| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała Nr VIII/36/2015 Rady Gminy Świdwin

z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z obiektu użyteczności publicznej: Gminnej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Lekowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 oraz art. 40 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), Rada Gminy Świdwin uchwala:

REGULAMIN GMINNEJ HALI SPORTOWEJ
przy Zespole Szkół w Lekowie

§ 1. Gminna Hala Sportowa przy Zespole Szkół w Lekowie, zwana w dalszej części Regulaminu "halą sportową" jest zarządzana przez Wójta Gminy Świdwin, zwanego w dalszej części Regulaminu "Wójtem" za pomocą podległych jemu pracowników Urzędu Gminy lub jednostek organizacyjnych - w tym szkół, dla których Wójt jest organem prowadzącym.

§ 2. Hala sportowa otwarta jest:

1) od poniedziałku do piątku:

a) w godzinach od 8.00 do 16.00 - dla potrzeb szkół z terenu Gminy Świdwin, w dni objęte nauką,

b) w godzinach od 16.00 do 22.00 - zgodnie z zapotrzebowaniem wynajmujących,

2) w sobotę i niedzielę - według zapotrzebowania zgłoszonego Wójtowi lub osobie przez niego upoważnionej przez wynajmujących.

§ 3. W godzinach od 8.00 do 16.00 hala sportowa nieodpłatnie udostępniona jest przede wszystkim na realizację zadań dydaktycznych w zakresie wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży uczących się w szkołach gminnych - w tym zajęć pozalekcyjnych zgodnie z planowanymi potrzebami uczniów.

§ 4. W pozostałych godzinach obiekt może być udostępniany osobom fizycznym oraz grupom zorganizowanym.

§ 5. Korzystanie z hali odbywa się za zgodą Wójta lub osoby przez niego upoważnionej na podstawie harmonogramu sporządzonego na dany okres przez osobę upoważnioną przez Wójta.

§ 6. 1. Z hali sportowej mają prawo korzystać:

a) Dzieci i młodzież szkolna pod nadzorem nauczyciela, a inne osoby niepełnoletnie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich,

b) Kluby i sekcje sportowe pod nadzorem instruktora lub trenera,

c) Zakłady pracy, instytucje, organizacje,

d) Osoby fizyczne,

e) Osoby uczestniczące oraz kibice wyłącznie podczas organizowanych imprez sportowych, z udziałem publiczności.

2. Z hali sportowej nie mogą korzystać:

a) Osoby, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub które są pod działaniem środków odurzających,

b) Z przeciwwskazaniami lekarskimi.

3. Wysokość opłat za korzystanie z hali sportowej reguluje Zarządzenie Wójta.

4. Szkoły, dla których Wójt jest organem prowadzącym oraz Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy tych szkołach nie ponoszą opłat za korzystanie z hali sportowej.

§ 7. Obowiązkiem osób korzystających z hali sportowej jest:

a) Pozostawianie okryć zewnętrznych i obuwia w szatni,

b) Założenie właściwego obuwia sportowego tzw. "halówki" (czystego, nie pozostawiającego podczas użytkowania hali sportowej zabrudzeń, rys itp.),

c) Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przy korzystaniu z przyrządów sportowych znajdujących się na wyposażeniu hali,

d) Utrzymanie czystości i porządku na terenie hali sportowej, szatni i pomieszczeń sanitarnych,

e) Podporządkowanie się poleceniom osób prowadzących zajęcia lub pracowników odpowiedzialnych za funkcjonowanie obiektu.

§ 8. Przebywającym na terenie hali sportowej nie wolno:

a) Palić tytoniu, spożywać napojów alkoholowych, stosować środków odurzających,

b) Wnosić i używać sprzętu nie sportowego,

c) Wieszać się na obręczach i konstrukcji do piłki koszykowej,

d) Korzystać ze wszelkich urządzeń elektrycznych znajdujących się na hali sportowej,

e) Wprowadzać zwierząt,

f) Korzystać ze sprzętu uszkodzonego lub niesprawnego technicznie.

§ 9. W czasie zawodów (zajęć) organizator jest zobowiązany przestrzegać przepisów regulaminu oraz jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z hali sportowej.

§ 10. Zajęcia grup szkolnych korzystających z hali sportowej powinny odbywać się w obecności nauczyciela (instruktora, trenera). Wejście grupy na halę sportową powinno odbywać się za jego zgodą.

§ 11. Za osoby małoletnie do lat 18, korzystające z hali sportowej w czasie przeznaczonym do ogólnego korzystania odpowiedzialność ponoszą ich rodzice lub opiekunowie prawni.

§ 12. Prowadzący zajęcia odpowiada za stan czystości i porządku w szatniach
i pomieszczeniach sanitarnych hali po każdych zajęciach.

§ 13. Osoby niszczące sprzęt lub urządzenia hali sportowej ponoszą odpowiedzialność materialną za wyrządzone szkody.

§ 14. Wójt lub upoważniona przez niego osoba może kontrolować wszystkie zajęcia w zakresie celu i sposobu użytkowania obiektu , a w razie stwierdzenia uchybień - nakazać natychmiastowe podjęcie czynności w celu usunięcia stwierdzonego uchybienia, pod rygorem nakazu natychmiastowego opuszczenia obiektu.

§ 15. 1. Wójt lub upoważniona przez niego osoba nie ponosi odpowiedzialności za:

a) Wartościowe przedmioty pozostawione w szatniach oraz rzeczy nie oddane do depozytu,

b) Zdarzenia i wypadki powstałe w trakcie korzystania z hali z naruszeniem zasad określonych w Regulaminie.

§ 16. Na terenie hali zabrania się biegania po korytarzach, schodach itp. oraz stwarzania zagrożeń narażających siebie i innych na utratę zdrowia lub kalectwo.

§ 17. W całym obiekcie i jego pomieszczeniach obowiązuje bezwzględne przestrzeganie przepisów BHP i p. poż.

§ 18. Wszelkie skaleczenia, urazy itp. należy niezwłocznie zgłaszać nauczycielowi, trenerowi lub obsłudze obiektu.

§ 19. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy niniejszego Regulaminu będą usuwane z terenu hali sportowej, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenie.

§ 20. Wójt lub upoważniona przez niego osoba i obsługa hali sportowej sprawuje nadzór nad przestrzeganiem niniejszego Regulaminu. Wszystkie osoby przebywające na terenie hali sportowej zobowiązane są do podporządkowania się ich nakazom.

§ 21. Wójt lub upoważniona przez niego osoba zastrzega sobie prawo do dokonywania ewentualnych zmian harmonogramu korzystania z hali sportowej.

§ 22. Zmiana harmonogramu wymaga powiadomienia zainteresowanych stron oraz podania przyczyny.

§ 23. Wynajmu hali sportowej dokonuje się na podstawie podania skierowanego do Wójta lub upoważnionej przez niego osoby zawierającego następujące informacje:

1) Osoba indywidualna wynajmująca pomieszczenia sportowe powinna przedstawić następujące dane:

a) Imię i nazwisko osoby wynajmującej,

b) Aktualny adres zamieszkania,

c) Seria i numer dowodu osobistego,

d) Numer telefonu kontaktowego,

e) Szczegółowy termin wynajmu,

f) dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć,

g) rodzaj prowadzonych zajęć.

2) Kluby, instytucje czy zakłady pracy powinny szczegółowo zaznaczyć:

a) Imię i nazwisko osoby wynajmującej,

b) Pełną nazwę wynajmującego,

c) Adres klubu, instytucji czy zakładu pracy,

d) Szczegółowy termin wynajmu,

e) Konkretny dzień lub dni tygodnia, w których odbywać się będą zajęcia oraz godziny tych zajęć,

f) Osobę odpowiedzialną za grupę korzystającą z hali wraz z numerem telefonu kontaktowego.

§ 24. Traci moc uchwała Nr VIII /47/2007 Rady Gminy Świdwin z dnia 27 czerwca 2007 r. w sprawie regulaminu korzystania z Gminnej Hali Sportowej przy Zespole Szkół w Lekowie.

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.

§ 26. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodnicząca Rady


mgr Anna Olejniczak

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Strict Minds Communication

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »