Kategorie

Dzienniki Urzędowe

OBWIESZCZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 30 lipca 2021 r.

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie powołania Komitetu Audytu

Tekst pierwotny

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst zarządzenia Ministra Finansów z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 14), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych:

1) zarządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 71);

2) zarządzeniem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 113).

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity zarządzenia nie obejmuje:

1) § 2 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 71), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu podpisania.";

2) § 2 zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 113), który stanowi:

"§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.".

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: wz. S. Skuza


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [ZARZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW Z DNIA 10 LUTEGO 2020 R. W SPRAWIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMITETU AUDYTU]

Załącznik do obwieszczenia
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 30 lipca 2021 r. (poz. 115)

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW
1)

z dnia 10 lutego 2020 r.

w sprawie w sprawie powołania Komitetu Audytu

Na podstawie art. 288 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 i 1236) zarządza się, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komitet Audytu dla działów administracji rządowej: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe, zwany dalej "Komitetem".

§ 2. W skład Komitetu wchodzą:

1)2) Piotr Patkowski - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów - Przewodniczący;

2)2) Magdalena Rzeczkowska - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Szef Krajowej Administracji Skarbowej - Członek;

3) Renata Oszast - Dyrektor Generalny Ministerstwa Finansów - Członek;

4)3) Joanna Stachura - Dyrektor Departamentu Efektywności Wydatków Publicznych i Rachunkowości w Ministerstwie Finansów - Członek;

4a)4) Piotr Butrym - Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa i Ochrony Informacji - Członek;

5) uchylony;5)

6) Małgorzata Kałach - Członek niezależny;

7) Mariusz Jedynak - Członek niezależny.

§ 3. Znosi się Komitet Audytu powołany zarządzeniem nr 13 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin. z 2018 r. poz. 2, 67 i 90).

§ 4. Traci moc zarządzenie nr 13 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2016 r. w sprawie powołania Komitetu Audytu.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


1)  Obecnie działami administracji rządowej - budżet, finanse publiczne oraz instytucje finansowe kieruje Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1-3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 zarządzenia Ministra Finansów z dnia 28 maja 2020 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 71), które weszło w życie z dniem 29 maja 2020 r.

3) Ze zmianą wprowadzoną przez § 1 pkt 2 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

4) Dodany przez § 1 pkt 3 zarządzenia, o którym mowa w odnośniku 2.

5) Przez § 1 zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 27 lipca 2021 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie powołania Komitetu Audytu (Dz. Urz. Min. Fin., Fun. i Pol. Reg. poz. 113), które weszło w życie z dniem 27 lipca 2021 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-07-30
  • Data wejścia w życie: 2021-07-30
  • Data obowiązywania: 2021-07-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe