reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr X/99/2011 Rady Miejskiej Białogardu

z dnia 31 sierpnia 2011r.

o zmianie uchwały budżetowej na rok 2011

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28. poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 149, poz. 887), art. 212 ust. 1 pkt 1 - 3 i art.222 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726) i art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253 i Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska Białogardu uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu Miasta Białogard na rok 2011 o kwotę 2.200.000 zł - do kwoty 64.872.425,23 zł oraz dokonuje zmian w planie wydatków - zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. W uchwale Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej Białogardu z dnia 9 lutego 2011 r. - Uchwała budżetowa na rok 2011 (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 45, poz. 795) zmienionej uchwałami Nr VI/50/2011 z dnia 6 kwietnia 2011 r., Nr VII/59/2011 z dnia 25 maja 2011 r., Nr VIII/68/2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. i Nr IX/82/2011 z dnia 29 czerwca 2011 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia kwotę 64.236.535,23 zł zastępuje się kwotą 64.569.097,23 zł,

b) w pkt 1 kwotę 52.145.094,23 zł zastępuje się kwotą 52.382.656,23 zł;

2) w § 2 w ust. 1:

a) we wprowadzeniu do wyliczenia kwotę 62.339.863,23 zł zastępuje się kwotą 64.872.425,23 zł,

b) w pkt 1 kwotę 51.224.265,73 zł zastępuje się kwotą 52.174.827,73 zł,

c) w pkt 2 kwotę 10.722.597,50 zł zastępuje się kwotą 12.697.597,50 zł;

3) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Określa się kwotę planowanego deficytu budżetu Miasta Białogard na rok 2011 w wysokości 303.328 zł; deficyt zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.;";

4) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Źródła pokrycia deficytu budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard na rok 2011 określa załącznik nr 4.;";

5) w § 5 kwotę 10.722.597,50 zł zastępuje się kwotą 12.026.597,50 zł;

6) w § 6 w pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:

"d) na inwestycje i zakupy inwestycyjne - w wysokości 671.000 zł;";

7) w § 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) celowych na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 215.000 zł określa załącznik nr 11,;";

8) załączniki:

a) nr 4 - Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Miasta Białogard na rok 2011,

b) nr 5 - Wydatki majątkowe budżetu Miasta Białogard w roku 2011 (inwestycje i zakupy inwestycyjne finansowane z budżetu Miasta),

c) nr 11 - Zestawienie planowanych kwot dotacji celowych na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w roku 2011

- otrzymują brzmienie określone odpowiednio w załącznikach nr 2 - 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Józef Leszczyk

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/99/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.xls

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/99/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.xls

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr X/99/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik3.xls

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr X/99/2011
Rady Miejskiej Białogardu
z dnia 31 sierpnia 2011 r.
Zalacznik4.xls

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Ewelina Jankowska

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »

reklama
reklama
reklama