| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 137/XXII/12 Rady Gminy Janów

z dnia 31 sierpnia 2012r.

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i zasad korzystania z nich

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym  
(t.j. Dz. U. 2001r. nr 142, poz. 1591 z   późn. zm.) i   art. 15 ust. 2   ustawy z   dnia 16 grudnia 2010 r. o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13)  

Rada Gminy Janów  
uchwala:  

§   1.  

1.   Umożliwić operatorom publicznego transportu zbiorowego oraz przedsiębiorcom uprawnionym do prowadzenia działalności gospodarczej w   zakresie przewozu osób, korzystanie z   przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów na warunkach i   zasadach określonych w   Regulaminie stanowiącym Załącznik Nr 1   do uchwały.  

2.   Wykaz przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów stanowi Załącznik Nr 2   do uchwały.  

§   2.  

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów.  

§   3.  

Uchwała wchodzi w   życie w   terminie 14 dni od ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy Janów  


Ludwik   Heinsch

 


Załącznik Nr 1   do Uchwały Nr 137/XXII/12    
Rady Gminy Janów    
z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH, KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JANÓW  

§   1.  

ZASADY UZYSKANIA ZGODY NA KORZYSTANIE Z   PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JANÓW  

1.   Udostępnienie operatorom lub przewoźnikom przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów następuje na podstawie wniosku przedłożonego przez operatora lub przewoźnika.  

2.   Do wniosku, o   którym mowa w   ust. 1   należy dołączyć:  

a)   proponowany rozkład jazdy z   uwzględnieniem przystanków wyszczególnionych  
w wykazie przystanków stanowiącym załącznik nr 2   do uchwały,  

b)   kserokopię dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

c)   mapę z   zaznaczaną linią komunikacyjną i   przystankami na terenie Gminy Janów.  

§   2.  

ZASADY KORZYSTANIA Z   PRZYSTANKÓW  

1.   Korzystanie z   przystanków komunikacyjnych których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Janów jest nieodpłatne.  

2.   Przewoźnicy korzystający z   przystanków komunikacyjnych mają prawo zatrzymywać  
na nich swoje pojazdy wyłącznie w   celu umożliwienia pasażerom wsiadania i   wysiadania. Zabrania się zatrzymywania pojazdów na przystankach w   innym celu, za wyjątkiem postojów wynikających z   rozkładów jazdy, o   ile zostały na nich wyznaczone w   tym celu określone miejsca.  

3.   Operatorzy i   przewoźnicy zobowiązani są do:  

a)   zatrzymywania pojazdu na początku zatoki przystankowej, a   w przypadku jej braku  
w taki sposób, aby nie ograniczać przepustowości i   nie blokować przystanku  
dla innych użytkowników,  

b)   podjeżdżania jak najbliżej krawężnika celem umożliwienia wsiadania osobom starszym i   niepełnosprawnym,  

c)   wywieszenia na urządzeniu przystankowym (wiacie lub słupku) rozkładu jazdy  
ze swoim logo i   niezbędnymi danymi dotyczącymi świadczonych usług przewozowych,  

d)   każdorazowego powiadamiania zarządzającego przystankami o   zmianie rozkładów jazdy i   ilości przystanków z   których korzysta,  

e)   utrzymania porządku i   czystości na przystankach z   których korzysta.  


§   3.  

INNE POSTANOWIENIA REGULAMINU  

1.   Gmina może odmówić uzgodnienia korzystania z   przystanków komunikacyjnych  
w przypadku, gdy uzgodnienie kolejnej linii komunikacyjnej może spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatoki,  

2.   Zgoda na korzystanie z   przystanków komunikacyjnych może zostać wypowiedziana  
w przypadku stwierdzenia:  

a)   nie przestrzegania przez przewoźnika rozkładu jazdy, co powoduje utrudnienia  
w korzystaniu z   przystanków przez innych przewoźników,  

b)   wygaśnięcia lub cofnięcia uprawnień do prowadzenia działalności w   zakresie przewozu osób,  

c)   stworzenia zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez m.in. blokowanie wjazdu do zatok autobusowych innym przewoźnikom,  

d)   naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.  

3.   Zabrania się bez zgody Gminy rozmieszczania plakatów i   ogłoszeń oraz prowadzenia innej działalności niż przewóz osób na terenie przystanków komunikacyjnych.  


Załącznik Nr 2   do Uchwały Nr 137/XXII/12    
Rady Gminy Janów    
z dnia 31 sierpnia 2012 r.  
 

WYKAZ PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH  
KTÓRYCH WŁAŚCICIELEM LUB ZARZĄDZAJĄCYM JEST GMINA JANÓW  

 

Lp.  

Miejscowość  

Ulica  

Nazwa przystanku  

1.  

Apolonka  

-  

Apolonka  

2.  

Bystrzanowice  

-  

Bystrzanowice  

3.  

Czepurka  

-  

Czepurka  

4.  

Hucisko  

-  

Hucisko II  

5.  

Janów  

pl. Grunwaldzki  

Janów  

6.  

Janów  

ul. Częstochowska  

Janów I  

7.  

Lgoczanka  

-  

Lgoczanka  

8.  

Lipnik  

-  

Lipnik  

9.  

Lusławice  

-  

Lusławice II   (Kolonia)  

10.  

Lusławice  

-  

Lusławice   (Szkoła)  

11.  

Lusławice  

-  

Lusławice I  

12.  

Ostrężnik  

ul. J. Kurpińskiego „Ponurego”  

Ostrężnik  

13.  

Piasek  

ul. Częstochowska  

Piasek  

14.  

Siedlec  

ul. Szkolna  

Siedlec K/Janowa  

15.  

Siedlec  

ul. Tartaczna  

Siedlec skrz. k/Janowa  

16.  

Siedlec  

ul. Częstochowska  

Siedlec Krzyże  

17.  

Siedlec  

ul. Częstochowska  

Siedlec Piekło  

18.  

Siedlec  

-  

Siedlec Źródła  

19.  

Siedlec  

ul. Częstochowska  

Siedlec I  

20.  

Skowronów  

-  

Skowronów  

21.  

Skowronów  

-  

Skowronów I  

22.  

Śmiertny Dąb  

-  

Śmiertny Dąb  

23.  

Zagórze  

-  

Zagórze  

24.  

Zagórze  

 

Zagórze I  

25.  

Złoty Potok  

ul. Kościuszki  

Złoty Potok  

26.  

Złoty Potok  

ul. Kościuszki  

Złoty Potok I  

27.  

Złoty Potok  

ul. Kościuszki  

Złoty Potok (os. Parkowe)  

28.  

Żuraw  

ul. Kościelna  

Żuraw Kościół  

29.  

Żuraw  

ul. Kościelna  

Żuraw   (Centrum)  

30.  

Żuraw  

ul. Lipnicka  

Żuraw I  

31.  

Żuraw  

ul. Częstochowska  

Kol. Żurawska  

 


Uzasadnienie

do   Uchwały Nr 137/XXII/12  

Rady Gminy Janów  
z dnia 31 sierpnia 2012 roku  

w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Janów oraz warunków i   zasad korzystania z   nich  

Ustawa z   dnia 16 grudnia 2010 roku o   publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. 2011 r. nr 5, poz. 13) w   art. 15 ust. 1   pkt 6   i ust. 2   nakłada na gminy nowe obowiązki związane z   organizacją publicznego transportu zbiorowego, w   tym również ustalenie zasad i   warunków korzystania z   przystanków.  

W celu wykonania tych obowiązków istnieje potrzeba określenia w   drodze uchwały Rady Gminy przystanków komunikacyjnych na terenie gminy, których właścicielem lub zarządzającym jest gmina oraz warunków i   zasad korzystania z   nich przez przewoźników.  

Wejście w   życie w/w uchwały nie spowoduje skutków społecznych, finansowych ani gospodarczych, gdyż Gmina Janów zajmowała się utrzymaniem tychże przystanków.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu

Ekspert w dziedzinie ociepleń

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »