| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr IX/76/2011 Rady Gminy Szczurowa

z dnia 30 września 2011r.

w sprawie : zmiany Statutu Gminy Szczurowa przyjętego uchwałą Nr VIII/46/2003 Rady Gminy Szczurowa z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Szczurowa

Na podstawie art. 3 ust. 1, art. 11b ust. 3, art. 18 ust.2 pkt. 1, art. 22, art. 23 ust. 2, art. 51 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.)

RADA GMINY SZCZUROWA uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Szczurowa stanowiącym załącznik do uchwały Nr VIII/46/2003 Rady Gminy Szczurowa z dnia 21 sierpnia 2003 r. w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy Szczurowa /Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 398, poz. 4220/, wprowadza się następujące zmiany:

1. W §1 ust.3 pkt.2 otrzymuje brzmienie: "ustawy z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm./";

2. §5 otrzymuje brzmienie :

1) "Pieczęcią urzędową Gminy Szczurowa jest pieczęć okrągła określona w przepisach ustawy z dnia 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych /tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 235, poz.2000 z późn.zm/, zawierająca pośrodku wizerunek orła ustalony dla godła, a w otoku napis odpowiadający nazwie jednostki uprawnionej do jej używania.

2) Na stanowisku ds. obsługi Rady do wysyłki bieżącej korespondencji używa się pieczęci podłużnej o treści: Rada Gminy 32-820 Szczurowa woj. małopolskie, z podaniem numerów telefonów kontaktowych.

3. W § 17 ust.1 otrzymuje brzmienie: "W sesjach Rady uczestniczą: Wójt, z-ca Wójta, Skarbnik i Sekretarz Gminy, zwani w dalszej części: "Skarbnik" i "Sekretarz". ";

4. § 26 otrzymuje brzmienie:

1) "Pierwszą sesję Rady nowej kadencji prowadzi, do czasu wyboru Przewodniczącego Rady, radny najstarszy wiekiem - Radny Senior.

2) " W razie przeszkody funkcję przewodniczącego obrad obejmuje kolejny najstarszy wiekiem radny; tryb ten stosuje się w przypadkach kolejnych przeszkód.

3) Radny Senior odczytuje rotę ślubowania, natomiast najmłodszy wiekiem radny wywołuje kolejno radnych do złożenia ślubowania. Wywołany radny powstaje i wymawia słowo "ŚLUBUJĘ". Ślubowanie może być złożone z dodaniem słów: "Tak mi dopomóż Bóg".

4) Dla radnych nieobecnych na pierwszej sesji procedurę ślubowania przeprowadza Przewodniczący Rady na pierwszej sesji, w której radny uczestniczy."

5. W § 128, ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Wójt wybierany i odwoływany jest na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ oraz w ustawie z dnia 05 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy /Dz.U. Nr 21, poz. 112 z późn.zm./";

6. W § 130:

1) w ust.1 pkt. 1 tiret 1 otrzymuje brzmienie: "- w sprawie powoływania i odwoływania Skarbnika."

2) w ust.1 pkt. 2, lit. g wykreśla się tiret 10.

7. W § 138, ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Środki finansowe, o których mowa w ust. 1 mogą być przeznaczone wyłącznie na realizację zadań określonych w ustawach i wydatkowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych /tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn. zm./."

8. § 146, pkt. 2 otrzymuje brzmienie: "ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych /Dz.U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm./";

9. § 148 otrzymuje brzmienie: "Skarbnik, który jest głównym księgowym budżetu jest pracownikiem samorządowym zatrudnionym na podstawie powołania przez Radę na wniosek Wójta."

10. W § 149:

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie: "Zatrudnienie pracowników w Urzędzie Gminy następuje na podstawie odrębnych ustaw."

2) ust. 4 otrzymuje brzmienie: "Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach urzędniczych podlegają okresowym ocenom.

3) Wykreśla się ust. 5 i ust. 6.

11. W § 152, ust. 2 otrzymuje brzmienie: "Budżet Gminy, którego projekt przygotowuje Wójt, uwzględniając zasady zawarte w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm./, uchwala Rada na okres roku kalendarzowego."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szczurowa.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Kazimierz Tyrcha

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Marcin Krasoń, Home Broker

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »