| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVI/200/2011 Rady Miasta Łuków

z dnia 15 grudnia 2011r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm ) Rada Miasta uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta w kwocie 73.332.651 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 70.596.269 zł i dochody majątkowe w kwocie 2.736.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 8.625.530 zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 376.200 zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 480.000 zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 390.000 zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu miasta w kwocie 72.270.651 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 70.362.310 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.908.341 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 8.625.530 zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 632.734 zł, z tego pomoc rzeczowa w kwocie 249.170 zł, dotacje majątkowe w kwocie 7.364 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 380.000 zł, z tego dotacje w kwocie 65.000 zł ,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 100.000 zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 390.000 zł.

§ 3. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu miasta określa się w wysokości 1.062.000 zł. Nadwyżkę przeznacza się na rozchody zaplanowane w załączniku Nr 3.

§ 4. 1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu miasta w kwocie 1.062.000 zł. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku Nr 3.

§ 5. W budżecie miasta tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 720.000 zł,

2) celowe w kwocie 459.570 zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 152.000 zł,

b) wydatki związane z realizacją zadań oświatowych w kwocie 307.570 zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta określa załącznik Nr 4. Udzielone z budżetu dotacje dzielą się na:

1) dotacje celowe w kwocie 556.364 zł

2) dotacje podmiotowe w kwocie 4.046.785 zł

§ 7. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 1.009.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. Określa się wydatki na zakupy inwestycyjne w kwocie 736.382 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. 1. Określa się plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego w kwocie 3.108.250 zł oraz plan wydatków w kwocie 3.107.340 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

2. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 2.769.896 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 2.769.896 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 10. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 5.000.000 zł.

2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 2.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Miasta, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 5.000.000 zł.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej, innym jednostkom organizacyjnym Miasta.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu miasta.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/200/2011
Rady Miasta Łuków
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik1.pdf

Zał Nr 01 - dochody

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVI/200/2011
Rady Miasta Łuków
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik2.pdf

Zał nr 02 - wydatki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVI/200/2011
Rady Miasta Łuków
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik3.pdf

Zał Nr 03 - przychody i rozchody budżetu

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVI/200/2011
Rady Miasta Łuków
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik4.pdf

Zał Nr 04 - dotacje z budżetu

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVI/200/2011
Rady Miasta Łuków
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik5.pdf

Zał Nr 05 - zadania inwestycyjne

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVI/200/2011
Rady Miasta Łuków
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik6.pdf

Zał Nr 06 - zakupy inwestycyjne

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVI/200/2011
Rady Miasta Łuków
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik7.pdf

Zał Nr 07 - plan przych. i wydatk. ZGL

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVI/200/2011
Rady Miasta Łuków
z dnia 15 grudnia 2011 r.
Zalacznik8.pdf

Zał Nr 08 - dochody własne i wydatki nimi finansowane

Przewodniczący Rady


Urszula Bancerz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

HR Tools

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »