| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/223/2014 Rady Gminy Komarówka Podlaska

z dnia 13 listopada 2014r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komarówka Podlaska

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1,art.22 ust. 2, art. 40 ust. 2 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r.,poz.594, z późn.zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. W Statucie Gminy Komarówka Podlaska stanowiącym załącznik do uchwały Nr XV/76/2008 Rady Gminy Komarówka Podlaska z dnia 27 lutego 2008 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Komarówka Podlaska (Dz.Urz.Woj. Lubelskiego Nr 63, poz. 1881, z późn .zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 12 ust. 6 i ust. 8 otrzymują brzmienie:

a) "6.Nadzór nad działalnością sołectwa sprawują Rada Gminy i Wójt Gminy",

b) "8. Sołtysi każdorazowo zawiadamiani są o sesji posiedzeniach komisji Rady Gminy, których przedmiotem są sprawy dotyczące interesów sołectwa. Sołtys może uczstniczyć w każdej sesji Rady Gminy, bez prawa udziału w głosowaniu."

2) § 29 otrzymuje brzmienie:

"§ 29. Obsługę administracyjno- techniczną Rady Gminy i jej organów wewnętrznych zapewnia Wójt Gminy."

3) w § 33 uchyla się ust. 2 i 3;

4) w § 55 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Protokół z sesji Rady Gminy sporządza pracownik Urzędu Gminy wyznaczony przez Wójta."

5) § 59 otrzymuje brzmienie:

"§ 59. Obsługę biurową sesji sprawuje pracownik Urzędu Gminy".

6) w § 76 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.Głosowanie bezwzględną większością głosów oznacza, że przechodzi wniosek lub kandydatura, które uzyskały co najmniej jeden głos więcej od sumy pozostałych ważnie oddanych głosów, to znaczy przeciwnych i wstrzymujących się";

7) w § 82 uchyla się ust. 2;

8) w § 85 uchyla się ust. 1;

9) uchyla się § 86, 87, 90 i 91;

10) w § 112 uchyla się ust. 5;

11) w § 115 uchyla się ust. 2;

12) w Rozdziale 9 uchyla się:

a) § 133,

b) § 135 ust.2,

c) § 136,

d) § 138,139,140,

e) § 141 ust.1, 2, 4 i 5,

13) w Rozdziale 9 § 142 otrzymuje brzmienie:

1. "§ 142.

1. Dokumenty wynikające z realizacji zadań publicznych realizowanych przez Gminę udostępnia się w dniach i godzinach pracy Urzędu.

2. Dokumenty o których mowa w ust. 1 są również udostępniane w wewnętrznej sieci informatycznej Urzędu Gminy oraz powszechnie dostępnych zbiorach danych".

14) w § 143 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Z udostępnionych dokumentów mogą być sporządzane notatki, wyciągi, kopie lub fotografie.";

15) w § 143 uchyla się ust. 5 i 6;

16) w Rozdziale 10 uchyla się:

§ 146, 147, 149 i 150.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady


Marta Grabińska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Exact Software

Exact Software Poland Sp. z o.o. dostarcza dynamiczne oprogramowanie dla biznesu.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »