| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/306/14 Rady Powiatu w Janowie Lubelskim

z dnia 30 października 2014r.

w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2013r. poz. 595 z późn. zm.) oraz art. 14 pkt 7a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu

uchwala

co następuje:

§ 1.

Uchwala się Statut Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Stanisław Rawski


Załącznik do Uchwały Nr LII/306/14
Rady Powiatu w Janowie Lubelskim
z dnia 30 października 2014 r.

STATUT

POWIATOWEGO ZAKŁADU AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Rozdział 1.
- Postanowienia ogólne

§ 1.

Organizatorem Powiatowego Zakładu Aktywności Zawodowej zwanym dalej "Zakładem" jest Powiat Janowski zwany dalej "Powiatem".

§ 2.

Zakład działa w oparciu o:

1) ustawę z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.),

2) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz. U. z 2012 r. poz. 850),

3) ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

§ 3.

1. Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej ma swoją siedzibę w Janowie Lubelskim przy ul. Zamoyskiego 149.

2. Obszar działania obejmuje Powiat Janowski.

3. Z usług Zakładu mogą korzystać osoby fizyczne, podmioty prawne, podmioty bez osobowości prawnej po uprzednim zawarciu umowy z Dyrektorem Zakładu.

Rozdział 2.
- Cele Zakładu i ich realizacja

§ 4.

Celem Zakładu jest:

a) zatrudnianie osób niepełnosprawnych, zaliczonych do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności,

b) przygotowanie ich do życia w środowisku lokalnym,

c) rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych,

d) pomoc w realizacji pełnego, niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia na miarę indywidualnych możliwości osób niepełnosprawnych.

§ 5.

Cele określone w §4 statutu osiągane będą poprzez realizację:

a) programu rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych w Zakładzie osób niepełnosprawnych,

b) indywidualnych programów rehabilitacji pracowników niepełnosprawnych.

§ 6.

1. Zakład prowadzi działalność wytwórczą i usługową oraz zbyt wyprodukowanych wyrobów
i usług.

2. Działalność Zakładu polega na usługach gastronomicznych, cateringu, przygotowywaniu posiłków na potrzeby Szpitala Powiatowego i innych odbiorców.

3. Zakład może prowadzić inną działalność z wyjątkiem działalności określonej w art. 29 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj.Dz. U. z 2011r., poz. 721 z późn. zm.).

Rozdział 3.
- Organizacja Zakładu Aktywności Zawodowej

§ 7.

1. Działalnością Zakładu Aktywności Zawodowej kieruje Dyrektor.

2. Dyrektora Zakładu powołuje Zarząd Powiatu, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

3. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkim pracowników.

4. Dyrektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Kierownika Kuchni.

5. Organizację Zakładu określa Regulamin Organizacyjny Zakładu, uchwalany przez Zarząd Powiatu.

§ 8.

Do zadań Dyrektora Zakładu należy m.in.:

a) kierowanie działalnością zakładu i reprezentowanie go na zewnątrz,

b) realizowanie polityki kadrowej,

c) zarządzanie mieniem Zakładu,

d) ustalanie planu pracy,

e) opracowywanie rocznych planów działalności gospodarczej i przedstawianie go Powiatowi
do zatwierdzenia,

f) powoływanie Zespołu Programowego,

g) zatwierdzanie i analizowanie programu rehabilitacji załogi opracowanego przez Zespół Programowy,

h) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji planu i programów, o których mowa w pkt g,

i) dokonywanie okresowej oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników przy pomocy Zespołu Programowego,

j) składanie Zarządowi i Radzie Powiatu rocznych sprawozdań z działalności Zakładu.

§ 9.

1. Dyrektor Zakładu tworzy Zespół Programowy.

2. Dyrektor Zakładu w skład Zespołu powołuje pracowników działalności rehabilitacyjno-obsługowej.

3. Zespół Programowy opracowuje, a Dyrektor Zakładu zatwierdza, program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej zatrudnionych osób niepełnosprawnych, określający:
a) zakres i metody opanowania przez osoby niepełnosprawne sprawności niezbędnych w pracy,
b) zakres dostosowania technologii z określeniem rodzajów czynności i oprzyrządowania stanowisk pracy przystosowanych do indywidualnych możliwości niepełnosprawnych pracowników,
c) zakres i metody przewidywanej poprawy u zatrudnionych osób niepełnosprawnych sprawności psychofizycznych, zaradności osobistej i funkcjonowania społecznego w społeczeństwie.

4. Zespół Programowy określa możliwości i umiejętności pracownika niepełnosprawnego oraz opracowuje, z udziałem osoby niepełnosprawnej, indywidualny program rehabilitacji, służący osiągnięciu optymalnego poziomu uczestnictwa tej osoby w życiu społecznym i zawodowym, przedstawiając go do zatwierdzenia przez Dyrektora Zakładu.

5. Dyrektor Zakładu, przy pomocy Zespołu Programowego, dokonuje okresowo, nie rzadziej niż raz do roku, oceny efektów rehabilitacji oraz sprawności zawodowej i społecznej niepełnosprawnych pracowników, a także w miarę potrzeb koryguje programy, o których mowa w ust. 3 i 4.

6. W stosunku do pracowników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej, Dyrektor Zakładu przy pomocy Zespołu Programowego oraz z udziałem tych pracowników dokonuje oceny możliwości i opracowuje plan zatrudnienia ich u innego pracodawcy.

7. Na podstawie planu, o którym mowa w ust. 5, Dyrektor Zakładu wspiera zatrudnioną osobę niepełnosprawną w poszukiwaniu odpowiedniego miejsca pracy współpracując w tym zakresie z właściwym dla miejsca zamieszkania pracownika, starostą.

Rozdział 4.
- Organizacja pracy Zakładu

§ 10.

1. Czas pracy zatrudnionych w Zakładzie osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 0,55 wymiaru czasu pracy określonego w ustawie.

2. Wymiar czasu pracy osoby niepełnosprawnej może być na wniosek Zespołu Programowego zwiększony do wysokości 0,8 wymiaru czasu pracy określonego w ustawie.

3. Czas pracy pozostałych pracowników wynosi 8 godz. na dobę i 40 godz. na tydzień.

4. Czas pracy 8 godz. na dobę może być wydłużony do 12 godz. na dobę przy wprowadzeniu równoważnego czasu pracy zgodnie z kodeksem pracy.

§ 11.

1. Praca odbywa się w obiektach i pomieszczeniach odpowiadających przepisom i zasadom bezpieczeństwa i higieny pracy.

2. Obiekty i pomieszczenia w Zakładzie uwzględniają potrzeby osób niepełnosprawnych
w zakresie przystosowania stanowisk pracy, pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i ciągów komunikacyjnych oraz spełniają wymagania dostępności do nich.

3. Zakład obowiązany jest zapewnić doraźną i specjalistyczną opiekę medyczną, poradnictwo
i usługi rehabilitacyjne.

§ 12.

1. Pracownicy niepełnosprawni zaliczeni do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności odbywają codziennie zajęcia rehabilitacyjne.

2. Czas trwania zajęć rehabilitacyjnych dla zatrudnionych osób niepełnosprawnych zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności wynosi nie mniej niż 60 minut dziennie i może zostać przedłużony na wniosek personelu rehabilitacyjnego Zakładu - nie więcej niż do 120 minut dziennie.

Rozdział 5.
- Gospodarka Finansowa

§ 13.

1. Zakład Aktywności Zawodowej jest samorządowym zakładem budżetowym w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

2. Podstawą gospodarki finansowej zakładu budżetowego jest roczny plan finansowy.

§ 14.

1. Utworzenie i działalność Zakładu są finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, samorządu terytorialnego lub z innych źródeł.

2. Dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
o których mowa w ust. 1, dokonuje samorząd województwa na warunkach i w wysokości określonych umową zawartą z Powiatem.

3. Szczegółowe uregulowanie finansowania kosztów utworzenia oraz działalności obsługowo- rehabilitacyjnej Zakładu, określa Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie zakładów aktywności zawodowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 850).

§ 15.

W Zakładzie tworzy się Fundusz Aktywności Zawodowej, który wykorzystywany jest zgodnie z Regulaminem Funduszu Aktywności.

Rozdział 6.
-Dokumentacja Zakładu Aktywności Zawodowej

§ 16.

1. Zakład prowadzi następującą dokumentację:

a) roczny plan działalności gospodarczej,

b) roczny plan finansowy,

c) program rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej,

d) indywidualne programy rehabilitacji zawodowej, społecznej i leczniczej,

e) plan zatrudnienia u innego pracodawcy pracowników niepełnosprawnych, którzy osiągnęli odpowiedni poziom sprawności społecznej i zawodowej.

2. Organizację pracy Zakładu określają poniższe dokumenty:
a)Regulamin organizacyjny,
b)Regulamin pracy,
c)Regulamin wynagradzania,
d)Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
e)Regulamin bhp.

§ 17.

Zakład używa pieczęci z napisem "Powiatowy Zakład Aktywności Zawodowej w Janowie Lubelskim".

Rozdział 7.
- Postanowienia końcowe

§ 18.

Zmiany postanowień niniejszego statutu następują w formie uchwały Rady Powiatu.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Simpkins & Co Solicitors

Jedna z najlepszych firm prawniczych w południowej Anglii

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »