reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVI/727/14 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego

z dnia 30 kwietnia 2014r.

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Górowie Iławeckim

w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Górowie Iławeckim.

Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 596, Dz.U. z 2013 r. poz. 645) oraz art. 42 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 217, poz. 1290, Dz.U. z 2014 r., poz. 24 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

Nadaje się statut Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Górowie Iławeckim w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc uchwała Nr XIV/263/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Rehabilitacyjnemu w Górowie Iławeckim, zmieniona uchwałą Nr XXX/596/13 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 24 września 2013 r. w sprawie zmiany statutu Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 4

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego


Julian Osiecki


Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/727/14
Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego
z dnia 30 kwietnia 2014 r.

Statut Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim

Firma i siedziba

§ 1

1. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny w Górowie Iławeckim zwany dalej "Szpitalem" jest podmiotem leczniczym, prowadzonym w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie Zarządzenia nr 21 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 18 marca 1998 roku w sprawie przekształcenia Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego w Górowie Iławeckim w samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

2. Siedzibą Szpitala jest miasto Górowo Iławeckie w województwie warmińsko-mazurskim.

3. Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Warmińsko-Mazurskie.

Cele i zadania

§ 2

1. Celem Szpitala jest prowadzenie działalności leczniczej obejmującej stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,w szczególności świadczenia rehabilitacji leczniczej.

2. Szpital prowadzi działania z zakresu promocji zdrowia, to jest działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu.

3. Szpital może realizować zadania dydaktyczne i badawcze w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia, oraz uczestniczyć w przygotowywaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształceniu osób wykonujących zawód medyczny.

4. Szpital może prowadzić wydzieloną działalność w zakresie najmu, dzierżawy oraz udostępniania w innej formie posiadanego majątku, przy czym oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych Szpitala może nastąpić na zasadach określonych przez podmiot tworzący.

Organy i struktura organizacyjna

§ 3

1. Odpowiedzialność za zarządzanie Szpitalem ponosi Dyrektor.

2. Dyrektor jest przełożonym pracowników Szpitala i reprezentuje go na zewnątrz.

3. Dyrektor kieruje Szpitalem przy pomocy Zastępców, w liczbie od 1 do 3.

§ 4

W skład Szpital wchodzą:

1) dział przyjęć/rejestracja

2) oddział stacjonarny rehabilitacyjny,

3) oddział dzienny rehabilitacyjny,

4) dział fizjoterapii obejmujący:

- kinezyterapię

- hydroterapię

- fizykoterapię

5) poradnia rehabilitacyjna,

6) dział ekonomiczny,

7) dział eksploatacyjno-techniczny,

8) samodzielne stanowiska pracy.

§ 5

1. W Szpitalu działa Rada Społeczna, która jest organem inicjującym i opiniodawczym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz organem doradczym Dyrektora.

2. Rada Społeczna wykonuje zadania i działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

3. Kadencja Rady Społecznej trwa 4 lata.

4. W skład rady wchodzi 5 osób, w tym:

1) Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego lub osoba przez niego wyznaczona, jako przewodniczący,

2) jako członkowie:

- przedstawiciele wybrani przez Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego w liczbie 3 osób,

- przedstawiciel Wojewody Warmińsko-Mazurskiego.

5. Radę Społeczną powołuje i odwołuje oraz zwołuje jej pierwsze posiedzenie Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

6. Członek Rady Społecznej może zostać odwołany przed upływem kadencji z inicjatywy podmiotu, który zgłosił go do składu Rady Społecznej.

Gospodarka finansowa

§ 6

Szpital prowadzi gospodarkę finansową w formie przewidzianej przepisami prawa dla samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Postanowienie końcowe

§ 7

Uchwalenie i zmiana niniejszego statutu należy do kompetencji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Aleksandra Chołub

Kancelaria Adwokacka Aleksandra Chołub

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama