| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Porozumienie Wojewody Podkarpackiego

z dnia 14 czerwca 2012r.

zawarte pomiędzy Wojewodą Podkarpackim a Podkarpackim Wojewódzkim Inspektorem Nadzoru Budowlanego w przedmiocie powierzenia zadania w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w sprawach oddawania do użytkowania inwestycji na podstawie art. 16 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie budowli przeciwpowodziowych

Na podstawie art. 20 ustawy z   dnia 23 stycznia 2009 r. o   wojewodzie i   administracji rządowej w   województwie (Dz. U. Nr 31 poz. 206), art. 16 ustawy z   dnia 8   lipca 2010   r. o   szczególnych zasadach przygotowania i   realizacji inwestycji w   zakresie budowli przeciwpowodziowych (Dz. U. Nr 143 poz. 963).  

I.   PRZEDMIOT POROZUMIENIA  

§   1.   1.   Wojewoda powierza, a   Inspektor przyjmuje do prowadzenia zadania w   zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych w   sprawach oddawania do użytkowania inwestycji na podstawie art. 16 ustawy o   szczególnych zasadach przygotowania i   realizacji inwestycji w   zakresie budowli przeciwpowodziowych.  

2.   Upoważnia się Inspektora do wydawania orzeczeń administracyjnych oraz prowadzenia innych spraw objętych zakresem porozumienia.  

II.   WARUNKI REALIZACJI POROZUMIENIA  

§   2.   1.   Inspektor prowadzi sprawy, wydaje rozstrzygnięcia, zaświadczenia oraz wykonuje pozostałe czynności w   ramach przepisów, które obejmuje niniejsze porozumienie.  

2.   Załatwianie spraw objętych porozumieniem odbywa się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego  

3.   Inspektor zobowiązuje się powierzone mu sprawy załatwiać zgodnie z   prawem.  

4.   Kopie rozstrzygnięć wydanych na podstawie niniejszego porozumienia będą przekazywane Wojewodzie w   ciągu 14 dni od daty ich wydania.  

5.   Inspektor ponosi odpowiedzialność wynikającą z   przepisów prawa w   przypadku załatwienia spraw z   naruszeniem wyżej określonych zasad.  

§   3.   Realizacja zadań powierzonych niniejszym porozumieniem następuje w   ramach środków własnych, będących w   dyspozycji Inspektora.  

§   4.   Wojewoda zastrzega sobie prawo kontrolowania sposobu realizacji zadania, w   tym możliwości żądania informacji lub kopii dokumentów potwierdzających prawidłowość realizacji zadania.  

III.   POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

§   5.   1.   Porozumienie zawiera się na czas nieokreślony.  

2.   Rozwiązanie porozumienia może nastąpić za zgodą stron w   ustalonym wspólnie terminie.  

3.   Strony dopuszczają możliwość rozwiązania niniejszego porozumienia za wypowiedzeniem z   zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia obowiązującego na koniec miesiąca kalendarzowego.  

4.   Zmiana postanowień porozumienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

§   6.   Porozumienie wchodzi w   życie z   dniem podpisania i   podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.  

§   7.   Porozumienie sporządzono w   pięciu jednobrzmiących egzemplarzach - cztery dla Wojewody, jeden dla Inspektora.  

 

 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego  


Ryszard   Witek

WOJEWODA PODKARPACKI  


Małgorzata   Chomycz-Śmigielska

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Sławomir Janiak

Ekspert podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »