| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/303/2014 Rady Gminy Budzyń

z dnia 28 października 2014r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości

Na podstawie art. 18, ust 2 pkt 8 , art. 40 ust.1, art. 41, ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zmianami) oraz art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz .U. z 2014 r. poz. 849, ze zmianami) Rada Gminy Budzyń u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie Gminy Budzyń w wysokości:

1) od budynków mieszkalnych lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej, 0,72 zł.

2) od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m2 powierzchni użytkowej, 19,40 zł.

3) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1m 2 powierzchni użytkowej, 10,80 zł.

4) od budynków lub ich części związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - od 1 m2 powierzchni użytkowej, 3,70 zł.

5) od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni użytkowej, 7,77 zł.

6) od pozostałych budynków lub ich części - od 1m2 powierzchni użytkowej, 4,75 zł.

7) od budowli 2 % ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

8) od budowli związanych z działalnością gospodarczą w zakresie zbiorowego zaopatrzenia ludności w wodę i odbioru nieczystości płynnych oraz składowania odpadów komunalnych 0,90 % ich wartości określonej na podstawie art. 4, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3 - 7 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,

9) od gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m2 powierzchni, 0,88 zł.

10) od gruntów pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni, 4,56 zł.

11) od gruntów zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m2 powierzchni, 0,47 zł.

12) od gruntów pozostałych - od 1 m2 powierzchni, 0,30 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Budzyń.

§ 3. Z dniem 31 grudnia 2014 r. traci moc uchwała Nr XXX/210/2013 Rady Gminy Budzyń z dnia 12 listopada 2013 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie do poboru podatku, poczynając od 2015 roku .


Uzasadnienie

Zgodnie z treścią art. 5 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz .U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, ze zmianami) Rada Gminy drodze uchwały określa stawki podatku od nieruchomości obowiązujące na terenie danej gminy, z tym, że stawki te nie mogą być wyższe od stawek maksymalnych określonych przez ustawodawcę. Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych na 2014 rok ogłoszone zostały przez Ministra Finansów w obwieszczeniu z dnia 7 sierpnia 2013 roku w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2014 rok. Do corocznego przeszacowania stawek maksymalnych wykorzystywany jest wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany komunikatem Prezesa GUS, który w I półroczu 2013 roku w stosunku do I półrocza 2012 r. wynosił 100,90 %. W projekcie uchwały w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości, zaproponowano waloryzację stawek podatkowych, obowiązujących w gminie Budzyń w 2013 roku z uwzględnieniem stawek maksymalnych na 2014 rok oraz wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Adrian Artowicz

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »