Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

z dnia 18 czerwca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 13 lipca 2020 r. w sprawie powołania Zespołu Sterującego do spraw udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego poręczeń i gwarancji w ramach rządowych programów poręczeniowo-gwarancyjnych oraz Funduszu Gwarancji Płynnościowych (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 89) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 w pkt 1:

a) w lit. b dodaje się tiret trzecie w brzmieniu:

"- Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji, zwanego dalej "EFPiG", o którym mowa w art. 421m ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219, z późn. zm.2) ),",

b) po lit. f dodaje się lit. fa w brzmieniu:

"fa) rocznych sprawozdań o realizacji planu finansowego EFPiG, o których mowa w art. 421m ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska,";

2) w § 3 w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

"2a) ministra właściwego do spraw klimatu;".

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020 r. poz. 1378, 1565, 2127 i 2338 oraz z 2021 r. poz. 802 i 868.

Dzienniki Urzędowe