Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/61/2015 Rady Gminy Miedźna

z dnia 25 września 2015r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 , pkt. 9 lit.c i d oraz lit.i oraz pkt.10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2013.594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89, 94, 211, 212, 214, 217,218, 220, 221, 222, 236,237, 258, 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U.2013.885 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy Miedźna uchwala

§ 1. Zmiany tabeli Nr 1 ujętej w załączniku Nr 1 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015r.w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015, zgodnie z tabelą Nr 1 ujętą w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 899 435,20zł, zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 167 855,20 zł.

§ 2. Zmiany tabeli Nr 2 ujętej w załączniku Nr 2 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015 roku w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015, zgodnie z tabelą Nr 2 ujętą w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 580 000,00 zł i zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 351 582,22 zł,

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 1 054,69 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych.

§ 4. Zmiany tabeli Nr 3 ujętej w załączniku Nr 3 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015, zgodnie z tabelą Nr 3 ujętą w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały, w tym zmniejszenia przychodów o kwotę 200 002,22 zł.

§ 5. Zmiany tabeli Nr 4 ujętej w załączniku Nr 4 do uchwały Nr IV/22/2015 Rady Gminy Miedźna z dnia 23 stycznia 2015r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2015, zgodnie z tabelą Nr 4 ujętą w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach po stronie:

- dochodów wynosi 49 530 937,46 zł,

- wydatków wynosi 49 531 992,15 zł,

- przychodów wynosi 997 055,69 zł,

- rozchodów wynosi 996 001,00 zł.

§ 7. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miedźna.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna


Stanisław Lubański


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/61/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 25 września 2015 r.

Tabela NR 1 PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dział

Nazwa

Zmiana

1

2

3

bieżące

700

Gospodarka mieszkaniowa

246 600,00

Wpływy z różnych dochodów

246 600,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

-1 218 157,69

Podatek od nieruchomości

-1 388 157,69

Podatek od spadków i darowizn

170 000,00

801

Oświata i wychowanie

72 122,49

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3

72 122,49

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205

72 122,49

bieżące razem :

-899 435,20

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3

72 122,49

majątkowe

801

Oświata i wychowanie

167 855,20

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3

167 855,20

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625

167 855,20

majątkowe razem:

167 855,20

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3

167 855,20

Ogółem:

-731 580,00

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.2 i 3

239 977,69


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/61/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 25 września 2015 r.

Tabela Nr 2 PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Dział

Rozdział

Grupa

Treść

Wartość

700

Gospodarka mieszkaniowa

- 531 182,22

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

- 211 182,22

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

- 211 182,22

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- 220 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 220 000,00

70095

Pozostała działalność

- 100 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 100 000,00

750

Administracja publiczna

- 5 400,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

- 5 400,00

M1IUZ

inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

24 600,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 30 000,00

757

Obsługa długu publicznego

- 140 000,00

75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- 100 000,00

B6DLG

obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

- 100 000,00

75704

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

- 40 000,00

B5PGW

wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

- 40 000,00

801

Oświata i wychowanie

- 229 300,00

80101

Szkoły podstawowe

- 24 800,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 17 000,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 6 700,00

B3SOF

świadczenia na rzecz osób fizycznych

- 1 100,00

80104

Przedszkola

- 35 100,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 18 200,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 16 900,00

80110

Gimnazja

- 40 200,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 10 200,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 9 700,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 20 300,00

80114

Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- 2 500,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 2 500,00

80120

Licea ogólnokształcące

- 120 900,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 6 200,00

M1IWL

inwestycje i zakupy inwestycyjne (z wyłączeniem inwestycji i zakupów inwestycyjnych na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych)

- 114 700,00

80148

Stołówki szkolne i przedszkolne

- 5 800,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 3 600,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 2 200,00

853

Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 2 500,00

85305

Żłobki

- 1 500,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 1 500,00

85306

Kluby dziecięce

- 1 000,00

B1WIP

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

- 1 000,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

- 3 200,00

85401

Świetlice szkolne

- 3 200,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 3 200,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

- 20 000,00

90003

Oczyszczanie miast i wsi

- 20 000,00

B1PZB

wydatki bieżące jednostek budżetowych związane z realizacją ich statutowych zadań

- 20 000,00

Razem:

- 931 582,22


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/61/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 25 września 2015 r.

Tabela NR 3 PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2015

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

950

Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

1 197 057,91

- 200 002,22

997 055,69

1 197 057,91

- 200 002,22

997 055,69


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/61/2015
Rady Gminy Miedźna
z dnia 25 września 2015 r.

Tabela NR4 WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH REALIZOWANYCH W ROKU 2015

Dział

Rozdział

Nazwa

wydatki

majątkowe

1

2

3

4

ZMNIEJSZENIA

700

Gospodarka mieszkaniowa

211 182,22

70004

Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

211 182,22

Termomodernizacja obiektów komunalnych w Gminie Miedźna

750

Administracja publiczna

30 000,00

75023

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

30 000,00

Rozbudowa systemu FINN 8SQL o moduł użytkowy Obieg Dokumentów

Zakup UTM - router, serwer obiegu dokumentów

Zakup UPS 3 kW

801

Oświata i wychowanie

135 000,00

80110

Gimnazja

20 300,00

Modernizacja dachu na budynku Gimnazjum im. Powstańców Śląskich w Miedźnej

80120

Licea ogólnokształcące

114 700,00

Modernizacja budynku Liceum Ogólnokształcącego w Gilowicach

Ogółem zmniejszenia

376 182,22

ZWIĘKSZENIA

750

Administracja publiczna

24 600,00

75023

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

24 600,00

Rozwój zaawansowanych cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w gminie Miedźna

Ogółem zwiększenia

24 600,00

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2015-10-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe