reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr XXXIII/345/14 Rady Miejskiej w Stepnicy

z dnia 30 września 2014 r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat

Na podstawie art.18 ust.2 pkt15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594 z późn. zm.[1]) i art.50 ust.6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 182 z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała reguluje szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze z zakresu zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, a także szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz tryb ich pobierania.

§ 2. 1. Zadanie własne gminy o charakterze obowiązkowym w zakresie świadczenia usług opiekuńczych, zwanych dalej "usługami opiekuńczymi", realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Stepnicy, zwany dalej "OPS", z zastrzeżeniem ust. 2. Realizując to zadanie OPS może zlecić świadczenie tych usług innym podmiotom w trybie przepisów o zamówieniach publicznych.

2. Realizacja zadania, o którym mowa w ust. 1, może być zlecona innym podmiotom, zgodnie z art. 25-35 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

3. Podmioty, którym OPS zlecił świadczenie usług w trybie przepisów o zamówieniach publicznych lub którym właściwe organy Gminy zleciły realizację zadania zgodnie z ust. 2, zwane dalej "podmiotami", są w zakresie wykonywanych usług opiekuńczych nadzorowane przez OPS.

§ 3. Udzielenie pomocy w formie usług opiekuńczych następuje w drodze decyzji administracyjnej określającej rodzaj i zakres usług przyznanych osobie, która wymaga pomocy, zwanej dalej "osobą", a ponadto miejsce i termin świadczenia tych usług, oraz wysokość odpłatności.

§ 4. 1. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, których dochód osoby samotnie gospodarującej lub na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie niezależnie od dochodu osobom, które ukończyły 95 lat, a w przypadku osób samotnych - 90 lat.

§ 5. 1. Osoby nie spełniające warunków, o których mowa w § 4, ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych im usług opiekuńczych, stosownie do wskaźników odpłatności określonych w tabeli stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

2. Cena 1 godziny usług opiekuńczych wynosi 19,12zł, na podstawie analizy rzeczywistych kosztów realizacji tego zadania, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Ceny 1 godziny usług opiekuńczych świadczonych przez podmioty, określają umowy z tymi podmiotami.

4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach osoba może, na swój wniosek, na wniosek członka jego rodziny lub pracownika socjalnego, być częściowo lub całkowicie zwolniony z ponoszenia odpłatności za świadczenie usług opiekuńczych.

5. Jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4, składa osoba albo członek jej rodziny, powinien on być zaopiniowany przez pracownika socjalnego.

§ 6. Należność za usługi opiekuńcze osoby zobowiązane uiszczają przelewemna konto OPS w terminie do 15 dnia miesiąca następującego po wykonaniu usługi, z tym że w grudniu danego roku do ostatniego dnia roboczego tego miesiąca.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stepnica.

§ 8. Traci moc Uchwała Nr XXII/215/09 Rady Gminy Stepnica z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2009r., poz.1875 )

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Stepnicy


Ryszard Ławicki


Załącznik do Uchwały Nr XXXIII/345/14
Rady Miejskiej w Stepnicy
z dnia 30 września 2014 r.

Kryterium dochodowe w % zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona od kosztu usługi %

Osoba samotnie gospodarująca

Osoba w rodzinie

do 100 %

0 %

0 %

powyżej 101 % - 150 %

15 %

25 %

powyżej 151 % - 200 %

30 %

35 %

powyżej 201 % - 250 %

40 %

55 %

powyżej 251 % - 300 %

60 %

75 %

powyżej 301 % - 350 %

70 %

85 %

powyżej 351 % - 400 %

90 %

95 %

powyżej 401 %

100 %

100 %


Uzasadnienie

Zgodnie z art.50 ust.6 ustawy o pomocy społecznej Rada Gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowe warunki częściowego i całkowitego zwalniania z opłat, jak również tryb ich pobierania. Nowa uchwała w sposób bardziej szczegółowy określa zasady przyznawania i odpłatności za usługi w tym zakresie oraz określa cenę 1 godziny usług na podstawie analizy rzeczywistych kosztów realizacji tego zadania.

W związku z powyższym wnoszę o przyjęcie niniejszej uchwały.


[1]] Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.

[2]] Zm. z 2011 r. Nr 81, poz. 440, z 2013 r. poz. 509 i 1650 oraz z 2014 r. poz. 567, 598, 1004 i 1146.

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Prawna Piszcz i Wspólnicy sp.k.

Wszechstronne usługi dla biznesu, samorządów oraz jednostek administracji publicznej.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama