Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IV/23/2015 Rady Gminy Mszana

z dnia 26 stycznia 2015r.

w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Mszana oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 20c ust. 4 i 6 oraz 20zf pkt 1ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn zm.) w związku art. 18 ust. 1 ustawy z dnia8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.) Rada Gminy Mszana uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się następujące kryteria oraz odpowiadająca im liczbę punktów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Mszana :

1) Dziecko 4-letnie - liczba punków 10;

2) Dziecko 3-letnie, którego oboje rodzice (opiekunowie prawni) są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę/umowy-zlecenia lub studiują w systemie stacjonarnym lub wykonują rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów 7;

3) Dziecko 3-letnie, którego jeden z rodziców (opiekun prawny) jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę/umowy-zlecenia lub studiuje w systemie stacjonarnym lub wykonuje rolniczą lub pozarolniczą działalność gospodarczą - liczba punktów 4;

4) Dziecko 3-letnie, którego rodzeństwo uczęszcza do danego przedszkola- liczba punktów 2;

5) Dziecko 3-letnie obojga rodziców (opiekunów prawnych) niepracujących, zarejestrowanych
w Powiatowym Urzędzie Pracy- liczba punktów 1.

§ 2. Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów określonych w §1 pkt 1-5 są odpowiednio:

1) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wieku dziecka;

2) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/umowy-zlecenia lub studiowaniu w systemie stacjonarnym lub wykonywaniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej;

3) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę/umowy-zlecenia lub studiowaniu w systemie stacjonarnym lub wykonywaniu rolniczej lub pozarolniczej działalności gospodarczej;

4) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o uczęszczaniu rodzeństwa dziecka do danego przedszkola;

5) Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mszana

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z upływem 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr inż. Andrzej Kaperczak


Uzasadnienie

Rekrutacja dzieci do przedszkoli na rok szkolny 2015/2016 będzie się odbywała na zasadach, które określa obowiązująca od dnia 18 stycznia 2014 r. ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw(Dz.U z 2014 r. poz. 7).

Zgodnie z art. 20c ustawy o systemie oświaty do publicznego przedszkola lub publicznej innej formy wychowania przedszkolnego przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek, niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu lub publicznej innej formie wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata;

2) niepełnosprawność kandydata;

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;

5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;

6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Kryteria te mają jednakową wartość.

W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane publiczne przedszkole albo dana publiczna inna forma wychowania przedszkolnego nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący,
z uwzględnieniem zapewnienia jak najpełniejszej realizacji potrzeb dziecka i jego rodziny, zwłaszcza potrzeb rodziny, w której rodzice albo rodzic samotnie wychowujący kandydata muszą pogodzić obowiązki zawodowe z obowiązkami rodzinnymi, oraz lokalnych potrzeb społecznych. Organ prowadzący (rada gminy) określa dokumenty niezbędne do potwierdzenia tych kryteriów.

Organ prowadzący określa nie więcej niż 6 kryteriów oraz przyznaje każdemu kryterium określoną liczbę punktów, przy czym każde kryterium może mieć różną wartość.

Projekt uchwały zawiera 5 kryteriów oraz różną wartość dla każdego kryterium. Kryeria ustalone zostały w taki sposób, aby zapewnione zostały wszelkie potrzeby dziecka i jegoa rodziny.

Projekt uchwały został poddany konsultacjom zgodnie z uchwałą nr XL/25/2010 Rady Gminy Mszana w sprawie: szczegółowego sposobu konsultowania z radami pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego gminy Mszana w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-01-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe