| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 199/XX/2012 Rady Miejskiej w Śremie

z dnia 29 marca 2012r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postepowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Na podstawie art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późn.zm.) Rada Miejska w Śremie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 128/XIV/11 Rady Miejskiej w Śremie z dnia
29 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2011 r. Nr 306, poz. 4893) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 w ust.2 w pkt 1 lit.b otrzymuje brzmienie:

" b) zainstalowanie w systemie grzewczym źródła wykorzystującego energię solarną lub geotermalną; " ;

2) w § 1 w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

" 3) w przypadku inwestycji wymienionych w ust.1 pkt 3, realizowane są w:

a) budynkach mieszkalnych,

b) altanach na terenach rodzinnych ogrodów działkowych,

c) innych budynkach o stwierdzonym I stopniu pilności usunięcia. " ;

3) w § 2 ust. 3 po wyrazie "dotacji" dodaje się przecinek i wyrażenie
"pod warunkiem, że nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych.";

4) w § 5:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

" 2. Wnioski o udzielenie dotacji wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Śremie. Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko lub nazwę wnioskodawcy, jego adres korespondencyjny, numer kontaktowy telefonu lub adres poczty elektronicznej, NIP, numer i serię dowodu tożsamości, określenie przedsięwzięcia lub ilość i rodzaj wyrobu zawierającego azbest, przewidzianego do usunięcia, planowany koszt i termin jego realizacji, numer konta bankowego, numer ewidencyjny nieruchomości i numer obrębu geodezyjnego, na której planowane jest przedsięwzięcie, wskazanie tytułu prawnego do nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie oraz datę i podpis wnioskodawcy. " ,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

" 2a. Do wniosku o udzielenie dotacji dołącza się:

1) kopię ostatecznego zgłoszenia zamiaru budowy/pozwolenia na budowę dla wnioskowanego przedsięwzięcia;

2) zgodę władającego lokalem/budynkiem na wykonanie przedsięwzięcia przez użytkownika;

3) zaświadczenia, oświadczenia lub informacje, o których jest mowa w ust. 4 i 5;

4) oświadczenie o prawie do obniżenia kwoty należnego podatku VAT o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot podatku VAT;

5) kopię ostatecznej decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wykonawcy robót;

6) kopię ostatecznej decyzji zezwalającej na transport odpadów zawierających azbest wykonawcy usługi;

7) kopii mapy inwentaryzacyjnej w przypadku budynków będących w trakcie budowy. " ,

c) w ust. 4 pkt 1 oraz ust. 5 pkt 1 wyraz "niedotrzymaniu" zastępuje się wyrazem "nieotrzymaniu";

5) uchyla się załączniki Nr 2-4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Śremu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska


Uzasadnienie

UCHWAŁY 199/XX/2012

RADY MIEJSKIEJ W ŚREMIE

z dnia 29 marca 2012 r.

zmieniającej uchwałę w sprawie zasad udzielania oraz trybu postępowania i sposobu rozliczania dotacji celowych udzielanych
z budżetu gminy Śrem na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Pierwszy okres obowiązywania uchwały pozwolił w praktyce przetestować procedurę udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Dostrzeżone zostały elementy, które były niedoprecyzowane. Stąd też zaproponowano nowelizację uchwały.

Z uwagi na fakt, że istnieją możliwości pozyskania dofinansowania przedsięwzięć z innych źródeł publicznych doprecyzowano, że dofinasowanie z budżetu gminy jest w takim przypadku możliwe, o ile koszty objęte dotacją gminy nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych.

Zaproponowano też rezygnację z określania wzorów wniosków o udzielenie dotacji na rzecz określenia niezbędnej ich zawartości, co w przypadku potrzeby ich drobnych modyfikacji nie będzie wywoływać konieczności nowelizacji uchwały, pozwalając w praktyce modyfikować ich formę, także w przypadku tworzenia elektronicznych formularzy interaktywnych.

W związku z rezygnacją ze wzorów wniosków o udzielenie dotacji, dodano zapis, w którym wymieniono załączniki wymagane do wniosku w zależności od rodzaju przedsięwzięcia.

Wobec powyższego podjęcie uchwały uznać należy za uzasadnione.

Przewodnicząca Rady


Katarzyna Sarnowska

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

Eksperci portalu infor.pl

Małopolski Instytut Studiów Podatkowych

Doradztwo podatkowe, rachunkowość, audyt, obsługa i pomoc w trakcie postępowań z organami podatkowymi, ceny transferowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »