| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 29 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 128/XIV/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
29 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 306, poz. 4893) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust.2 w pkt 1 lit.b otrzymuje brzmienie:

" b) zainstalowanie w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię solarną lub geotermalną; " ;

2) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

" 3) w przypadku inwestycji wymienionych w ust.1 pkt 3, realizowane są w:

a) budynkach mieszkalnych,

b) altanach na terenach rodzinnych ogrodów działkowych,

c) innych budynkach o stwierdzonym I stopniu pilności usunięcia. " ;

3) w § 2 ust. 3 po wyrazie "dotacji" dodaje się przecinek i wyrażenie
"pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych.";

4) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres korespondencyjny, numer kontaktowy telefonu lub adres poczty elektronicznej, NIP, numer i serię dowodu tożsamości, określenie przedsięwzięcia lub ilość i rodzaj wyrobu zawierającego azbest, przewidzianego do usunięcia, planowany koszt i termin jego realizacji, numer konta bankowego, numer ewidencyjny nieruchomości i numer obrębu geodezyjnego, na której planowane jest przedsięwzięcie, wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie oraz datę i podpis wnioskodawcy. " ,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

" 2a. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) kopię ostatecznego zgłoszenia zamiaru budowy/pozwolenia na budowę dla wnioskowanego przedsięwzięcia;

2) zgodę władającego lokalem/budynkiem na wykonanie przedsięwzięcia przez użytkownika;

3) zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których jest mowa w ust. 4 i 5;

4) oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT;

5) kopię ostatecznej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wykonawcy robót;

6) kopię ostatecznej decyzji zezwalającej na transport odpadów zawierających azbest wykonawcy usługi;

7) kopii mapy inwentaryzacyjnej w przypadku budynków będących w trakcie budowy. " ,

c) w ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 wyraz "niedotrzymaniu" zastępuje się wyrazem "nieotrzymaniu";

5) uchyla się załączniki Nr 2-4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Uzasadnienie

UCHWAŁY 199/XX/2012

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych
z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Pierwszy okres obowiązywania uchwały pozwolił w praktyce przetestować procedurę udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dostrzeżone zostały elementy, które były niedoprecyzowane. Stąd też zaproponowano nowelizację uchwały.

Z uwagi na fakt, że istnieją możliwości pozyskania dofinansowania przedsięwzięć z innych źródeł publicznych doprecyzowano, że dofinasowanie z budżetu gminy jest w takim przypadku możliwe, o ile koszty objęte dotacją gminy nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych.

Zaproponowano też rezygnację z określania wzorów wniosków o udzielenie dotacji na rzecz określenia niezbędnej ich zawartości, co w przypadku potrzeby ich drobnych modyfikacji nie będzie wywoływać konieczności nowelizacji uchwały, pozwalając w praktyce modyfikować ich formę, także w przypadku tworzenia elektronicznych formularzy interaktywnych.

W związku z rezygnacją ze wzorów wniosków o udzielenie dotacji, dodano zapis, w którym wymieniono załączniki wymagane do wniosku w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Katarzyna Adamczyk

Doświadczony manager i profesjonalistka z dziedziny ekonomii zdrowia, specjalizująca się w analizie biznesowej, w tym w kontroli zarządczej w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem kontrolingu i analizy finansowej szpitala oraz w analityce rynku farmaceutycznego i analizach refundacyjnych.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »