Kategorie

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw monitorowania realizacji programu wieloletniego "Modernizacja Krajowej Administracji Skarbowej w latach 2020-2022" (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 85, Dz. Urz. Min. Fin., Inw. i Roz. z 2019 r. poz. 7, Dz. Urz. Min. Fin. z 2020 r. poz. 66 i 93 oraz Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 42) w § 2 w ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) Zastępca Przewodniczącego Zespołu - Marzena Dąbrowska - Zastępca Dyrektora Budżetu, Majątku i Kadr Krajowej Administracji Skarbowej w Ministerstwie Finansów;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-04-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.