reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/211/2013 Rady Miejskiej Kępno

z dnia 26 lutego 2013r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kępno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg

Na podstawie art. 59 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 , Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530 i poz. 1548) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153) uchwala się, co następuje :

§ 1. Określa się szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kępno lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazuje się organ lub osoby uprawnione do udzielenia tych ulg.

§ 2. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o :

1) należnościach pieniężnych - rozumie się przez to kwotę główną zobowiązań mających charakter cywilnoprawny i/lub odsetki za opóźnienie i/lub koszty postępowania sądowego i/lub koszty postępowania egzekucyjnego;

2) dłużniku - rozumie się przez to osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej;

3) wierzycielu - rozumie się przez to Gminę Kępno oraz jej jednostki podlegle, w tym Urząd Miasta i Gminy w Kępnie;

4) uldze - rozumie się przez to umorzenie, odroczenie lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnych przypadających wierzycielowi.

§ 3. 1. Wniosek o udzielenie ulgi dłużnik składa wierzycielowi.

2. Wniosek o udzielenie ulgi powinien zawierać informacje dotyczące wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.), opis aktualnej sytuacji finansowej dłużnika oraz wszelkich innych okoliczności uzasadniających składany wniosek, a jeżeli wniosek składa osoba fizyczna - oświadczenie o stanie majątkowym na wzorze opracowanym przez Wydział Finansowo - Budżetowy Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie.

3. Do wniosku powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające okoliczności w nim wymienione.

4. W przypadku stwierdzenia, iż przedstawione dokumenty są niewystarczające do udzielenia ulgi, organ właściwy do udzielenia ulgi, o którym mowa w § 6 uchwały, wzywa dłużnika do ich uzupełnienia.

5. Nieuzupełnienie wniosku przez dłużnika w wyznaczonym terminie, powoduje pozostawienie go bez rozpatrzenia.

§ 4. Umorzenie należności pieniężnych, za które odpowiada więcej niż jeden dłużnik, może nastąpić w przypadku, gdy warunki umorzenia są spełnione wobec wszystkich dłużników.

§ 5. 1. Udzielenie ulgi następuje w formie pisemnej poprzez zawarcie porozumienia między dłużnikiem a organem, o którym mowa w § 6 uchwały.

2. Odmowa udzielenia ulgi następuje w formie jednostronnego oświadczenia woli złożonego przez organ, o którym mowa w § 6 uchwały.

§ 6. Do udzielania ulgi uprawniony jest Burmistrz Miasta i Gminy Kępno bez względu na wysokość kwoty należności pieniężnych.

§ 7. 1. Nie stanowi pomocy publicznej ulga udzielona w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

2. Ulga udzielona w przypadkach określonych w art. 56 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) może stanowić pomoc publiczną.

3. W przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, jej udzielenie następuje na warunkach określonych przepisami :

1) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L Nr 379 z 28.12.2006, str. 5) - pomoc de minimis lub

2) rozporządzenia Komisji (WE) nr 1535/2007 z dnia 20 grudnia 2007 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy de minimis w sektorze produkcji rolnej (Dz. Urz. UE L Nr 337 z 21.12.2007, str. 35) - pomoc de minimis w rolnictwie.

4. Dłużnik ubiegający się o pomoc de minimis jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi :

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis, których zakres oraz wzór formularza informacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53, poz. 311).

5. Dłużnik ubiegający się o pomoc de minimis w rolnictwie jest zobowiązany do przedłożenia wraz z wnioskiem o udzielenie ulgi :

1) wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych, albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis w rolnictwie otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie, oraz

2) informacji niezbędnych do udzielenia pomocy de minimis w rolnictwie, których zakres oraz wzór formularza informacji został określony w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810).

§ 8. 1. Należności pieniężne mogą być umarzane z urzędu w całości w przypadku wystąpienia okoliczności wymienionych w art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.).

2. Udzielenie ulgi, o której mowa w ust. 1, następuje w formie określonej w art. 58 ust. 2 i 3 ustawy wymienionej w ust. 1.

§ 9. W przypadku, gdy dłużnik nie dokonał zapłaty należności pieniężnej w odroczonym terminie płatności lub nie spłacił którejkolwiek z rat, na jakie została rozłożona należność pieniężna - niespłacona należność pieniężna staje się natychmiast wymagalna wraz z odsetkami za opóźnienie, naliczanymi od pierwotnego terminu wymagalności roszczenia wierzyciela do dnia zapłaty.

§ 10. Do wniosków o udzielenie ulgi nierozpoznanych do dnia wejścia w życie uchwały stosuje się przepisy niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kępno.

§ 12. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.


Uzasadnienie

do uchwały nr XXXIV/211/2013

Rady Miejskiej w Kępnie

z dnia 26 lutego 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Kępno lub jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną, oraz wskazania organu lub osób uprawnionych do udzielenia tych ulg

Zgodnie z art. 59 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa szczegółowe zasady, sposób i tryb umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających jednostce samorządu terytorialnego lub jej jednostkom podległym, warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazuje organ lub osobę uprawnione do udzielenia tych ulg.

Znowelizowana ustawa o finansach publicznych, w stosunku do rozwiązań przyjętych w poprzednio obowiązującej ustawie, uprawnia organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego do uregulowania powyższych kwestii wyłącznie w zakresie należności o charakterze cywilnoprawnym. Z uwagi na fakt, iż dotychczas obowiązująca uchwała nr XLV/292/2006 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 10 sierpnia 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych, nie odpowiada zakresem wprowadzonych regulacji do wymogów określonych w art. 59 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zachodzi konieczność wprowadzenia nowych uregulowań w tym zakresie.

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paweł Ludwiczak

Radca prawny, specjalizujący się w tematach związanych z obsługą prawną przedsiębiorców, prawem korporacyjnym, zamówieniami in house, publicznym transportem zbiorowym i Compliance.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama