| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XV/144/2012 Rady Gminy Istebna

z dnia 20 kwietnia 2012r.

zmieniająca uchwałę Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w Istebnej z dnia 30 sierpnia 2000 r. w sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w Istebnej z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Istebnej

              Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 9   lit. h oraz art.40 ust.1 ustawy z   dnia 8   marca 1990 ro o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 12 ust. 1   pkt 2   i ust. 2   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U   Nr 157, poz. 1240 ze zm.), art. 9   ust. 1i art. 13 ust. 1   i ust. 2   ustawy z   dnia 25 października 1991 r. o   organizowaniu i   prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z   2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm oraz art. 19 ust. 2   ustawy z   dnia 27 czerwca 1997 r. o   bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz. 539 ze zm.)  

Rada Gminy Istebna  
uchwala, co następuje;  

§   1.   W załączniku do uchwały Nr XIX/159/2000 Rady Gminy w   Istebnej z   dnia 30 sierpnia 2000 r. w   sprawie połączenia Gminnej Biblioteki Publicznej w   Istebnej z   Gminnym Ośrodkiem Kultury w   Istebnej po §   10 dodaje   się   §   10a o   brzmieniu  
  10a.   1.W Ośrodku działa Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Informacji Turystycznej i   Biblioteki Publicznej w   Istebnej, zwana dalej Radą.  

2.                 Rada jest organem doradczym Ośrodka.  

3.                 Rada składa się z   5 członków, powoływanych przez Radę Gminy na 5   letnią kadencję spośród osób dysponujących dużą wiedzą w   zakresie działalności Ośrodka, w   szczególności twórców, artystów oraz osób zajmujących się organizowaniem i   prowadzeniem działalności kulturalnej.  

4.                 Członkowie Rady powołują i   odwołują spośród siebie Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami i   reprezentuje ją na zewnątrz.  

5.                 Rada opiniuje roczne programy działalności Ośrodka i   plany działalności Ośrodka oraz wyraża opinię o   ważniejszych zamierzeniach Ośrodka.  

6.                 Rada może z   własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i   opinie do Dyrektora oraz organów Gminy w   zakresie funkcjonowania Ośrodka oraz organizowania i   prowadzenia działalności kulturalnej.  

7.                 Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania, o   których mowa w   § 7   oraz projekt regulaminu organizacyjnego i   jego zmian.  

8.                 Za udział w   pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.   ".  

§   2.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Istebna.  

§   3.   Uchwała podlega ogłoszeniu w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i   wchodzi w   życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia z   mocą obowiązującą od dnia 1   maja 2012 roku.  

 

 

 

Przewodniczący Rady  


Jan   Gazur

 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »