reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.25.2012 Wojewody Lubelskiego

z dnia 30 stycznia 2012r.

stwierdzające nieważność uchwał Rady Miasta Świdnik z dnia 22 grudnia 2011r.: - Nr XVI/141/2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski Nr 1 w Świdniku, - Nr XVI/142/2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski Nr 2 w Świdniku w części obejmującej § 10 ust. 5 załączników do tych uchwał

Działając na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675)

stwierdzam nieważność

uchwał Rady Miasta Świdnik z dnia 22 grudnia 2011r.:

- Nr XVI/141/2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski Nr 1 w Świdniku,

- Nr XVI/142/2011 w sprawie utworzenia jednostki budżetowej o nazwie Żłobek Miejski Nr 2 w Świdniku

w części obejmującej § 10 ust. 5 załączników do tych uchwał.

Uzasadnienie

Uchwały Nr XVI/141-142/11 Rady Miasta Świdnik zostały doręczone organowi nadzoru w dniu 30 grudnia 2011 r.

Stosownie do treści § 10 ust. 5 załączników do ww. uchwał w sprawach nieuregulowanych w statucie zastosowanie mają przepisy prawne wymienione w § 1 oraz przepisy wykonawcze do nich.

§ 1. załączników określa zaś, że żłobek działa w szczególności na podstawie :

1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (…),

2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (…),

3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (…),

4) Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych dotyczących Żłobków i klubów dziecięcych (…),

5) Wpisu do rejestru żłobków prowadzonego przez Burmistrza Miasta Świdnik,

6) Niniejszego Statutu.

W ocenie organu nadzoru przyjęte unormowania § 10 ust. 5 naruszają art. 87 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i godzą w obowiązujący hierarchiczny system źródeł prawa.

W kwestionowanym zapisie § 10 ust. 5 statutów stanowiących załączniki do ww. uchwał wyraźnie zastrzeżono, że w pierwszym rzędzie zastosowanie znajdują statuty uchwalone przez radę, będące aktami wykonawczymi do ustawy, a dopiero w sprawach w nim nieuregulowanych, przepisy prawa powszechnie obowiązującego. Wprowadzenie takiego zapisu przyznaje zatem pierwszeństwo przepisom statutów przed przepisami ustaw.

Zastrzeżenie zawarte w przytoczonej regulacji jest dopuszczalne jedynie w aktach tego samego rzędu. Niezgodne z Konstytucją RP jest stawianie przepisów mających charakter wykonawczy przed przepisami ustaw. Stanowi to bowiem istotne naruszenie prawa i powoduje konieczność eliminacji z obrotu prawnego takich regulacji (zob. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z dnia 15 marca 2007 r., sygn. akt II SA/Wr 745/06, NZS 2007/4/69).

Pismem z dnia 25 stycznia 2012r. (WOSS.4424.1.1.2012) Pan Tomasz Szydło - Zastępca Burmistrza złożył wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie. Zdaniem organu nadzoru nie zasługują one jednak na uwzględnienie.

Za nietrafny należy uznać argument, że tego typu zapisy nigdy nie były kwestionowane jako rażąco naruszające prawo. Przeciwnie, w przedmiotowej sprawie wielokrotnie wypowiadały się sądy administracyjne, stąd należy przyjąć, iż linia orzecznicza jest na ten temat utrwalona. Określa ona, że zabieg legislacyjny polegający na umieszczeniu w uchwale rady gminy zapisu, że "w sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązujące" jest nieuprawniony, albowiem narusza konstytucyjną hierarchię systemu źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Statut znajduje się najniżej w hierarchii źródeł prawa powszechnie obowiązującego. Rada nie może więc warunkować stosowania przepisów aktów normatywnych wyższego rzędu brakiem odpowiedniej regulacji w akcie normatywnym niższego rzędu. Oczywistą regułą nawiązującą do elementarnych zasad techniki prawodawczej jest dyrektywa, że przepisy prawne niższego rzędu, w sprawach nieuregulowanych, nie mogą zawierać odesłań do przepisów hierarchicznie wyższych (tak WSA we Wrocławiu w wyroku z dnia 25 czerwca 2008r. sygn. akt IV SA/Wr 176/07).

Ponadto, przykład rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 25) nie może mieć zastosowania w niniejszej sprawie, gdyż zapis § 21 załącznika Nr 2 odnosi się do umowy, a umowa nie należy do katalogu hierarchicznych źródeł prawa (art. 87 ust. 1 i 2 Konstytucji)

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności ww. uchwał we wskazanym zakresie, jest uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie w terminie 30 dni od daty doręczenia, wnoszona za pośrednictwem organu, który skarżone orzeczenie wydał.

Informuję, że rozstrzygnięcie nadzorcze wstrzymuje wykonanie uchwały z mocy prawa, w części objętej rozstrzygnięciem, z dniem jego doręczenia.

Otrzymują:

1) Burmistrz Świdnika

2) Przewodniczący Rady Miasta Świdnik

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

WFY Group

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama