Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VII.82.2014 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój

z dnia 26 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany uchwały nr XVI.124.2013 Rady Miasta Jastrzębie - Zdrój z dnia 31 października 2013 r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami), art. 19 pkt 1 lit. a) oraz pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (jednolity tekst Dz. U. z 2010 r., Nr 95 poz. 613 z późniejszymi zmianami) w oparciu o opinie Komisji,

Rada Miasta Jastrzębie - Zdrój
uchwala:

§ 1. W § 1 ust. 1 uchwały NR XVI.124.2013 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 31 października 2013 r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży. (Dz. Urz. Województwa Śląskiego z 2013 r. poz. 6743 z dnia 19 listopada 2013 r.) po pkt 4) dodaje się pkt 5) w brzmieniu:

sprzedaż dokonywana w czasie trwania odpustów parafialnych w miejscach wyznaczonych na terenie miasta Jastrzębie – Zdrój, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały, za każdy rozpoczęty 1 m2 zajmowanej powierzchni gruntu- 10,00 z ł.

§ 2. W pozostałym zakresie uchwała NR XVI.124.2013 Rady Miasta Jastrzębie – Zdrój z dnia 31 października 2013 r w sprawie wysokości dziennych stawek opłaty targowej, określenia sposobu jej poboru i wyznaczenia inkasenta na terenie  miasta Jastrzębie - Zdrój w roku 2014 oraz zwolnienia z opłaty targowej niektórych rodzajów sprzedaży, pozostaje bez zmian.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady


mgr Tadeusz Sławik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VII.82.2014
Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój
z dnia 26 czerwca 2014 r.

a) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem św. Barbary i św. Józefa w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Bednorza od nr 1 do 3a.

b) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem św. Katarzyny – Nepomucena w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul.  J. Nepomucena, od skrzyżowania z ul. Pszczyńską do rzeczki Jastrzębianka.

c) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Wszystkich Świętych w Jastrzębiu- Zdroju:

· ul. Powstańców Śląskich od skrzyżowania z ul. Reja do skrzyżowania z ul. Gagarina,

· ul. Sławika od nr 6 do skrzyżowania z ul. Powstańców Śląskich,

· trakt pieszy od ul. Powstańców Śląskich do ul. Fredry.

             

d) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Jastrzębiu- Zdroju:

· ul. Ks. J. Twardowskiego od nr 15 do nr 39.

             

e) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Piekarskiej w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Świerklańska od nr 106 do skrzyżowania z ul. Cmentarną,

· ul. Cmentarna od skrzyżowania z ul. Świerklańska do nr 112a.

             

f) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem św. Apostołów Piotra i Pawła w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Rostków od nr 16 do skrzyżowania z ul. Świerczewskiego,

· ul. Cicha od skrzyżowania z ul. Rostków do cmentarza.

             

g) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Brata Alberta w Jastrzębiu-Zdroju:

· trakt pieszych przed kościołem do ul. Wielkopolskiej.

             

h) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Marii Panny w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Płonki od nr 17 do skrzyżowania z ul .Cieszyńską.

             

i) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul 1 Maja od nr 41 do skrzyżowania z ul. Kościuszki i Witczaka,

· ul. Kościuszki od skrzyżowania z ul. 1 Maja do nr 21,

· ul. Witczaka od skrzyżowania z ul. 1 Maja do nr 2b.

             

j) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Kazimierza Wielkiego od skrzyżowania z ul. Kusocińskiego nr 25 do skrzyżowania z ul. Kusocińskiego nr 45.

             

k) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Różańcowej w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Kościelna od cmentarza do skrzyżowania z ul. Kasztanową,

· ul. Kasztanowa od nr 1 do skrzyżowania  ul. Kościelną .

             

l) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła w Jastrzębiu-Zdroju:

· ul. Ks. Popiełuszki od nr 3 do skrzyżowania z ul. Podhalańską.

             

ł) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej w Jastrzębiu-Zdroju:

· trakt pieszy od Kościoła do ul. Szkolnej.

             

m) Odpust parafialny w kościele pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Jastrzębiu-Zdroju:

· trakt pieszy przed Kościołem,

· al. Piłsudskiego od nr 39b do nr 60.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2014-07-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe