014 r. poz. 1460).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kowalewicz


Załącznik do Uchwały Nr XVI/121/2016
Rady Gminy Turośń Kościelna
z dnia 30 czerwca 2016 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY TUROŚŃ KOŚCIELNA

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turośń Kościelna, w szczególności dotyczące:

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach itp.);

b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;

c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano- remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego;

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach;

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami;

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI

§ 2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do zapewnienia utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:

1) zbieranie w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych:

a) papier i tektura;

b) opakowania wielomateriałowe;

c) tworzywa sztuczne i metale;

d) szkło;

e) odpady zielone;

f) zużyte baterie i akumulatory;

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

h) przeterminowane leki;

i) chemikalia;

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe;

k) odpady budowlano-remontowe;

l) zużyte opony.

2) przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy
w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom nieruchomości;

3) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości: błota, śniegu, lodu z chodników położonych wzdłuż nieruchomości (przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości) oraz posypanie piaskiem chodnika; uprzątnięte błoto, śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów,

4) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi dopuszczalne jest jedynie w miejscach utwardzonych, pod warunkiem, że powstające ścieki nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby,

5) naprawy samochodów, związane z ich bieżącą eksploatacją mogą być przeprowadzane w obrębie nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleby oraz uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 3.
ZASADY OGÓLNE W ZAKRESIE PROWADZENIA SELEKTYWNEGO ZBIERANIA I ODBIERANIA ODPADÓW

§ 3. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:

1) Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne ma obowiązek wyposażyć nieruchomość
w worki do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów;

2) Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.), metalu, tworzywa sztucznego, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła, opakowań wielomateriałowych (kartony po mleku, sokach itp.);

3) Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych
z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszystkich rodzajach zabudowy, z tym, że w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej właściciele nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostownika, przy czym nie może to powodować uciążliwości na sąsiednich nieruchomościach;

4) Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do worka;

5) Odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę bezpośrednio z nieruchomości zgodnie z dostarczonym przez Gminę harmonogramem;

6) Prowadzenie selektywnego zbierania powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy;

7) Wymienione w pkt. 6 odpady można przekazywać przedsiębiorcy zgodnie z harmonogramem lub dostarczyć je osobiście do gminnego punktu odpadów problematycznych;

8) Odpady niebezpieczne wygenerowane z odpadów komunalnych należy gromadzić do odpowiednich pojemników zabezpieczających ludzi i środowisko przed ich oddziaływaniem i dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w wyznaczonym miejscu;

9) Odpady wielkogabarytowe zbierane są tak, jak pozostałe selektywnie zbierane, jednakże bez umieszczania ich w workach;

10) Odpady budowlano - remontowe i rozbiórkowe gromadzić należy w pojemnikach zabezpieczonych przed możliwością pylenia; w przypadku niewielkiego remontu odpady te mogą być przekazywane we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów.

Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie częstotliwości i sposobów pozbywania się nieczystości ciekłych:

1) Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości,

2) Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.

§ 5. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co najmniej raz na miesiąc;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc;

c) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej raz na miesiąc;

d) pozostałe zbierane selektywnie - co pół roku;

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:

a) odpady zmieszane - co najmniej raz na miesiąc;

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło białe i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe - co najmniej raz na miesiąc;

c) odpady ulegające biodegradacji - co najmniej raz na miesiąc;

d) pozostałe zbierane selektywnie - co pół roku;

3) jednostki handlowe, usługowe, przemysłowe - w zależności od wielkości pojemników nie rzadziej jednak niż 1 raz w miesiącu;

4) budynki pensjonatowe, hotele, ośrodki wypoczynkowe itp., minimum 1 raz w miesiącu;

5) dodatkowo:

a) zużyte baterie można umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Turośń Kościelna,

b) zużyte akumulatory przekazywać do punktów sprzedaży akumulatorów,

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych można przekazywać w punktach sprzedaży detalicznej, przy zakupie sprzętu tego samego rodzaju, w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz w czasie zbiórek organizowanych dwa razy do roku.

§ 6. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych.

§ 7. W okresie letnim, właściciele nieruchomości , na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokoi itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.

Rozdział 5.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH. WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM.

§ 8. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:

1) przewiduje się następujące rodzaje pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Turośń Kościelna i ich minimalną pojemność:

a) kosze uliczne o pojemności minimum 10 l;

b) kosze na odpady o pojemności minimum 110 l;

c) worki o pojemności minimum 60 l;

d) kontenery o pojemności minimum 5 m3.

2) odpady komunalne należy gromadzić w w/w pojemnikach o minimalnej pojemności, uwzględniając następujące normy:

a) dla budynków mieszkalnych 40l na mieszkańca; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności co najmniej 60l;

b) dla szkół wszelkiego typu 2 l na każdego ucznia i pracownika;

c) dla żłobków i przedszkoli 2 l na każde dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych 30 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;

e) dla punktów handlowych poza lokalem 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na każdy punkt;

f) dla lokali gastronomicznych 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;

g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;

h) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem

i) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować worki o następujących ujednoliconych kolorach:

1) Kolor niebieski z przeznaczeniem na makulaturę;

2) Kolor żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne i metale;

3) Kolor zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane bezbarwne i kolorowe.

3. Odpady komunalne należy gromadzić w szczelnych pojemnikach, kontenerach lub workach wyłącznie do tego celu przeznaczonych.

4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek zapewnić i wyposażyć ją w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych.

5. Pojemniki do gromadzenia odpadów powinny być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom oraz w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale IV.

6. Pojemniki i kontenery powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów odbierającym odpady.

7. Pojemniki na odpady komunalne należy ustawiać w miejscach łatwo dostępnych dla ich użytkowników i pracowników jednostki wywozowej w sposób nie powodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki powinny być ustawione w granicy nieruchomości w miejscu specjalnie do tego wydzielonym, na równej powierzchni, w miarę możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przez zbieraniem się wody i błota.

8. Określa się rodzaje i minimalne pojemności oraz warunki rozmieszczenia pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na drogach publicznych:

1) kosze uliczne o pojemności minimum 10 l,

2) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

9. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Pojemniki należy myć po odebraniu odpadów w miarę potrzeb, a w okresie wiosenno - jesiennym poddać dezynfekcji raz na kwartał.

10. Meble, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wystawiać przed posesję w terminie określonym w harmonogramie, w miejscu, w którym nie będą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa osób trzecich, a równocześnie umożliwiające ich sprawny odbiór.

Rozdział 6.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO NA LATA 2012-2017

§ 9. 1. System gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Turośń Kościelna winien zapewnić:

1) ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania do 31 grudnia 2020 r. do nie więcej niż 35% w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,

2) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo,

3) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo.

2. Odpady komunalne zebrane i odebrane od właścicieli nieruchomości powinny być przekazywane do instalacji wskazanej w uchwale w sprawie wykonania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, tj. do Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze.

3. Powstające w gospodarstwach domowych odpady komunalne ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości.

Rozdział 7.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKOWANIA.

§ 10. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.

§ 11. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:

1) stały i skuteczny dozór,

2) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych, w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne;

3) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie jego nieruchomości może mieć miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem;

4) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.; nieczystości te powinny być umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych.

Rozdział 8.
WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ

§ 12. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, jako takie.

2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, nieokreślonych w ust. 1, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt,

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem, zostaną ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wymienionych w ust. 2, zobowiązani są:

1) przestrzegać przepisów sanitarno- epidemiologicznych,

2) składować obornik w odległości, co najmniej 10 m od linii rozgraniczającej nieruchomości, na terenie płaskim, tak by odcieki nie mogły przedostawać się na teren sąsiednich nieruchomości;

3) pszczoły trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

§ 13. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach, placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział 9.
OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ PRZEPROWADZANIA

§ 14. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zajęte pod zabudowę związaną z produkcją, handlem i magazynowaniem artykułów spożywczych w terminie do 7 dni po stwierdzeniu zaistnienia populacji gryzoni.

2. Ustala się terminy przeprowadzania deratyzacji:

1) od dnia 1 marca do 31 marca;

2) od dnia 1 października do dnia 31 października.

Przewodniczący Rady Gminy


Sławomir Kowalewicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2016-07-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe