reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Gorzyce

z dnia 30 sierpnia 2012r.

w sprawie Statutu Sołectwa Rogów

Na podstawie   art. 18 ust. 2   pkt 7, art. 35, art. 40 ust. 2   pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 48 ust. 1   ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.), art. 4   ust. 1   ustawy z   dnia 20 lipca 2000 r. o   ogłaszaniu aktów normatywnych i   niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z   2011 r. Nr 197, poz. 1172 z   późn. zm.), po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami, uchwala się co następuje:  

§   1.   Nadaje się Statut Sołectwu Rogów w   brzmieniu określonym w   załączniku do niniejszej uchwały.  

§   2.   Uchyla się Uchwałę Nr V/52/03 Rady Gminy Gorzyce z   dnia 2   kwietnia 2003 r. w   sprawie: zmiany Statutów Sołectw Gminy Gorzyce.  

§   3.   Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.  

§   4.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


mgr   Krzysztof   Małek

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/176/12    
Rady Gminy Gorzyce    
z dnia 30 sierpnia 2012 r.  
 

STATUT SOŁECTWA ROGÓW  

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne  

§   1.   Statut określa organizację i   zakres działania Sołectwa Rogów, a   w szczególności:  

1) organizację i   zadania organów Sołectwa,  

2) zasady i   tryb wyborów sołtysa i   Rady Sołeckiej,  

3) gospodarkę finansową Sołectwa,  

4) zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji,  

5) zakres i   formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością Sołectwa.  

§   2.   Użyte w   niniejszym Statucie określenia oznaczają:  

1) ustawa - ustawę z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.),  

2) Gmina - Gminę Gorzyce,  

3) Rada - Radę Gminy Gorzyce,  

4) Wójt - Wójta Gminy Gorzyce,  

5) Sołectwo - Sołectwo Rogów.  

§   3.   1.   Sołectwo Rogów jest jednostką pomocniczą Gminy w   rozumieniu ustawy i   działa w   ramach jej osobowości prawnej.  

2.   Sołectwo obejmuje miejscowość Rogów o   powierzchni 706 ha.  

3.   Obszar Sołectwa określa załącznik graficzny   do niniejszego statutu.  

4.   Siedzibą organów Sołectwa jest miejscowość Rogów.  

5.   Łączenie, podział, zniesienie Sołectwa, zmiany jego granic odbywają się na zasadach określnych w   ustawie i   Statucie Gminy, po przeprowadzeniu konsultacji z   mieszkańcami.  

6.   Zasady i   tryb przeprowadzenia konsultacji ustala odrębna uchwała Rady.  

§   4.   Sołectwo działa na podstawie przepisów prawa, a   w szczególności:  

1) ustawy,  

2) Statutu Gminy Gorzyce,  

3) niniejszego Statutu.  

Rozdział 2.
Organizacja i   zadania organów Sołectwa  

§   5.   Sołectwo realizuje zadania Gminy na swoim obszarze w   zakresie określonym niniejszym Statutem oraz zadania wynikające z   innych przepisów prawa.  

§   6.   Do zakresu działania Sołectwa należy:  

1) organizacja życia społeczno - gospodarczego oraz podejmowanie inicjatyw we wszystkich sprawach dotyczących zbiorowych potrzeb mieszkańców Sołectwa, w   szczególności zmierzających do poprawy warunków życia,  

2) współdziałanie z   organami Gminy w   wykonywaniu zadań publicznych na rzecz mieszkańców Sołectwa,  

3) inicjowanie różnych form pomocy społecznej, pomocy sąsiedzkiej i   innej w   szczególności dla mieszkańców niepełnosprawnych, w   podeszłym wieku, dotkniętych klęskami żywiołowymi lub znajdującymi się w   trudnej sytuacji życiowej,  

4) organizowanie samopomcy mieszkańców,  

5) reprezentowanie interesów społeczności Sołectwa wobec organów administracji publicznej i   innych podmiotów życia publicznego,  

6) współpraca z   radnymi z   terenu Sołectwa w   zakresie organizacji spotkań, dyżurów oraz kierowanie do nich wniosków i   uwag dotyczących Sołectwa i   jego mieszkańców,  

7) współdziałanie z   innymi jednostkami pomocniczymi Gminy w   zakresie wspólnych przedsięwzięć,  

8) podtrzymywanie tradycji kulturalnych na swoim terenie,  

9) gospodarowanie przekazanymi składnikami mienia komunalnego,  

10) realizacja wydatków przyznanych Sołectwu w   budżecie Gminy,  

11) utrzymanie porządku i   czystości na terenie Sołectwa,  

12) wydawanie opinii na wniosek Rady w   sprawach dotyczących Sołectwa.  

13) uczestnictwo w   realizacji zadań Gminy w   szczególności poprzez:  

a)   realizowanie na swoim obszarze zadań i   kompetencji przekazywanych przez organy Gminy,  

b)   podejmowanie uchwał w   sprawach Sołectwa,  

c)   inicjowanie działań organów Gminy wiążących się z   zaspokajaniem zbiorowych potrzeb społeczności Sołectwa,  

d)   występowanie do Rady o   rozpatrzenie spraw publicznych dotyczących Sołectwa, których załatwienie wykracza poza jego możliwości.  

§   7.   1.   Organami Sołectwa są:  

1) Zebranie Wiejskie,  

2) Sołtys.  

2.   Zebranie Wiejskie może powoływać doraźne zespoły do realizacji konkretnych przedsięwzięć lub inicjatyw Sołectwa, określając ich zadania i   kompetencje.  

§   8.   1.   Organem uchwałodawczym Sołectwa jest Zebranie Wiejskie.  

2.   Organem wykonawczym Sołectwa jest Sołtys.  

3.   Rada Sołecka jest organem pomocniczym i   wspiera działalność Sołtysa.  

§   9.   1.   Kadencja Sołtysa i   Rady Sołeckiej trwa 4   lata i   odpowiada kadencji Rady.  

2.   W przypadku zmiany Sołtysa lub członka (członków) Rady Sołeckiej w   trakcie trwania kadencji, kadencja nowo wybranych upływa wraz z   końcem trwającej kadencji.  

3.   Po upływie kadencji Sołtys i   Rada Sołecka działąją do czasu wyboru nowego Sołtysa i   Rady Sołeckiej.  

§   10.   Działanie organów Sołectwa jest jawne. Jawność działania obejmuje wstęp na posiedzenia Zebrania Wiejskiego i   Rady Sołeckiej oraz prawo mieszkańców do uzyskania informacji o   działalności organów Sołectwa i   prawo do zaznajomienia się z   protokołami Zebrań Wiejskich, posiedzeń Rady Sołeckiej, podjętymi uchwałami oraz pismami kierowanymi w   sprawach Sołectwa do organów Gminy i   innych instytucji, a   także z   otrzymanymi odpowiedziami.  

§   11.   1.   Zebranie Wiejskie odbywa się w   miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1   raz w   roku.  

2.   Zebranie zwołuje Sołtys, ustalając termin, miejsce oraz projekt porządku obrad, powiadamiając o   tym mieszkańców w   sposób zwyczajowo przyjęty na terenie Sołectwa co najmniej 7   dni przed ustalonym terminem zebrania.  

3.   Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie Wiejskie na pisemny wniosek:  

1) co najmniej 10% mieszkańców Sołectwa uprawnionych do głosowania,  

2) Rady Sołeckiej,  

3) organów Gminy.  

4.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 3   powinien zawierać uzasadnienie zwołania zebrania i   wykaz spraw wnioskowanych do rozpatrzenia na Zebraniu Wiejskim.  

5.   W razie złożenia wniosku Sołtys jest zobowiązany zwołać Zebranie Wiejskie w   ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia.  

6.   Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w   sprawach wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej oraz w   sytuacji gdy Sołtys nie zwoła Zebrania Wiejskiego będąc do tego zobowiązany.  

§   12.   1.   Mieszkańcom biorącym udział w   Zebraniu Wiejskim i   mającym prawo do głosowania przysługują następujące prawa:  

1) inicjatywy uchwałodawczej,  

2) udział w   dyskusji nad każdą sprawą objętą porządkiem obrad,  

3) udział w   głosowaniu,  

4) zgłaszanie kandydatur i   kandydowanie na stanowisko sołtysa i   członka Rady Sołeckiej,  

5) zadawanie pytań Sołtysowi, członkom Rady Sołeckiej i   obecnym na zebraniu przedstawicielom organów Gminy.  

2.   W zebraniu Wiejskim mogą także uczestniczyć bez prawa do głosowania przedstawiciele organów gminy, jednostek organizacyjnych oraz zaproszeni goście.  

§   13.   1.   Porządek obrad ustala Zebranie Wiejskie na podstawie projektu przedstawionego przez Sołtysa lub Wójta, w   przypadkach, o   których mowa w   §   11 ust. 6.  

2.   Zebranie Wiejskie może podejmować prawomocne uchwały (posiada qorum), gdy w   Zebraniu uczestniczy co najmniej 5% uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa.  

3.   Jeżeli w   wyznaczonym terminie w   Zebraniu nie uczestniczy wymagana liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania, zwołujący Zebranie Wiejskie zarządza odbycie następnego Zebrania po upływie 15 minut od pierwszego ustalonego terminu w   tym samym dniu, a   jego rozstrzygnięcia są ważne bez względu na liczbę uprawnionych do głosowania mieszkańców biorących w   nim udział.  

§   14.   Uprawnieni do głosowania na Zebraniu Wiejskim są pełnoletni mieszkańcy Sołectwa posiadający prawo wyborcze.  

§   15.   1.   Obradom Zebrania Wiejskiego przewodniczy Sołtys, a   w razie jego nieobecności wybrana w   głosowaniu jawnym osoba.  

2.   Do czasu wyboru osoby prowadzącej, zebranie prowadzi najstarszy wiekiem członek Rady Sołeckiej obecny na zebraniu.  

§   16.   1.   Z każdego Zebrania Wiejskiego sporządza się protokół, który powinien zawierać w   szczególności:  

1) datę, miejsce i   godzinę zebrania,  

2) liczbę mieszkańców biorących udział w   zebraniu wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności,  

3) porządek obrad,  

4) streszczenie przebiegu obrad,  

5) wyniki głosowania,  

6) treść podjętych uchwał,  

7) podpis przewodniczącego zebrania i   protokolanta.  

2.   Do protokołu dołącza się:  

1) listę obecności,  

2) podjęte uchwały,  

3) inne wskazane w   protokole załączniki.  

3.   Zebranie Wiejskie protokołuje wskazany przez Sołtysa lub osobę, o   której mowa w   §   15 ust. 1, członek Rady Sołeckiej.  

§   17.   1.   Zebranie Wiejskie podejmuje rozstrzygnięcia w   formie uchwał.  

2.   Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w   głosowaniu jawnym, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.  

3.   Uchwały mogą stanowić odrębne dokumenty lub mogą zostać szczegółowo opisane w   protokole.  

4.   Uchwały stanowiące odrębne dokumenty podpisuje przewodniczący Zebrania Wiejskiego.  

5.   Uchwały przekazuje Wójtowi niezwłocznie Sołtys celem właściwego załatwienia, a   w razie jego nieobecności członek Rady Sołeckiej.  

§   18.   Do zakresu działania i   wyłącznej właściwości Zebrania Wiejskiego należy:  

1) wybór i   odwołanie Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej,  

2) uchwalenie programów działania Sołectwa, w   tym Planów Odnowy Miejscowości,  

3) stanowienie o   kierunkach działania Sołtysa,  

4) wnioskowanie do organów gminy o   podjęcie działań mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa,  

5) uchwalanie wniosku sołectwa o   przyznanie w   danym roku budżetowym środków z   funduszu sołeckiego na realizację przedsięwzięć na obszarze Sołectwa,  

6) coroczna ocena działaności Sołtysa i   Rady Sołeckiej oraz przyjmowanie sprawozdań Sołtysa z   realizacji uchwalonych na dany rok budżetowy zadań,  

7) występowanie z   wnioskiem do Rady w   sprawie zmian w   Statucie Sołectwa,  

8) wyrażanie opinii w   sprawach określonych przepisami prawa lub w   których o   ich wyrażenie wystąpił organ Gminy,  

9) ustalanie zasad współpracy z   innymi jednostkami pomocniczymi Gminy w   celu realizacji wspólnych zadań,  

10) zajmowanie stanowiska w   sprawach istotnych dla Sołectwa i   jego mieszkańców.  

§   19.   1.   Sołtys jest organem wykonawczym Sołectwa i   reprezentuje Sołectwo na zewnątrz.  

2.   W razie niemożności pełnienia funkcji Sołtysa spowodowanej przemijającymi okolicznościami, jego obowiązki wykonuje wyznaczony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej.  

3.   Jeżeli Sołtys nie dopełni obowiązku, o   którym mowa w   ust. 2, Rada Sołecka w   głosowaniu jawnym wybiera spośród siebie osobę, która będzie wykonywała obowiązki Sołtysa.  

4.   Sołtys lub Rada Sołecka, w   przypadku, o   którym mowa w   ust. 3   niezwłocznie informuje Wójta na piśmie o   osobie wyznaczonej do pełnienia obowiązków sołtysa.  

5.   Sołtys wykonuje zadania Sołectwa określone w   niniejszym Statucie oraz inne zadania określone przepisami prawa, uchwałami Rady i   zarządzeniami Wójta.  

6.   Do zadań Sołtysa należy:  

1) wykonywanie uchwał Zebrania Wiejskiego,  

2) przewodniczenie Radzie Sołeckiej,  

3) zwołanie i   przewodniczenie Zebraniom Wiejskim,  

4) przygotowanie porządku obrad i   projektów uchwał na Zebranie Wiejskie,  

5) coroczne składanie na Zebraniu Wiejskim sprawozdań z   działalności Sołtysa i   Rady Sołeckiej,  

6) uczestniczenie w   sesjach Rady,  

7) organizowanie, inspirowanie i   koordynowanie przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa,  

8) kierowanie akcją pomocy w   razie wypadków losowych lub klęsk żywiołowych na terenie Sołectwa,  

9) proponowanie przedsięwzięć do realizacji w   ramach funduszu sołeckiego, których przyjęcie będzie przedmiotem głosowania przez Zebranie Wiejskie,  

10) przekazywanie Wójtowi uchwalonego przez Zebranie Wiejskie wniosku w   sprawie realizacji przedsięwzięć w   ramach funduszu sołeckiego,  

11) w imieniu Sołectwa zarządzanie mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu do korzystania,  

12) inspirowanie działań w   ramach inicjatywy lokalnej,  

13) informowanie mieszkańców o   istotnych sprawach poprzez wywieszanie informacji na tablicach ogłoszeń,  

14) zgłaszanie Wójtowi i   Radzie problemów i   potrzeb Sołectwa,  

15) stosowanie obowiązującego w   Urzędzie Gminy w   Gorzycach obiegu dokumentów finansowo - księgowych oraz innych procedur wewnętrznych dotyczących funkcjonowania organów sołectwa,  

16) wykonywanie innych zadań należących do Sołtysa z   mocy ogólnie obowiązujących przepisów prawa,  

7.   Działalność Sołtysa ma charakter społeczny.  

8.   Sołtysowi przysługuje dieta i   zwrot kosztów podróży na zasadach określnych przez Radę w   odrębnej uchwale.  

§   20.   1.   Działalność Sołtysa wspierana jest przez Radę Sołecką.  

2.   Rada Sołecka liczy 7   - 10 członków (łącznie z   Sołtysem).  

3.   Przewodniczącym Rady Sołeckiej jest Sołtys.  

4.   Działalność Rady Sołeckiej ma charakter społeczny.  

§   21.   Do zadań Rady Sołeckiej należy współdziałanie z   Sołtysem we wszystkich ważnych sprawach dla mieszkańców Sołectwa w   szczególności dotyczących:  

1) zarządzania przekazanym mieniem komunalnym,  

2) zgłaszania przedsięwzięć do realizacji w   ramach funduszu sołeckiego, których przyjęcie będzie przedmiotem głosowania na Zebraniu Wiejskim,  

3) inicjowania i   organizowania przedsięwzięć mających na celu poprawę warunków życia mieszkańców Sołectwa,  

4) opiniowanie wniosków dotyczących spraw Sołectwa, w   tym wniosków, których obowiązek opiniowania wynika z   innych przepisów prawa.  

§   22.   1.   Posiedzenia Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys co najmniej raz na kwartał.  

2.   Uprawnienie do zwołania posiedzenia Rady Sołeckiej przysługuje również każdemu członkowi Rady Sołeckiej w   przypadku gdy Sołtys z   powodu przemijającej okoliczności nie może pełnić swoich obowiązków oraz Wójtowi.  

3.   Uchwały Rady Sołeckiej zapadają w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

4.   Z posiedzeń Rady Sołeckiej sporządza się protokół. Protokolanta wybierają spośród siebie członkowie Rady Sołeckiej.  

Rodział III  
Zasady i   tryb wyborów Sołtysa i   Rady Sołeckiej  

§   23.   1.   Prawo wybierania Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej (czynne prawo wyborcze) przysługuje osobom zamieszkującym na obszarze Sołectwa i   posiadającym prawa wyborcze.  

2.   Prawo wybieralności (bierne prawo wyborcze) przysługuje osobom mającym prawo wybierania.  

§   24.   1.   Wybór Sołtysa i   Rady Sołeckiej na nową kadencję odbywa się na Zebraniu Wiejskim zwoływanym przez Wójta nie później niż 6   miesięcy po wyborze Rady na nową kadencję.  

2.   Obwieszczenie o   zwołaniu Zebrania Wiejskiego w   celu wyboru Sołtysa i   Rady Sołeckiej Wójt podaje do wiadomości mieszkańców Sołectwa w   sposób zwyczajowo przyjęty co najmniej na 7   dni przed wyznaczoną datą zebrania określając dzień, godzinę, miejsce oraz proponowany porządek Zebrania Wiejskiego.  

§   25.   1.   Zebranie, o   którym mowa w   §   24 ust. 2   prowadzi osoba wyznaczona przez Wójta.  

2.   Obsługę organizacyjno - techniczną Zebrania Wiejskiego, o   którym mowa w   §   24 ust. 2   zapewnia Wójt.  

§   26.   1.   Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej wybiera się spośród nieograniczonej liczby kandydatów zgłaszanych w   czasie Zebrania Wiejskiego.  

2.   Warunkiem przyjęcia kandydatury jest ustna zgoda kandydata lub pisemna w   razie jego nieobecności.  

3.   Uprawnieni do zgłaszania kandydatur w   wyborach są mieszkańcy Sołectwa, posiadający czynne prawo wyborcze i   obecni na Zebraniu Wiejskim.  

4.   Przyjęcia zgłoszeń kandydatów i   oświadczeń o   wyrażeniu zgody na kandydowania, a   także pisemnych oświadczeń o   niekaralności za przestępstwa umyślne ścigane z   oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe, dokonuje przewodniczący Zebrania.  

5.   Zamknięcie listy kandydatów poddaje się pod głosowanie.  

§   27.   1.   Do ważności wyboru Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej wymagana jest obecność na Zebraniu Wiejskim takiej liczby mieszkańców, o   której mówi §   13 ust. 2, potwierdzona własnoręcznym podpisem na liście obecności.  

2.   W przypadku braku wymaganej liczby mieszkańców w   określonym terminie ma zastosowanie zapis §   13 ust. 3.  

§   28.   1.   Wybory przeprowadza Komisja Skrutacyjna w   składzie 3   osób wybranych spośród uprawnionych do głosowania uczestników zebrania w   głosowaniu jawnym po uprzednim uzyskaniu ustnej zgody kandydata.  

2.   Członków Komisji Skrutacyjnej wybiera się po przyjęciu zgłoszeń kandydatów na Sołtysa i   członków Rady Sołeckiej.  

3.   Członkiem Komisji Skrutacyjnej nie może być osoba kandydująca na Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej oraz osoba będąca w   stosunku do kandydata wstępną, zstępną, małżonkiem, rodzeństwem.  

4.   Do zadań Komisji Skrutacyjnej należy:  

1) wybór przewodniczącego komisji,  

2) przedstawienie regulaminu wyborów,  

3) przygotowanie kart do głosowania,  

4) przeprowadzenie głosowania i   ustalenie jego wyników,  

5) sporządzenie i   odczytanie protokołów z   przeprowadzonych wyborów.  

§   29.   1.   Z przeprowadzonych wyborów Komisja Skrutacyjna sporządza protokoły, które powinny zawierać:  

1) określenie czego wybory dotyczyły,  

2) skład Komisji Skrutacyjnej,  

3) ilość osób uprawnionych do głosowania,  

4) ilość osób, którym wydano karty do głosowania,  

5) imiona i   nazwiska zgłoszonych kandydatów w   kolejności alfabetycznej,  

6) ilość oddanych głosów ważnych,  

7) ilość oddanych głosów nieważnych,  

8) ilość kart nieważnych,  

9) ilość głosów oddanych na poszczególnych kandydatów,  

10) wynik wyborów.  

2.   Protokół sporządza się odrębnie dla wyborów Sołtysa i   odrębnie dla wyborów członków Rady Sołeckiej.  

3.   Protokół podpisują wszyscy członkowie Komisji Skrutacyjnej.  

4.   Protokół Komisji Skrutacyjnej stanowi załącznik do protokołu Zebrania Wiejskiego.  

§   30.   1.   Głosowanie odbywa się odrębnie dla wyborów Sołtysa i   Rady Sołeckiej.  

2.   W pierwszej kolejności przeprowadza się wybory Sołtysa.  

3.   Wybory dokononuje się w   głosowaniu tajnym, na kartach do głosowania opieczętowanych pieczęcią Urzędu Gminy w   Gorzycach.  

4.   Nazwiska kandydatów umieszcza się na kartach do głosowania w   kolejności alfabetycznej.  

§   31.   1.   Głosowanie odbywa się przez postawienie znaku "x" w   kratce obok nazwiska jednego kandydata. Postawienie znaku "x" obok dwóch lub więcej nazwisk kandydatów lub nie postawienie znaku "x" obok żadnego nazwiska kandydata powoduje nieważność głosu.  

2.   Sołtysem zostaje wybrany kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.  

3.   W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą największą ilość głosów, przeprowadza się drugą turę głosowania z   udziałem tylko tych kandydatów.  

4.   Jeżeli w   ponownych wyborach kandydaci uzyskają tę samą liczbę głosów Przewodniczący zebrania ogłasza wybór Sołtysa za nierozstrzygnięty.  

5.   W sytuacji, o   której mowa w   ust. 4   Wójt zwołuje w   terminie do 14 dni od daty zebrania, na którym nie dokonano wyboru, kolejne Zebranie Wiejskie w   celu przeprowadzenia wyboru Sołtysa.  

6.   W przypadku, gdy zgłoszony zostanie tylko jeden kandydat na Sołtysa, głosowanie odbywa się przez postawienie znaku "x" w   kratce "ZA" lub "PRZECIW".  

7.   Postawienie znaku "x" w   obydwu kratkach lub niepostawienie znaku "x" w   żadnej kratce powoduje nieważność głosu.  

8.   Wszelkie dopiski i   skreślenia na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu.  

9.   Za wybranego na Sołtysa uznaje się zgłoszonego kandydata, gdy otrzyma więcej głosów "ZA" niż "PRZECIW".  

10.   Jeżeli kandydat otrzyma więcej głosów "PRZECIW" niż "ZA", wybory Sołtysa przeprowadza się na następnym Zebraniu Wiejskim, które zwoływane jest w   terminie co najmniej 14 dni od daty pierwszego zebrania, chyba że Zebranie Wiejskie postanowi inaczej.  

11.   Jeżeli kandydat otrzyma tę samą liczbę głosów "ZA" i   "PRZECIW" przeprowadza się ponowne głosowanie.  

12.   W razie niedokonania wyboru Sołtysa nie przeprowadza się również wyborów członków Rady Sołeckiej.  

§   32.   1.   Przed przystąpieniem do zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej Zebranie Wiejskie ustala liczbę wybieranych członków Rady Sołeckiej w   głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów.  

2.   Ustalenie to następuje poprzez przegłosowanie wniosku(ów) zgłoszonego(ych) przez mieszkańców Sołectwa na zebraniu. Przechodzi wniosek, który otrzyma poparcie największej liczby osób.  

3.   Zasady zgłaszania kandydatów na członków Rady Sołeckiej oraz umieszczania ich na liście kandydatów stosuje się identyczne jak przy wyborze Sołtysa.  

§   33.   1.   Głosowanie odbywa się przez postawienie znaków "x" przy tylu nazwiskach wybranych kandydatów, ile członków Rady Sołeckiej jest wybieranych.  

2.   Głos uznaje się za ważny również wtedy, gdy postawiono znaki "x" przy mniejszej liczbie kandydatów niż liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej.  

3.   Za nieważny uznaje się głos, gdy nie postawiono znaku "x" przy żadnym nazwisku kandydata lub postawiono znaki "x" przy większej liczbie kandydatów, niż liczba wybieranych członków Rady Sołeckiej.  

4.   W przypadku gdy dwóch lub więcej kandydatów otrzyma tę samą największą liczbę głosów na ostanie miejsce(a) mandatowe w   Radzie Sołeckiej, przeprowadza się drugą turę głosowania z   udziałem tylko tych kandydatów.  

5.   Wszelkie dopiski i   skreślenia na karcie do głosowania nie wpływają na ważność głosu.  

§   34.   1.   Pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady Sołeckiej zwołuje Sołtys w   terminie do 30 dni od dnia wyboru.  

2.   W razie niemożności wykonania przez Sołtysa czynności, o   której mowa w   ust. 1   spowodowanej przemijającymi okolicznościami, pierwsze posiedzenie Rady Sołeckiej zwołuje wyznaczony przez Sołtysa członek Rady Sołeckiej.  

3.   Jeżeli Sołtys nie dopełni obowiązku, o   którym mowa w   ust. 2,   pierwsze posiedzenie Rady Sołeckiej może zwołać każdy członek Rady Sołeckiej.  

§   35.   1.   Zebranie Wiejskie może odwołać Sołtysa i   poszczególnych członków Rady Sołeckiej przed upływem kadencji.  

2.   Odwołanie Sołtysa lub członków Rady Sołeckiej może nastąpić w   szczególności gdy:  

1) nie wywiązują się ze swoich obowiązków,  

2) naruszają postanowienia Statutu Sołectwa bądź uchwał Zebrania Wiejskiego,  

3) zostali skazani prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwa umyślne ścigane z   oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,  

4) w przypadku utraty zaufania mieszkańców Sołectwa.  

3.   Z wnioskiem o   odwołanie mogą wystąpić:  

1) 10% uprawnionych mieszkańców,  

2) Rada.  

4.   Uprawnionym do złożenia wniosku o   odwołanie poszczególnych członków Rady Sołeckiej jest również Sołtys.  

5.   Wniosek o   odwołanie Sołtysa i   (lub) Rady Sołeckiej (poszczególnych jej członków) składany jest do Wójta na piśmie i   wymaga uzasadnienia.  

6.   Wniosek, o   którym mowa w   ust. 5,   wymaga własnoręcznego podpisu złożonego pod wnioskiem przez wnioskodawców.  

7.   Odwołanie Sołtysa i   (lub) Rady Sołeckiej (poszczególnych jej członków) może także nastąpić z   inicjatywy Wójta.  

8.   W sytuacji, o   której mowa w   niniejszym §, Wójt zarządza i   przeprowadza wybory w   ciągu 30 dni od daty złożenia wniosku lub podjęcia własnej inicjatywy, na zwołanym przez siebie Zebraniu Wiejskim.  

9.   Do zwołania Zebrania Wiejskiego, o   którym mowa w   ust. 8,   stosuje się zasady określone w   §   24 ust. 2   i § 25.  

10.   Wójt zapewnia obsługę organizacyjno-techniczną zebrania, o   którym mowa w   ust. 6.  

11.   Odwołanie Sołtysa, członka Rady Sołeckiej lub całej Rady Sołeckiej następuje w   trybie przewidzianym dla ich wyboru. Odwołanie następuje po wysłuchaniu zainteresowanych osób.  

12.   Jeżeli nie doszło do odwołania, o   którym mowa w   niniejszym §-ie kolejny wniosek może zostać złożony nie wcześniej niż po upływie 6   miesięcy od daty Zebrania Wiejskiego, na którym głosowano nad odwołaniem.  

§   36.   1.   W przypadku rezygnacji z   wykonywania funkcji, odwołania lub śmierci Sołtysa bądź członka Rady Sołeckiej, zwiększenia liczby członków Rady Sołeckiej w   wyniku zmiany Statutu Sołectwa, Wójt zwołuje Zebranie Wiejskie w   ciągu 30 dni od daty powzięcia informacji oraz przeprowadza wybory uzupełniające w   trybie określonym w   niniejszym Statucie.  

2.   Rezygnacja Sołtysa lub członka Rady Sołeckiej wymaga przyjęcia przez Zebranie Wiejskie.  

3.   Wyborów uzupełniających nie przeprowadza się, jeżeli do końca kadencji pozostało nie więcej niż 6   miesięcy. W   takim przypadku osobę wykonującą obowiązki Sołtysa wyłania spośród siebie Rada Sołecka.  

Rozdział 4.
Gospodarda Finansowa Sołectwa  

§   37.   1.   Sołectwo nie tworzy własnego budżetu.  

2.   Sołectwo dysponuje środkami finansowymi wyodrębnionymi corocznie w   budżecie gminy w   oparciu o   uchwałę budżetową.  

3.   Zadania Sołectwa pod względem finansowym realizowane są w   ramach budżetu gminy.  

4.   Obsługę finansowo-księgową Sołectwa zapewnia Wójt.  

5.   W przypadku podjęcia przez Radę w   danym roku budżetowym uchwały o   utworzeniu funduszu sołeckiego, zakres działania oraz procedurę wnioskowania o   środki finansowe określa ustawa o   funduszu sołeckim.  

6.   Finansowanie realizacji przedsięwzięć Sołectwa następuje zgodnie z   procedurami wewnętrznymi ustalonymi przez Wójta.  

§   38.   Środki finansowe Sołectwa pochodzące z   budżetu gminy mogą być przeznaczone na realizację przedsięwzięć na obszarze Sołectwa w   ramach funduszu sołeckiego lub innych zadań Sołectwa określonych w   uchwale budżetowej gminy.  

§   39.   1.   Zebranie Wiejskie upoważnia Sołtysa i   2 członków Rady Sołeckiej do dysponowania środkami finansowymi wyodrębnionymi w   budżecie gminy na potrzeby Sołectwa.  

2.   Za prawidłową gospodarkę finansową Sołectwa odpowiada Sołtys, który jest zobowiązany złożyć mieszkańcom na Zebraniu Wiejskim sprawozdanie z   realizacji zadań i   gospodarowania środkami finansowymi Sołectwa w   roku ubiegłym, w   terminie do 30 marca każdego roku.  

3.   Sprawozdanie stanowi załącznik do protokołu z   Zebrania Wiejskiego.  

Rozdział 5.
Zakres zadań przekazanych Sołectwu przez Gminę oraz sposób ich realizacji  

§   40.   1.   Sołectwo korzysta z   mienia komunalnego przekazanego do jego dyspozycji, według zasad określonych w   odrębnych przepisach.  

2.   Zakres korzystania z   mienia komunalnego obejmuje korzystanie z   jego składników w   ramach zwykłego zarządu.  

3.   Do czynności zwykłego zarządu należy w   szczególności:  

1) załatwianie bieżących spraw związanych z   eksploatowaniem mienia,  

2) utrzymywanie przekazanego mienia w   stanie co najmniej nie pogorszonym w   ramach jego przeznaczenia,  

4.   Mieniem komunalnym przekazanym Sołectwu zarządza Sołtys.  

Rozdział 6.
Zakres i   formy kontroli oraz nadzoru organów Gminy nad działalnością organów Sołectwa  

§   41.   1.   Kontrola oraz nadzór nad działalnością organów Sołectwa sprawowana jest na podstawie kryterium zgodności z   prawem, celowości, rzetelności i   gospodarności.  

2.   Kontrolę działalności organów Sołectwa sprawuje Rada Gminy na zasadach określonych w   Statucie Gminy.  

§   42.   1.   Nadzór nad bieżącą działalnością organów sołectwa sprawuje Wójt.  

2.   Sołtys zobowiązany jest do przekazywania Wójtowi protokołów i   uchwał Zebrania Wiejskiego w   terminie do 14 dni od dnia Zebrania Wiejskiego.  

3.   Wójt lub upoważnieni pracownicy Urzędu mają prawo do żądania niezbędnych informacji i   dokumentów dotyczących funkcjonowania Sołectwa oraz uczestniczenia w   posiedzeniach organów Sołectwa.  

Rozdział 7.
Postanowienia końcowe  

§   43.   Zmiany Statutu Sołectwa dokonuje Rada w   trybie właściwym dla jego uchwalenia.  

Załącznik do Statutu Sołectwa Rogów  

nadanego Uchwałą Nr XXII/176/12 Rady Gminy Gorzyce  

z dnia 30 sierpnia 2012 r.  

infoRgrafika

infoRgrafika

 

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Artykuł Sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kamil Wolański

ekspert Grupy INELO

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama