Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr S.0007.060.2015 Rady Miejskiej w Radlinie

z dnia 25 sierpnia 2015r.

w sprawie określenia trybu i kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) i art. 19c, ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014, poz. 1118 z późn. zm.)

Rada Miejska w Radlinie
uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa tryb i szczegółowe kryteria oceny wniosków na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 2. 1. Wnioski o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej mogą składać mieszkańcy miasta Radlin bezpośrednio, bądź za pośrednictwem organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do Burmistrza Radlina.

2. Wnioski o realizację inicjatywy lokalnej można składać w okresie całego roku kalendarzowego.

§ 3. 1. Oceny wniosków dokonuje się na podstawie szczegółowych kryteriów, które obejmują celowość z punktu widzenia potrzeb mieszkańców, liczebność grupy zaangażowanej w realizację zadania, wkład własny wnioskodawców, zaangażowanie środków budżetowych miasta oraz racjonalność i realność zaplanowanych działań i harmonogramu.

2. Szczegółowy opis kryteriów, o których mowa w ust. 1 zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Traci moc uchwała nr BRM.0150/XLIX/381/10 Rady Miejskiej w Radlinie z dnia 26 października 2010 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radlina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej


mgr Gabriela Chromik


Załącznik do Uchwały Nr S.0007.060.2015
Rady Miejskiej w Radlinie
z dnia 25 sierpnia 2015 r.

Kryteria oceny wniosków o realizację inicjatywy lokalnej

KRYTERIA MERYTORYCZNE:

Wnioski podlegają ocenie punktowej zgodnie z kryteriami i punktacją przedstawioną poniżej. Warunkiem koniecznym dla pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest uzyskanie co najmniej 1 punktu w każdym kryterium oceny. W wypadku uzyskania przez wniosek oceny niższej niż 1 punkt w którymkolwiek z kryteriów, wniosek zostanie odrzucony.

KRYTERIUM

SKALA

1. CELOWOŚĆ (Liczba odbiorców bezpośrednio objętych zasięgiem działania w ciągu najbliższych 12 miesięcy)

Od 1 do 20 osób (1 pkt)

Od 21 do 50 osób (2 pkt)

powyżej 50 osób (3 pkt)

0-3

2. LICZEBNOŚĆ GRUPY zaangażowanej w realizację zadania

od 1 do 5 osób (1 pkt)

od 6 do 10 osób (2 pkt)

powyżej 10 osób (3 pkt)

0-3

3. FORMA WKŁADU

- finansowy (1 pkt)

- rzeczowy (1 pkt)

- praca społeczna (2 pkt)

0-4

4. ZAANGAŻOWANIE ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH

- poniżej 2 000,00 zł (4 pkt)

- powyżej 2 000,00 zł do 5 000,00 zł (3 pkt)

- powyżej 5 000,00 zł do 10000,00 zł (2 pkt)

- powyżej 10 000,00 zł (1 pkt)

1-4

5. RACJONALNOŚĆ I REALNOŚĆ ZAPLANOWANYCH DZIAŁAŃ ORAZ HARMONOGRAMU

0-1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-09-01
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe