| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr Nr PN-II.4131.172.2015 Wojewody Lubelskiego

z dnia 28 kwietnia 2015r.

stwierdzające nieważność uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Drelów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w części obejmującej wiersz piąty tabeli w § 1 uchwały

Na podstawie art. 91 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.)

stwierdzam nieważność

uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Drelów z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, w części obejmującej wiersz piąty tabeli w § 1 uchwały.

Uzasadnienie

Uchwała Nr IV/23/2015 została doręczona organowi nadzoru w dniu 7 kwietnia 2015 r.

Przedmiotowa uchwała została podjęta na podstawie m. in. art. 20c ust. 4 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.).

Stosownie do treści wskazanych przepisów, w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący, z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów (art. 20c ust. 4).

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów, o których mowa w ust. 4 i 5, oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość (art. 20c ust. 6). Jak wynika z przytoczonych powyżej przepisów ustawowych, rada gminy upoważniona jest do określenia, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, nie więcej niż 6 kryteriów na drugi etap postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego oraz do przyznania każdemu z tych kryteriów określonej liczby punktów, a także do określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania tych kryteriów.

W § 1 uchwały Rada Gminy określiła w formie tabeli przedmiotowe kryteria na drugim etapie rekrutacji do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, liczbę punktów odpowiadającą poszczególnym kryteriom oraz dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania określonego kryterium.

W piątym wierszu tabeli ustalono kryterium:"Dziecko, którego rodzice (prawni opiekunowie) mieszkają poza Gminą Drelów, ale pracują w zakładach pracy na jej terenie", któremu odpowiada"35 punktów"(druga kolumna tabeli), oraz które dokumentowane jest poprzez złożenie "oświadczenia o miejscu zamieszkania"(trzecia kolumna tabeli).

Zdaniem organu nadzoru, powyższe regulacje nie mieszczą się w zakresie upoważnienia wynikającego z art. 20c ust. 4 i 6 ustawy o systemie oświaty. Należy zauważyć, iż kwestia postępowania rekrutacyjnego w pierwszej kolejności dotyczy kandydatów zamieszkujących obszar danej gminy.

Zgodnie z art. 20c ust. 1 ustawy o systemie oświaty, do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunek, o którym mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą (art. 20c ust. 2).

Kryteria, o których mowa w ust. 2, mają jednakową wartość (art. 20c ust. 3).Wskazany w podstawie prawnej uchwały art. 20c ust. 4 ustawy o systemie oświaty znajduje zastosowanie w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego i odnosi się również do kandydatów zamieszkujących obszar danej gminy.

W przypadku kandydatów zamieszkałych poza terenem gminy, zastosowanie ma art. 20c ust. 7 przedmiotowej ustawy, który stanowi:"Kandydaci zamieszkali poza obszarem danej gminy mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego na terenie tej gminy, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z ust. 1-6, dana gmina nadal dysponuje wolnymi miejscami w tym przedszkolu lub tej innej formie wychowania przedszkolnego. W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych poza obszarem danej gminy przeprowadza się postępowanie rekrutacyjne. Przepisy ust. 2-6 stosuje się odpowiednio". Kwestionowane przez organ nadzoru regulacje przedmiotowej uchwały, dotyczące rodziców (opiekunów prawnych) zamieszkujących poza gminą Drelów, odnoszą sięde factotakże do kandydatów zamieszkałych poza terenem tej gminy.

Zatem ustalenie przez Radę Gminy Drelów kryterium odnoszącego się do zamieszkiwania poza terenem gminy Drelów - na drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego - pozostaje w sprzeczności z art. 20c ust. 7 ustawy o systemie oświaty, który przewiduje, że kandydaci zamieszkali poza terenem danej gminy mogą być przyjmowani do przedszkola dopiero po zakończeniu postępowania rekrutacyjnego zgodnie z przepisami ust. 1-6, tj. po przeprowadzeniu pierwszego i drugiego etapu tego postępowania.

W tym stanie rzeczy, stwierdzenie nieważności uchwały Nr IV/23/2015 Rady Gminy Drelów we wskazanym zakresie jest uzasadnione. Na niniejsze rozstrzygnięcie nadzorcze przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie, złożona za moim pośrednictwem, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

WOJEWODA LUBELSKI


Wojciech Wilk

Otrzymują:

1) Wójt Gminy Drelów

2) Przewodniczący Rady Gminy Drelów

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Małgorzata Woźniak

Adwokat - ekspert w dziedzinie prawa rodzinnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »