reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXVIII/255/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 16 maja 2013 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271,
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106,
poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391; z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Gminy Ustronie Morskie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z nieruchomości odbierane są wytworzone w gospodarstwach domowych następujące frakcje odpadów komunalnych:

1) szkło,

2) papier, tektura, tworzywa sztuczne i metal,

3) odpady zmieszane i bioodpady.

2. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane są w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.

§ 2. Dla posesji zamieszkałych Gmina dofinansuje w 50% koszt zakupu każdego pojemnika przeznaczonego do selektywnego zbierania odpadów jednak dofinansowanie do zakupu pojemnika nie może przekroczyć kwoty 50 zł brutto.

§ 3. 1. Z nieruchomości, których właściciele nie zadeklarowali segregowania odpadów komunalnych będą odbierane jako zmieszane z następującą częstotliwością:

1) W zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - nie rzadziej niż co tydzień,

2) W zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż dwa razy w tygodniu,

3) W pozostałych przypadkach - nie rzadziej niż raz w tygodniu.

2. Indywidualne terminy wywozu o częstotliwości innej aniżeli zawarte w §3. ust. 1 będą realizowane za dodatkową opłatą poprzedzoną złożeniem stosownej deklaracji.

3. W przypadku nieruchomości, na których odpady komunalne zbierane będą w sposób selektywny odpady odbierane będą z następującą częstotliwością:

1) Bioodpady:

a) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej - nie rzadziej niż co tydzień; jednorazowo z terenu nieruchomości mogą zostać odebrane odpady zielone gromadzone dodatkowo w workach (odpady nie mieszczące się w pojemniku na bioodpady) w ilości maksymalnie 240 litrów.

b) w zabudowie wielorodzinnej - nie rzadziej niż co tydzień.

2) Szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne - nie rzadziej niż co dwa tygodnia.

4. Odpady ze szkła (opakowania szklane), z tworzyw sztucznych (plastikowe butelki po napojach) oraz papier i tektura mogą być wrzucane bezpośrednio do specjalnie do tego celu przeznaczonych pojemnikach usytuowanych w miejscach ogólnie dostępnych, oznaczonych odpowiednio "SZKŁO", "PLASTIK", "PAPIER". Gmina odbiera odpady z tych pojemników z częstotliwością zapewniającą bieżące utrzymanie czystości w miejscach ich zlokalizowania.

5. Na terenie Gminy Ustronie Morskie obowiązują następujące kolory pojemników lub worków dla odpadów zbieranych selektywnie:

- zielony - szkło;

- niebieski - papier, tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), tworzywa sztuczne (plastik) oraz metal;

- kolor dowolny - pozostałe odpady zmieszane oraz biodegradowalne.

6. Do punktu selektywnego zbierania odpadów (kompostownia Kołobrzeg) mieszkańcy mogą również przekazywać zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru i tektury, szkła, tworzywa sztucznego w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem odbioru z nieruchomości.

7. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

8. Informację o lokalizacji oraz godzinach otwarcie punktu selektywnej zbiórki Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy Ustronie Morskie.

§ 4. 1. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są umieszczone w pojemnikach i workach określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku w Gminie Ustronie Morskie.

2. Odpady zgromadzone obok pojemników i worków, o których mowa w §1., a także umieszczone w innych pojemnikach i workach, nie będą odbierane.

§ 5. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

§ 6. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXVI/245/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady


Krzysztof Grzywnowicz

Uzasadnienie

W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opracowany został projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu z zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ustronie Morskie i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Art. 6r ust. 3 ww. ustawy nakłada na gminę obowiązek przygotowania powyższej uchwały w celu określenia ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, częstotliwości odbierania tych odpadów oraz sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Zgodnie z zapisami regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ustronie Morskie w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego przekazywania każdej ilości wytworzonych odpadów komunalnych. Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na ograniczenie zjawiska dzikich wysypisk, spalania oraz podrzucania odpadów. Odpady powstające w gospodarstwach domowych w sposób regularny tj. zmieszane odpady komunalne, odpady z papier, szkła, tworzywa sztucznego i odpady ulegające biodegradacji odbierane będą ze stała określoną w harmonogramie częstotliwością bezpośrednio z posesji. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami Gmina zapewnia właścicielom nieruchomości pojemniki i worki na te odpady. Pozostałe odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, które mieszkańcy zobowiązani są zbierać zgodnie z Regulaminem w sposób selektywny mogą być przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o.

Profesjonalny Wywiad Gospodarczy „Skarbiec” Sp. z o.o. – spółka zależna Kancelarii Prawnej Skarbiec R. Nogacki Sp.K. specjalizuje się w rozwiązaniach z zakresu szeroko rozumianego wywiadu i kontrwywiadu biznesowego skierowanych głównie do średnich i dużych firm.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama