Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/208/09 Rady Gminy Adamów

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie ustalenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z później. zm.) oraz art. 96 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej ( tekst jed. z 2009r. Dz. U. Nr 175 poz. 1362 z później. zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Ustala się zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej tj. pomocy rzeczowej, zasiłków okresowych i zasiłków celowych przyznanych pod warunkiem zwrotu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr III)11)97 Rady Gminy w Adamowie z dnia 29 kwietnia 1997r. w sprawie ustalenia zasad zwrotu zasiłku celowego.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym woj. Lubelskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.
Załącznik do uchwały Nr XXXIV/208/09
Rady Gminy Adamów
z dnia 29 grudnia 2009 r.
Zasady zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej
§ 1. Wydatki za świadczenia z pomocy społecznej tj. pomoc rzeczowa, zasiłki okresowe i zasiłki celowe przyznane pod warunkiem zwrotu, podlegają zwrotowi w części lub w całości, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby zobowiązanej do zwrotu wydatków, przekracza kwotę kryterium dochodowego określoną w art. 8 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej
§ 2. Wydatki o których mowa w § 1 podlega zwrotowi zgodnie z poniższą tabelą:
% kryterium dochodowego osoby lub rodziny określony w art. 8 pkt. 1 ustawy o pomocy społecznej Wysokość zwrotu wydatku (określona w % ), liczona od kwoty przyznanego świadczenia z pomocy społecznej
Osoby samotnie gospodarujące Osoby w rodzinie
Od 101 % do 150 % 50 % 60 %
Od 151% do 200 % 70% 80 %
Powyżej 200 % 100% 100 %
§ 3. Zwrot wydatków za świadczenia pomocy społecznej o których mowa w § 1, może mieć charakter spłaty jednorazowej lub ratalnej.
§ 4. Osoby zobowiązane, dokonują zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej, zgodnie z terminem i sposobem określonym w decyzji administracyjnej przyznającej świadczenie.
§ 5. W przypadku, gdy wydatki nie zostaną zwrócone w terminie określonym w decyzji administracyjnej, należności z tego tytułu podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Przwodniczący Rady Gminy Adamów
Janusz Kowalczuk
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-02-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe