| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/223/2014 Rady Gminy Komarówka Podlaska

z dnia 13 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komarówka Podlaska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1,art.22 ust. 2, art. 40 ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,poz.594, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Komarówka Podlaska stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/76/2008 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komarówka Podlaska (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego Nr 63, poz. 1881, z późn .zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 6 i ust. 8 otrzymują brzmienie:

a) "6.Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy",

b) "8. Sołtysi każdorazowo zawiadamiani są o sesji posiedzeniach komisji Rady Gminy, których przedmiotem są sprawy dotyczące interesów sołectwa. Sołtys może uczstniczyć w każdej sesji Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu."

2) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. Obsługę administracyjno- techniczną Rady Gminy i jej organów wewnętrznych zapewnia Wójt Gminy."

3) w § 33 uchyla się ust. 2 i 3;

4) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Protokół z sesji Rady Gminy sporządza pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta."

5) § 59 otrzymuje brzmienie:

"§ 59. Obsługę biurową sesji sprawuje pracownik Urzędu Gminy".

6) w § 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się";

7) w § 82 uchyla się ust. 2;

8) w § 85 uchyla się ust. 1;

9) uchyla się § 86, 87, 90 i 91;

10) w § 112 uchyla się ust. 5;

11) w § 115 uchyla się ust. 2;

12) w Rozdziale 9 uchyla się:

a) § 133,

b) § 135 ust.2,

c) § 136,

d) § 138,139,140,

e) § 141 ust.1, 2, 4 i 5,

13) w Rozdziale 9 § 142 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 142.

1. Dokumenty wynikające z realizacji zadań publicznych realizowanych przez Gminę udostępnia się w dniach i godzinach pracy Urzędu.

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 są również udostępniane w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych".

14) w § 143 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z udostępnionych dokumentów mogą być sporządzane notatki, wyciągi, kopie lub fotografie.";

15) w § 143 uchyla się ust. 5 i 6;

16) w Rozdziale 10 uchyla się:

§ 146, 147, 149 i 150.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marta Grabińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »