reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/165/16 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 11 sierpnia 2016r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) Rada Gminy Gorzyce uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przez Gminę Gorzyce
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Gmina Gorzyce zobowiązuje się do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych, bez limitów ilościowych:

1) papieru i tektury;

2) szkła;

3) opakowań wielomateriałowych;

4) tworzywa sztucznego;

5) metali;

6) ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji;

7) przeterminowanych leków i chemikaliów;

8) zużytych baterii i akumulatorów;

9) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;

11) zużytych opon;

12) popiołu; oraz zmieszanych odpadów komunalnych nie zawierających: odpadów zielonych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne.

§ 3. Gmina Gorzyce zobowiązuje się do odbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych, wg ustalonych limitów ilościowych:

1) zielonych - 20l miesięcznie na jednego mieszkańca;

2) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne
- 0,5 m3 rocznie na jednego mieszkańca.

§ 4. Odpady określone w §2 i §3 powinny być gromadzone w sposób określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

§ 5. Ustala się minimalne częstotliwości odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) odpady zmieszane:

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- w miesiącach kwiecień - październik raz na dwa tygodnie;

- w miesiącach listopad - marzec raz w miesiącu;

b) w zabudowie wielorodzinnej - raz w tygodniu;

2) odpady biodegradowalne, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;

a) w zabudowie jednorodzinnej:

- w miesiącach kwiecień - październik raz na dwa tygodnie;

- w miesiącach listopad - marzec raz w miesiącu;

b) w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w tygodniu;

3) odpady: papieru i tektury, szkła, opakowań wielomateriałowych, tworzywa sztucznego
i metali - raz w miesiącu lub na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów (po uruchomieniu takiego punktu);

4) odpady: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - raz w miesiącu lub na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów (po uruchomieniu takiego punktu);

5) odpady: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz opon - dwa razy w roku - po uprzednim ogłoszeniu bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów (po uruchomieniu takiego punktu);

6) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne oraz odpady zielone będą odbierane na indywidualne zgłoszenie bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów (po uruchomieniu takiego punktu);

§ 6. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. Lokalizacja punktu o którym mowa w ust.1 oraz rodzaj odbieranych w tych punktach odpadów zostanie określona przez Wójta Gminy Gorzyce i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

3. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi do punktów selektywnej zbiórki można dostarczyć wymienione w §2 pkt 1 - 12 oraz §3 - przy zachowaniu określonych limitów.

4. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyć usługi odbierania odpadów w terminach określonych zgodnie z ust. 2.

5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (po uruchomieniu takiego punktu) należy zgłaszać:

1) osobiście w Urzędzie Gminy w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce, pok. nr 6,

2) pisemnie, na adres Urzędu Gminy w Gorzycach, ul. Sandomierska 75, 39-432 Gorzyce

3) telefonicznie, pod numerem telefonu 15 836-20-75 wew. 22

4) na adres e-mail ug@gminagorzyce.pl

§ 7. Traci moc uchwała nr XXVI/157/16 Rady Gminy Gorzyce z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian a uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Krzysztof Maruszak

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł Partnerski

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Markiewicz

radca prawny

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama