reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXIV/120/2013 Rady Gminy Kraszewice

z dnia 27 maja 2013r.

w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu gminy Kraszewice w roku 2013 na realizację zadania „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) oraz art. 403 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn.zm.) Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria wyboru inwestycji, jej dofinansowanie, tryb postępowania oraz sposób rozliczenia dotacji.

1. O dotację mogą ubiegać się:

1) właściciele nieruchomości położonych w znacznej odległości od zwartej zabudowy, nie przewidzianych w najbliższych pięciu latach do podłączenia do zbiorczych kolektorów (istniejących lub przewidywanych w programie kanalizacji do budowy) jest ekonomicznie nieuzasadnione które w programie kanalizacji gminy Kraszewice przewidziano do objęcia system kanalizacyjnym oczyszczania ścieków.

2) właściciele nieruchomości, którzy na nieruchomościach, o których mowa w punkcie 1 nie prowadzą działalności gospodarczej i przedłożyli dokumenty, o jakich mowa w § 3.

3) właściciele nieruchomości spełniający wymogi określone w ust. 1, którzy wybudowali w roku 2013 przydomową oczyszczalnię ścieków i oczyszczalnia ta zapewnia osiągnięcie redukcji zanieczyszczeń przewidzianą przepisami wykonawczymi.

2. Dotacja przyznawana jest w wysokości 30% kosztów inwestycji, nie więcej jednak niż 1.500 złotych.

3. Kosztami kwalifikowanymi do dofinansowania są koszty zakupu urządzeń oczyszczalni, zakupu materiału biologicznego, w ilości niezbędnej do uruchomienia oczyszczalni.

4. Nie podlegają dotowaniu koszty transportu, montażu, materiałów budowlanych i instalacyjnych, projektów i innych dokumentacji.

§ 2. § 2

1. Dotacja wypłacana będzie w jednej transzy, do czasu wyczerpania przeznaczonej w budżecie na ten cel puli pieniędzy.

2. Wszystkie koszty winny być poniesione do dnia 30.listopada 2013 r.

§ 3. Do wniosku o dotację należy dołączyć:

1) oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

2) dokumenty wymagane do rozpoczęcia budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w zależności od przepustowości:

a) do 5 m3/d - projekt techniczny sporządzony przez uprawnionego projektanta którego zadaniem jest między innymi stwierdzenie, że warunki gruntowo wodne są odpowiednie do montażu oczyszczalni zaprojektowanej w danym miejscu oraz zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie.

b) powyżej 5 m3/d - projekt techniczny, opracowanie operatu wodno - prawnego uzyskanie pozwolenia wodno - prawnego, a następnie zgłoszenie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w Starostwie Powiatowym w Ostrzeszowie,

c) powyżej 7,5 m3/d - projekt techniczny pozwolenie wodno - prawne oraz pozwolenie na budowę,

3) dokumenty finansowe (rachunki, faktury VAT - oryginały) świadczące o zakupie instalacji,

4) protokół odbioru robót (w przypadku jego wystawienia).

§ 4. 1. Wnioski o dofinansowanie należy składać w pokoju nr 3 Urzędu Gminy w Kraszewicach w godzinach urzędowania.

2. Po sprawdzeniu poprawności wniosku według kryteriów niniejszego regulaminu oraz przeprowadzeniu wizji lokalnej na okoliczność zainstalowania oczyszczalni zostanie podpisana umowa w sprawie przyznania dotacji.

§ 5. W celu oceny wniosków i przyznania dotacji Wójt Gminy powoła komisję gminną, która określi zakres dotacji.

§ 6. 1. Podstawą do udzielenia dotacji jest umowa w sprawie przyznania dotacji.

2. Dotacja zostanie wypłacona po przedłożeniu:

1) oryginałów faktur lub rachunków,

2) zgłoszenia oddania instalacji do eksploatacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama

Artykuł partnerski

reklama

Eksperci portalu infor.pl

POLAUDIT Sp. z o. o.

Podatki, rachunkowość, audyt

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama