Kategorie

Dzienniki Urzędowe

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ

z dnia 26 lipca 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178 i 1192) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Finansów z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Finansów (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. z 2021 r. poz. 103 i 104) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 46b w ust. 1 w pkt 1 w lit. j średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. k i l w brzmieniu:

"k) opłaty od środków spożywczych,

l) opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w części dotyczącej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml;";

2) w § 50:

a) w ust. 1:

- w pkt 1 w lit. j w tiret szóste średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się tiret siódme w brzmieniu:

"- za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w części dotyczącej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml;",

- pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) realizowanie zadań w zakresie upoważnień do badań technicznych automatów do gier, urządzeń losujących i urządzeń do gier;",

- uchyla się pkt 10,

b) w ust. 2:

- pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, w zakresie podatku od gier oraz dopłat i opłat;",

- dodaje się pkt 10 w brzmieniu:

"10) ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w zakresie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz za zezwolenie na wyprzedaż posiadanych zapasów napojów alkoholowych, w części dotyczącej opłaty za napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml.";

3) w § 51:

a) w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a i 5b w brzmieniu:

"5a) realizowanie zadań w zakresie regulacji rynku gier, w tym prowadzenie spraw związanych z udzielaniem koncesji, zezwoleń, zatwierdzaniem regulaminów gier objętych monopolem państwa, wydawaniem rozstrzygnięć ustalających charakter gier;

5b) prowadzenie postępowań administracyjnych i zastępowanie Ministra w postępowaniach sądowo-administracyjnych w sprawach regulowanych przepisami o grach hazardowych w zakresie pkt 5a;",

b) w ust. 3 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych, z wyłączeniem zadań realizowanych przez Departament Podatków Sektorowych, Lokalnych oraz Podatku od Gier.".

§ 2.

W przypadku gdy wejście w życie zarządzenia spowoduje konieczność zmiany dotychczasowego wewnętrznego regulaminu organizacyjnego danej komórki organizacyjnej, dyrektor tej komórki organizacyjnej niezwłocznie przedłoży Dyrektorowi Generalnemu Ministerstwa Finansów do zatwierdzenia nowy wewnętrzny regulamin organizacyjny komórki organizacyjnej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-27
  • Data wejścia w życie: 2021-07-28
  • Data obowiązywania: 2021-07-28

Dzienniki Urzędowe