reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIII/241/2013 Rady Miejskiej w Suszu

z dnia 19 grudnia 2013r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Susz na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211 , art. 212 , art. 214 , art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237 , art. 239 , art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 poz. 885 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody budżetu gminy w wysokości - 42 252 908,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, z tego: dochody bieżące w wysokości - 40 296 983,54 zł, dochody majątkowe w wysokości - 1 955 925,00 zł.

§ 2. 1. Wydatki budżetu gminy w wysokości - 43 451 512,58 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. z tego: wydatki bieżące w wysokości - 35 602 913,54 zł, wydatki majątkowe w wysokości - 7 848 599,04 zł.

2. Wydatki inwestycyjne w 2014 roku w wysokości - 7 583 599,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Pozostałe wydatki majątkowe, zgodnie z załącznikiem nr 3a.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 4.

5. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, stanowią załącznik nr 5;

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, stanowią załącznik nr 6,

§ 3. Deficyt budżetu gminy w wysokości - 1 198 604,04 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1. z kredytów w kwocie - 359 219,04 zł,

2. z pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 839 385,00

§ 4. Przychody budżetu w wysokości - 4 204 683,04 zł, rozchody w wysokości - 3 006 079,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5. Limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

1. finansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie - 2 000 000,00 zł,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie - 359 219,04

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie - 2 606 079,00 zł,

4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 839 385,00 zł,

§ 6. 1. Ustala się dochody w kwocie - 180 000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie - 177 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 3 000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 i art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm.):

1. dochody w wysokości - 40 000,00 zł

2. wydatki w wysokości - 40 000,00 zł .

§ 8. Wydatki budżetu na 2014 obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę - 417 746,00 zł, w tym ze środków funduszu sołeckiego - na łączną kwotę - 417 746,00 zł - zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, stanowi załącznik nr 9.

§ 10. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla rachunku dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty i wydatków nimi finansowanych: dochody - 457 035,00 zł; wydatki - 457 035,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 11. 1. Rezerwa ogólna wynosi - 100 000,00 zł,

2. Rezerwa celowa wynosi - 239 236,00 zł, z tego na:

1) 2 000,00 zł na fundusz zdrowotny nauczycieli,

2) 112 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe,

3) 23 496,00 zł awans zawodowy nauczycieli ,

4) 101 740,00 zł odprawy emerytalne MGOPS, Szkoły i Urzędu.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań, określonych w § 5 Uchwały, na :

1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu;

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu;

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów;

4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2. Ponadto upoważnia się Burmistrza do :

1) dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, to jest do dokonywania zmian budżetu w granicach działu wydatków:

a) polegających na przesunięciach między zadaniami w ramach rozdziału i paragrafu w planie wydatków majątkowych w zakresie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne nie powodujące likwidacji zadania,

b) polegających na przesunięciach między rozdziałami planu wydatków w zakresie środków na wynagrodzenia nie powodujących ich zwiększenia ani zmniejszenia,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko - Mazurskiego.

Przewodniczący Rady


Zbigniew Skolimowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik 1


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik 2


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik 3


Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik3a.xls

Załącznik 3a


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik4.xls

Załącznik 4


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik5.xls

Załącznik 5


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik6.xls

Załącznik 6


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik7.xls

Załącznik 7


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik8.xls

Załącznik 8


Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik9.xls

Załącznik 9


Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXXIII/241/2013
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 19 grudnia 2013 r.
Zalacznik10.xls

Załącznik 10

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Radcy Prawnego Macieja Kaflińskiego

specjalizuje się w prawie cywilnym, handlowym gospodarczym i finansowym

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama