| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLI/230/2013 Rady Gminy Sitno

z dnia 28 listopada 2013r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., Nr 594 z późn. zm.) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.z 2013r., poz. 885 z późn. zm) Rada Gminy w Sitnie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 16.839.380,20zł, z tego dochody bieżące w kwocie 15.898.884,20zł i dochody majątkowe w kwocie 940.496,00zł zgodnie z zał. nr 1, w tym:

1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 1.868.215,00zł,

2) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 105.000,00zł,

3) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 77.175,00zł,

4) dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000,00zł,

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 195.000,00zł.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 18.607.673,20zł z tego wydatki bieżące w kwocie 15.721.425,15zł i wydatki majątkowe w kwocie 2.886.248,05zł zgodnie z zał. nr 2, w tym:

1) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 1.868.215,00zł,

2) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 25.000,0 0 zł,

3) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 71.175,00zł,

4) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 6.000,00zł,

5) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000,00zł,

6) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 195.000,00zł.

§ 3. Kwotę planowanego deficytu określa się w wysokości 1.768.293,00 zł. Źródłami pokrycia deficytu są przychody określone w zał. nr 3.

§ 4. 1) Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 2.430.293,00zł zał.3 a.

2) Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 662.000,00zł zał. nr 3 b.

3) Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu, zestawione zostały w zał. nr 3 .

§ 5. W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie 170.000,00zł,

2) celowe w kwocie 52.000,00zł, z przeznaczeniem na:

a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 52.000,00zł.

§ 6. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

§ 7. Określa się :

1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 8. 1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 4.930.293,00zł.

§ 9. 1. Wyodrębnia się w budżecie gminy środki stanowiące fundusz sołecki, w podziale na sołectwa w łącznej kwocie 279.546,90 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2.500.000,00zł.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, w wysokości określonej w załączniku nr 3 a.

§ 11. 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 12. Upoważnia się Wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2014 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Edward Tukiendorf


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/230/2013
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLI/230/2013
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLI/230/2013
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XLI/230/2013
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3a.pdf


Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr XLI/230/2013
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik3b.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLI/230/2013
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik4.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLI/230/2013
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik5.pdf


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLI/230/2013
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik6.pdf


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLI/230/2013
Rady Gminy Sitno
z dnia 28 listopada 2013 r.
Zalacznik7.pdf


Objaśnienia do załącznika Nr 1 Plan dochodów na 2014 r.

Prace nad budżetem rozpoczęto od weryfikacji potrzeb przedłożonych zgodnie z Zarządzeniem Nr 29/2013 Wójta Gminy Sitno z dnia 13 września 2013 roku w sprawie opracowania materiałów planistycznych na rok 2014 przez samorządowe jednostki organizacyjne oraz referaty i samodzielne stanowiska funkcjonujące w strukturze organizacyjnej Urzędu Gminy Sitno, dostosowując je do możliwości finansowych budżetu gminy, określonych przez planowane dochody i przychody budżetowe.

Zaplanowane dochody gminy wynoszą ogółem : 16.839.380,20 zł

w tym: dochody na realizacje zadań zleconych wynoszą 1.868.215,00 zł

Dochody w poszczególnych działach gospodarki gminnej pochodzą z poniżej podanych źródeł:

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

193.500,00 zł

Rozdz.40002 - dostarczanie wody 193.500,00 zł

- wpłaty za zużycie wody 190.000,00 zł

- odsetki za nieterminowe wpłaty 3.500,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność 80.000,00 zł

Rozdz.-60016 drogi publiczne gminne 80.000,00 zł

Środki pozyskane na dofinansowanie własnych inwestycji :

Droga Rozdoły Horyszów Polski 30.000,00 zł

Droga Jarosławiec 40.000,00 zł

Droga Kolonia Kornelówka 10.000,00 zł

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 598.698,00 zł

Rozdz.70005-gospodarka gruntami i nieruchomościami 598.698,00 zł

zaplanowano dochody z tytułu:

- wieczyste użytkowanie gruntów i wpływy opłat za zarząd 6.772,00 zł

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. czynszu za wynajem lokali 29.238,00 zł

Zaplanowano wpływ środków z tytułu realizacji projektów przy współudziale środków unijnych :

-Adaptacja budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czołkach -128.720,00 zł

-Zagospodarowanie turystyczne terenu -miejsce wypoczynku i rekreacji w Kornelówce -313.968,00 zł (przed przetargiem).

Dz. 750 Administracja publiczna 13.320,00 zł

Rozdz.75023- urzędy gmin 13.320,00 zł

Wpływ środków z realizacji projektu "Doskonałe Kadry Zamojszczyzny".

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Znaczącym źródłem dochodów budżetowych są podatki i opłaty od osób

prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.

Planowana kwota tych dochodów wynosi 4.408.903,00 zł

Rozdz.75601-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych

opłaconych w formie karty podatkowej 150,00 zł

- Rozdz.75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 614.090,00 zł

z tytułu:

? podatek od nieruchomości 597.090,00 zł

? podatek rolny 5.000,00 zł

? podatek leśny 12.000,00 zł

Rozdz.75616 - wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1.519.960,00 zł

w tym:

? podatek od nieruchomości 176.588,00

? podatek rolny 1.087.193,00 zł

? podatek leśny 20.000,00 zł

? podatek od środków transportowych 151.179,00 zł

? podatek od spadków i darowizn 11.000,00 zł

? podatek od czynności cywilnoprawnych 63. 000,00 zł

? odsetki od nieterminowych wpłat 10. 000,00 zł

? wpływy z różnych opłat 1.000,00 zł

Rozdz.75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek

samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 207.175,00

? wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł

? wpływy z tytułu opłaty pobranej za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż

napojów alkoholowych 77.175,00 zł

? wpływy z innych lokalnych opłat pobierane przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw(opłata adiacencka) 110.000,00

Rozdz.75621 - udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa2.067.528,00 zł

w tym:

? udziały gmin w podatku dochodowym od osóbfizycznych 2.065.528,00 zł

udziały gmin w podatku dochodowym od osóbprawnych 2 .000,00

Kalkulację planowanej kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przeprowadza Minister Finansów i powiadamia gminę o jej wysokości na dany rok budżetowy.

Kwota ta może ulec zmianie.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie ustalonych stawek obowiązujących w roku 2014 .

Dz. 758 Różne rozliczenia

W dziale tym zaplanowano dochody w łącznej kwocie 8.534.707,00 zł

Zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/10/2013 w sprawie planowanych kwot subwencji ogólnej na rok 2014 przyjęto dla gminy Sitno kwotę ogólną w wysokości 8.528.707,00 zł

Wyżej wymieniona kwota składa się z:

Rozdz.75801 - część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t. 5.400.416,00 zł

Rozdz.75807 - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 3.128.291,00 zł

? kwota podstawowa 2.332.818,00 zł

? kwota uzupełniająca 795.473,00 zł

Rozdz.75814 różne rozliczenia finansowe 6.000,00 zł

Odsetki zgromadzone na rachunku bankowym.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 172.660,00 zł

W ramach tego działu planuje się :

Rozdz.80101Szkoły podstawowe 42.960,00 zł

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 22.500,00 zł

-odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych 500,00 zł

-dochody z najmu i dzierżawy 1.960,00 zł

- dochody z tytułu wynajmu pojazdów do przewozu osób 18.000,00 zł

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 88.000,00 zł

oraz opłata edukacyjna

Rozdz.80104 Przedszkola 35.000,00 zł

- dotacje celowe na zadania bieżące otrzymane 35.000,00 zł

z innych gmin na podstawie porozumień

Rozdz.80110 Gimnazja 6.700,00 zł

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie 4.400,00 zł

- odsetki zgromadzone na rachunkach bankowych 500,00 zł

-dochody z najmu i dzierżawy 1.800,00 zł

Dz. 852 Pomoc społeczna 364.450,00 zł

Rozdz.85212 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 40.500,00 zł

- dochody z tytułu zwrotu zaliczki alimentacyjnej 23.000,00 zł

-odsetki od nienal .pobranych świadczeń rodzinnych 1.000,00 zł

-wpływy z różnych dochodów zwrot nienal. pobr. świadczeń rodzinnych 11.500,00 zł

-odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 5.000,00 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze wpływy z usług 2.400,00 zł

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej

odsetki zgromadzone na rachunku bankowym 550,00 zł

Na dofinansowanie zadań własnych : 321.000,00

rozdz. 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne 4.000,00

rozdz.85214- Zasiłki i pomoc we naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe 72.000,00 zł

rozdz.85216-Zasiłki stałe 47.000,00

rozdz.85219-Ośrodki pomocy społecznej 88.000,00

rozdz.85295- Pozostała działalność 110.000,00 zł

Dz.900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 268.500,00 zł

Rozdz.90002- Gospodarka odpadami 195.000,00 zł

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 195.000,00

Rozdz.90019-Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 2.000,00 zł

Zaplanowano wpływy w kwocie 2.000,00 zł

Rozdz.90095-pozostała działalność 71.500,00 zł

Dochody za wynajem pojemników 2.000,00

Wpływy z usług za wywóz nieczystości płynnych 69.000,00 zł

Odsetki od nieterminowych wpłat 500,00 zł

Dz.921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego 336.427,20 zł

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 336.427,20 zł

Zaplanowano wpływ środków finansowych z tytułu realizacji projektów przy współudziale środków unijnych :

Wydatki bieżące

Zakup stroi ludowych dla KGW Sitno Kolonia - 22.816,00 zł

Zakup umundurowania dla orkiestry dętej w Sitnie - 15.803,20 zł

Wydatki majątkowe

Zaplanowano wpływ środków z tytułu realizacji projektu przy współudziale środków unijnych: 297.808,00 zł

Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach 297.808,00 zł. ( przed przetargiem ).

ZADANIA ZLECONE 1.868.215,00 zł

Na finansowanie zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej

prognozowane są dotacje celowe z budżetu państwa w wysokościach:

W dziale 750 Administracja publiczna

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie kwota 88.825,00 zł

W dziale 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

kwota 1.190,00 zł

W dziale 852 Pomoc społeczna

Rozdz.85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

kwota 1.752.000,00 zł

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne

kwota 4.200,00 zł

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

kwota 22.000,00

Dotacje są przyjęte zgodnie z pismem Wojewody Lubelskiego nr FC-I.3110.24.2013 z dnia 23 października 2013 roku, Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 października 2013 roku nr

DZM-422-7/13.

Dotacje przekazane przez Lubelski Urząd Wojewódzki w całości nie pokrywają potrzeb w zakresie wykonywanych zadań zleconych.

Pozostałe koszty finansowe zadań zleconych ponoszone są ze środków własnych budżetu gminy.

Zaplanowane dochody wynoszą :

-bieżące 15.898.884,20 zł

-majątkowe 940.496,00 zł

Ogółem dochody planuje się na kwotę 16.839.380,20 zł

Planuje się zaciągnięcie kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie 2.430.293,00 zł

Dochody i przychody łącznie w kwocie 19.269.673,20 zł

Plan dochodów budżetowych w układzie klasyfikacji budżetowej w szczegółowości do działu i rozdziału przedstawia załącznik nr 1.

Objaśnienia do załącznika Nr 2 Plan wydatków na 2014 r.

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 175.744,11 zł

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 153.044,11 zł

Wydatki majątkowe :

Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach Kornelówka, Czołki i Sitno

Rozliczenie zadania - 149.044,11 zł

Pozwolenie na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej Sitno - Jarosławiec Stara Wieś - 4.000,00 zł

Rozdział 01030 - Izby Rolnicze 18 000,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na składki dla Izb Rolniczych w wysokości

2 % zebranego podatku rolnego

Rozdział 01095 - Pozostała działalność 4.700,00 zł

Zaplanowano środki finansowe na udział w corocznej wystawie rolniczej w Sitnie.

Dz. 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 193.277,00 zł

Planowane wydatki w wysokości 193.277,00 zł stanowią koszty związane z funkcjonowaniem wodociągów gminnych. Zaplanowano środki finansowe na opłacenie zużycia energii w hydroforniach, zakup materiałów do usuwania awarii na wodociągach, kilkakrotne badania wody z wodociągów przez SANEPID oraz remonty bieżące sieci wodociągowych.

Wydatki inwestycyjne:

- Projekt na wiatę przy hydroforni Sitno - 12.177,00 zł

Wydatki bieżące

-Remont hydroforni Stanisławka - 9.100,00 zł

-Opłata za pobór wód gruntowych za 2013r. - 10.000,00 zł

-Ogrodzenie hydroforni Stanisławka - 3.000,00 zł

-Odmalowanie zaplecza hydroforni Sitno - 1.000,00 zł

Pozostałe wydatki bieżące to kwota - 158.000,00 zł

Dz. 600 Transport i łączność 1.160.721,43 zł

Rozdział 60004 - Lokalny transport zbiorowy 85. 000,00 zł

Środki finansowe zostaną przekazane na rzecz MZK w Zamościu na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Zamość.

Rozdział 60014 -Drogi publiczne powiatowe 100.000,00 zł

Planowane są środki finansowe w wysokości 100.000,00 zł na dofinansowanie

remontu dróg powiatowych w Sitnie, Czołkach i Cześnikach.

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne 975.721,43 zł

Wydatki majątkowe 875.721,43 zł

w tym:

- budowa chodników w miejscowościach : 220.048,36 zł

? Jarosławiec Dolny 35.041,25 zł

? Jarosławiec kier. Stabrów 54.000,00 zł

? Horyszów Polski 18.000,00 zł

? Horyszów St.Kolonia 29.023,32 zł

? Janówka 23.696,57 zł

? Stabrów kier. Jarosławiec 10.000,00 zł

? Kolonia Sitno 35.287,22 zł

? Czołki 15.000,00 zł

- budowa i modernizacja dróg gminnych w miejscowościach : 647.888,55 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Bożydar (kliny) 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Bożydar (sosny) 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Cześniki (Belina ) 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Czołki (Detko) 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Cześniki Dolne 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Jarosławiec 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Jarosławiec (młyn) 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Karp (Hadaj) 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Kornelówka 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Nowa Kol.Hor.P. 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Sitno - 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc Sitno (góra) 15.000,00 zł

? Modernizacja drogi w miejsc. Stabrów 15.000,00 zł

? Modernizacja dróg w miejsc. Jarosławiec Osiedle, Czołki, Rozdoły, Stabrów, Cześniki 90.000,00 zł

? Wykonanie nawierzchni drogi w Czołkach (Zdeb) 30.000,00 zł

? Wykonanie nawierzchni drogi w Karpiu (Kowal) 19.947,91 zł

? Wykonanie nawierzchni drogi Kol. Cześniki Górne 20.000,00 zł

? Wykonanie nawierzchni drogi Kol. Kornelówka 10.605,01 zł

? Wykonanie nawierzchni drogi Kornelówka 24.000,00 zł

? Wykonanie nawierzchni Kornelówka (szkoła) 15.000,00 zł

? Wykonanie nawierzchni drogi Sitno(stara wieś) 29.892,23 zł

? Wykonanie nawierzchni drogi Stabrów Górny 21.500,00 zł

? Wykonanie nawierzchni drogi Stabrów (reforma) 21.500,00 zł

? Wykonanie nawierzchni drogi w Stanisławce 20.179,51 zł

? Wykonanie nawierzchni drogi Wólka Horyszów P. 10.263,89 zł

? Budowa drogi w miejscowościach Horyszów Polski -Rozdoły 60.000,00 zł

Środki własne 30.000,00 zł

Środki Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie 30.000,00 zł

? Budowa drogi w miejscowości Jarosławiec -Stara Wieś 80.000,00 zł

Środki własne 40.000,00 zł

Środki z Urzędu marszałkowskiego w Lublinie 40.000,00 zł

- zakup kosiarki 7.784,52 zł

Wydatki bieżące : 100.000,00

Środki finansowe w tym dziale przeznaczono na budowę , remonty oraz poprawę przejezdności dróg gminnych, poprzez zakup klińca, tłucznia , żużlu i gruzu.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 968.243,48 zł

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W ramach tej kwoty finansowane będą bieżące zadania związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Wydatki inwestycyjne 153.239,41 zł

-dalsza budowa świetlicy w N.K Horyszów Pol. 38.274,66 zł

-projekt świetlicy w Jarosławcu Dolnym 39.440,00 zł

-Horyszów Polski -wymiana dachu i elewacji na budynku 7.694,75 zł

-Sitno -Modernizacja budynku Ośrodka Zdrowia 30.000,00 zł

-Projekt Świetlicy Karp 12.000,00 zł

-Projekt świetlicy w Stabrowie 25.830,00 zł

Wydatki inwestycyjne przy współudziale środków unijnych 722.512,72 zł

- wykonanie projektu na adaptację budynku dawnej zlewni mleka na świetlicę wiejską w Czołkach 207.604,44 zł

Śr. PROW - 128.720,00 zł

Śr. Własne- 78.884,44 zł

- wykonanie projektu w Kornelówce p.n. Zagospodarowanie turystyczne terenu- miejsce wypoczynku i rekreacji w Kornelówce 514.908,28 zł

Śr. PROW - 313.968,00 zł

Śr. Własne- 200.940,28 zł

Wydatki bieżące 92.491,35zł

-Cześniki Kolonia Dolna -wykonanie studni, szamba,

doposażenie KGW 9.148,99 zł

-Kornelówka - zakup i montaż drzwi oraz wykonanie podłogi z terakoty 8.000,00 zł

-Czołki - zakup mebli do świetlicy 3.904,00 zł

-Stanisławka -dokończenie remontu budynku świetlicy 11.000,00 zł

-Boży Dar- wykonanie podłogi w D.L. 12.768,37 zł

-Sitno KGW- zakup wyposażenia dla KGW 5.000,00 zł

Na pozostałe wydatki zaplanowano kwotę 42.669,99 zł tj. na: utrzymanie istniejących świetlic (gaz, energia, drobne remonty, telefony, internet) oraz opłacenie aktów notarialnych, wypisów i wyrysów dotyczących gospodarki gruntami i nieruchomościami.

Dz. 710 Działalność usługowa 79.500 ,00zł

Rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 43.500,00 zł

Zaplanowano wydatki związane ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz zmiany w studium 43.500,00 zł

Rozdział 71014 -Opracowania geodezyjno-kartograficzne 36.000,00 zł

Wydatki majątkowe: 20.611,01 zł

Opracowanie map do celów projektowych 20.611,01 zł

Inne wydatki bieżące 15.388,99 zł

Dz. 750 Administracja Publiczna 2.139.731,55 zł

Rozdział 75011- Urząd Wojewódzki 88.825,00zł

- wynagrodzenia pracowników 73.477,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń 14.336,00 zł

- wydatki rzeczowe 1.012,00 zł

Rozdział 75022 - Rada Gminy 90.500,00 zł

Zaplanowano środki finansowe na pokrycie kosztów związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy (diety, delegacje, drobne zakupy materiałów biurowych i szkolenia).

Rozdział 75023 - Urząd Gminy 1.777.506,55 zł

-wynagrodzenia pracowników 1.084.450,00 zł

(w tym nagrody jubileuszowe )

- pochodne od wynagrodzeń 227.005,40 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne 85.800,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 45.031,60 zł

w tym realizacja projektu -Doskonałe Kadry Zamojszczyzny

- środki PROW - 11.323,68 zł

- środki własne - 1.996,32 zł

- wpłaty na PFRON 30.000,00 zł

- wydatki rzeczowe 292.200,00 zł

na bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy

w tym: zakup tuszy, tonerów, papieru do urządzeń kserograficznych, opłacenie usług pocztowych, telefonicznych, zakup energii i gazu.

Wydatki majątkowe : zakup centrali telefonicznej 13.019,55 zł

Rozdział 75075- Promocja j.s.t. 9.000,00 zł

Zaplanowano min. opłacenie składek do LGD - Ziemia Zamojska

w wysokości 800,00 zł

oraz inne wydatki związane z promocją gminy 8.200,00 zł

Rozdział 75095 - Pozostała działalność 173.900,00 zł

Zaplanowano środki finansowe na : utrzymanie działalności USC szkolenia, konserwacje oprogramowania, jubileusz par małżeńskich 15.800,00 zł

Na wypłatę prowizji sołtysom zaplanowano kwotę 158.100,00 zł

w tym: wynagrodzenia agenc. prowizyjne 155.000,00 zł

składki ZUS 3.100,00 zł

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1. 190,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa

- Wynagrodzenia bezosobowe 600,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń 117,84 zł

- Wydatki rzeczowe 472,16 zł

Środki finansowe pochodzą z Krajowego Biura Wyborczego i są przeznaczone w całości na aktualizację rejestru wyborców i zakup materiałów biurowych.

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 373.621,45 zł

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne 321.621,45 zł

? Wynagrodzenia osobowe 64.350,00 zł

w tym nagrody jubileuszowe

? Pochodne od wynagrodzeń 20.650,00 zł

? Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5.200,00 zł

? Wynagrodzenia bezosobowe 34.080,00 zł

Wydatki majątkowe: 57.908,41zł

- Budowa parkingu przy remizie OSP w Jarosławcu Górnym 13.908,41 zł

- Budowa studni przy remizie OSP Stabrów 8.000,00 zł

- Modernizacja remizy w Czołkach (dach) 36.000,00 zł

Wydatki rzeczowe: 139.433,04 zł

- Wyposażenie remizy OSP w Rozdołach 11.737,85 zł

- Remont remizy w Kornelówce 4.000,00 zł

- Prace remontowe remizy w Stanisławce 4.000,00 zł

- Kolonia Sitno (odmalowanie zewnętrzne) budynku OSP 8.000,00 zł

- Horyszów Polski- wykonanie posadzki w pomieszczeniach OSP 5.000,00 zł

Remonty Samochodów OSP Kolonia Sitno 5.000,00zł i Rozdoły 2.000,00zł.

Pozostałe środki - 99.695,19 zł zostaną przeznaczone na zakup paliwa i drobnych części do samochodów OSP, ubezpieczenia pojazdów, budynków i druhów OSP, wypłaty ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych oraz szkolenia, zakup energii i gazu.

Rozdział 75421 - Zarządzenia kryzysowe 52.000,00 zł

Środki zaplanowano jako rezerwę na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dz.757 Obsługa długu publicznego 165.000,00 zł

Rozdział 75702 - Obsługa długu publicznego 165.000,00 zł

Środki finansowe przeznaczone zostały na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dz. 758 Różne rozliczenia 190.000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 20 000,00 zł

Wydatki związane z obsługą bankową.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 170.000,00 zł

Rezerwa ogólna - zaplanowana na nieprzewidziane wydatki w budżecie.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 7.808.685,98 zł

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe 3.596.849,98 zł

? Wynagrodzenia osobowe 1.237.000,00 zł

? Dodatkowe wynagrodzenie roczne 124.500,00 zł

? Pochodne od wynagrodzeń 260.588,00 zł

? Wynagrodzenia bezosobowe 11.500,00 zł

? Wydatki rzeczowe 464.923,98 zł

w tym opłacenie nauki pływania

Wydatki inwestycyjne:

? Zakup pieca gazowego do szkoły w Horyszowie Polskim 30.000,00 zł

? Projekty modernizacji ogrzewania w szkołach:

Kornelówka, Jarosławiec, Kol. Sitno, Horyszów Polski 20.000,00 zł

Dotacja celowa na prowadzenie szkół podstawowych 1.448.338,00 zł

w Horyszowie Polskim ,Kornelówce, Cześnikach, Kolonii Sitno (dla Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Sitno i Okolic CL)

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne 935.840,00 zł

? Wynagrodzenie osobowe 298.260,00 zł

? Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26.400,00 zł

? Pochodne od wynagrodzeń 67.700,00 zł

? Wydatki rzeczowe 118.410,00 zł

? Dotacja dla "0" w szkołach stowarzyszenia 425.070,00 zł

Rozdział 80104- Przedszkola 500.360,00 zł

Środki finansowe przeznaczono na dotację na prowadzenie przedszkoli w miejscowościach: 475.360,00zł

? Kornelówka

? Cześniki

? Horyszów Polski

? Sitno Kolonia

oraz na dotacje celową:

- opłata za dzieci z terenu gminy Sitno uczęszczające do przedszkoli w Zamościu 25.000,00 zł

Rozdział 80110 -Gimnazja 2.215.606,00 zł

? Wynagrodzenia osobowe 1.394.890,00 zł

? Dodatkowe wynagrodzenie roczne 134.300,00 zł

? Pochodne od wynagrodzeń 308.000,00 zł

? Wydatki rzeczowe 378.416,00 zł

Rozdział 80113 -Dowożenie uczniów do szkół 190.100,00 zł

W tym rozdziale ujęta jest dotacja na dowożenie dzieci niepełnosprawnych w kwocie 45.000,00 zł oraz pozostałe wydatki z przeznaczeniem na zakup paliwa, remonty i ubezpieczenia samochodów - 145.100,00 zł

Rozdział 80114 - Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół 309.250,00 zł

? Wynagrodzenia 228.400,00 zł

? Dodatkowe wynagrodzenie roczne 17.000,00 zł

? Pochodne od wynagrodzeń 44.550,00 zł

Wydatki rzeczowe 19.300,00 zł

Wydatki rzeczowe to m.in. szkolenia , delegacje, odpis na ZFŚS, opłacenie licencji na używanie programów komputerowych.

Rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 12.860,00 zł

Zaplanowano środki na szkolenie pracowników.

Rozdział 80195- Pozostała działalność 47.820,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Emerytów.

Największą pozycję w planowanych wydatkach oświatowych stanowią wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

Pozostałe planowane wydatki to:

? Dodatki mieszkaniowe i wiejskie

? Zakup materiałów i wyposażenia

? Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

Opłaty za zużycie energii, gazu, zużycia wody, wywozy nieczystości płynnych, przeglądy urządzeń gazowych, drobne naprawy sprzętu.

Finansowane są dwa gimnazja i dwie szkoły podstawowe oraz oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych.

Na terenie gminy Sitno są prowadzone przez Stowarzyszenia cztery szkoły podstawowe publiczne i cztery przedszkola niepubliczne na prawach publicznych.

Ogółem wydatki oświaty wynoszą: 7.808.685.98 zł

Zaplanowana Subwencja oświatowa: 5.400.416,00 zł

Wielkość subwencji może ulec zmniejszeniu w miesiącu lutym.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 77.175,00 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii 6 000,00 zł

Środki przeznaczono na prowadzenie profilaktyki w szkołach, przez osoby przygotowane merytorycznie.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 71.175,00 zł

? Wynagrodzenia 17.280,00 zł

? Pochodne od wynagrodzeń 3.410,00 zł

? Wynagrodzenia bezosobowe 16.000,00 zł

? Wydatki rzeczowe 34.485,00 zł

W rozdziale tym środki finansowe zaplanowano na realizację Gminnego Programu Profilaktycznego i Rozwiązywania problemów Alkoholowych:

- udział w komisjach,

- szkolenia sprzedawców alkoholi,

- zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działalności,

-profilaktyka w szkołach,

-promowanie życia bez uzależnień

Dz. 852 Pomoc Społeczna 2.714.980,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na:

? Zadania zlecone 1 868.215,00 zł

? Dofinansowanie zadań własnych (przez L.U.W.) 321.000,00 zł

? Zadania własne 525.765,00 zł

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo-wychowawcze 25.672,00 zł

Rozdział 85202 -Zakup usług (Domy Pomocy Społecznej) 56.064,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na opłacenie pobytu w DPS osób z terenu Gminy Sitno.

Rozdział 85205 -Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 3.000,00 zł.

Rozdział 85212 -Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia społeczne 1.783.810,00 zł

? Wynagrodzenia 44.179,00 zł

? Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3.263,00 zł

? Pochodne od wynagrodzeń 27.373,00 zł

? Wydatki rzeczowe 16.024,00 zł

? Świadczenia społeczne 1.679.971,00 zł

? Zwrot nienależnie pobranych świadczeń i odsetki 13.000,00 zł

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne 8.200,00 zł

Rozdział 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe 122.000,00 zł

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe 47.000,00 zł

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej 410.491,00 zł

? Wynagrodzenia 289.182,00 zł

? Wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 zł

? Dodatkowe wynagrodzenie roczne 23.948,00 zł

? Pochodne od wynagrodzeń 47.841,00 zł

? Wydatki rzeczowe 47.120,00 zł

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze 28.743,00 zł

? Wynagrodzenia 5.059,00 zł

? Pochodne od wynagrodzeń 884,00 zł

? Zwrot nienależnie pobranych świadczeń 800,00 zł

? Wydatki rzeczowe 22.000,00 zł

Rozdział 85295- Pozostała działalność 230.000,00 zł

? Dożywianie w szkołach, becikowe

Pomoc społeczna polega w szczególności na:

- przyznawaniu i wypłacaniu przewidzianych ustawami świadczeń pieniężnych,

- pracy socjalnej,

- analizie i ocenie zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej,

- realizacji wynikających z rozeznanych potrzeb społecznych,

- rozwijanie i wdrażanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb.

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających

godności człowieka. Rodzaj, forma i świadczenia odpowiadają okolicznościom uzasadniającym udzielenie pomocy oraz realnym możliwościom finansowym Ośrodka.

Dz. 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza 11.020,00 zł

Środki finansowe zaplanowano na wypłatę stypendiów naukowych dla uczniów z terenu Gminy Sitno

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.075.244,81 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 172.000,00 zł

W rozdziale tym ujęto wydatki dotyczące zagospodarowania odpadów komunalnych na kwotę 172.000,00 zł, natomiast kwota 23.000 zł została zaplanowana w wydatkach w dziale 750 rozdziale 75023 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla osoby prowadzącej ewidencję oraz na potrzebne materiały biurowe.

Rozdział 90015-Oświetlenia ulic, placów i dróg 268.000,00 zł

? Zakup energii i konserwacja 243.000,00 zł

? Projekt oświetlenia ulicznego 25.000,00 zł

Rozdział 90095-Pozostała działalność 635.244,81 zł

Wydatki rzeczowe

w tym: ubezpieczenie, zakup paliwa oraz drobne remonty samochodu, remont przystanków i utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowych. Kwota 2.000,00 zł zaplanowana jest na finansowanie wydatków związanych z ochroną środowiska.

Zadaniami są też odbiór nieczystości płynnych oraz prace porządkowe na terenie gminy Sitno.

? Wynagrodzenia 334.110,00 zł

? Dodatkowe wynagrodzenie roczne 25.000,00 zł

? Pochodne od wynagrodzeń 65.300,00 zł

? Wydatki rzeczowe 187.100,00 zł

Wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23.734,81 zł na wykonanie zbiornika na olej napędowy

Dz. 921 Kultura i Ochrona dziedzictwa narodowego 1.356.411,02 zł

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 1.175.661,02 zł

Zaplanowana dotacja dla Centrum Kultury (Instytucja Kultury) wynosi 360.039,00 zł.

W ramach tej kwoty będą finansowane koszty zużycia energii, gazu, wynagrodzeń i pochodnych, zakup materiałów biurowych, usług informatycznych, pocztowych, koszty szkoleń, delegacji służbowych , środków czystości, ubezpieczenia wszystkich budynków i wyposażenia (świetlice KGW ).

Zakup nagród dla laureatów konkursów upowszechniających tradycję i kulturę. Organizacja imprez, przeglądów, festynów, konkursów, kiermaszy, jubileuszy, spotkań i innych gminnych wydarzeń o charakterze kulturalnym.

W tym rozdziale zaplanowano wydatki na realizację projektów przy współudziale środków unijnych:

- zakup umundurowania dla młodzieżowej orkiestry dętej w Sitnie

środki finansowe PROW 15.803,20 zł

środki własne 8.494,22 zł

- zakup zamojskich stroi ludowych dla KGW Kol. Sitno

środki finansowe PROW 22.816,00 zł

środki własne 12.263,60 zł

Wydatki majątkowe przy współudziale środków unijnych 756.245,00 zł

- Realizacja projektu: zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy Sitno poprzez utworzenie Muzeum Pożarnictwa w Cześnikach

Śr. PROW - 297.808,00 zł

Śr. Własne - 458.437,00 zł

Rozdział 92116-Biblioteki 172.850,00 zł

Ustalono dotację podmiotową z budżetu dla Samorządowej Instytucji

Kultury w kwocie 172.850,00 zł

Są to środki finansowe na utrzymanie trzech bibliotek na terenie gminy:

  1. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sitnie
  2. Filii w Horyszowie Polskim
  3. Filii w Cześnikach.

Do zadań bibliotek należy: gromadzenie, opracowanie i konserwację materiałów bibliotecznych, udostępnienie materiałów i zbiorów bibliotecznych, popularyzacja książki i czytelnictwa o charakterze lokalnym.

Rozdz.92120- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 7.900,00 zł

Ustalono dotację na prace inwestycyjne przy zabytkach w miejscowościach:

- Horyszów Polski 3.950,00 zł

- Cześniki 3.950,00 zł

Dz. 926 Kultura Fizyczna 117.127,37 zł

Rozdz. 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej 117.127,37 zł

Wydatki inwestycyjne:

- Projekt siłowni zewnętrznej w Jarosławcu 15.134,60 zł

Wydatki bieżące:

- Poprawa stanu boiska sportowego w Stabrowie 1.992,77zł

- Środki 100.000,00 zł zaplanowano jako dotacja na upowszechnianie kultury fizycznej (piłki nożnej), lekkoatletyki i gier zespołowych oraz przygotowanie zawodników do udziału w Powiatowym i Wojewódzkim święcie Sportu -LZS.

Razem wydatki wynoszą: 18.607.673,20 zł

Planowane rozchody: 662.000,00 zł

Wydatki + rozchody: 19.269.673,20 zł

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Finesia Consulting Sp. z o.o.

Usługi księgowe i kadrowo-płacowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »