REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 134

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 9 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2021 r. poz. 178, 1192 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 3, 7 i 22) w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 2293), jest urzędem administracji rządowej zapewniającym wykonywanie przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zadań wynikających z zakresu działania określonego w § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719) i zarządzeniem nr 266 Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie nadania statutu Ministerstwu Funduszy i Polityki Regionalnej (M.P. poz. 1187 oraz z 2021 r. poz. 743).";

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Strukturę organizacyjną Ministerstwa tworzą Gabinet Polityczny Ministra (GP) oraz następujące komórki organizacyjne:

1) Departament Budżetu DBR;

2) Departament Certyfikacji i Desygnacji DCD;

3) Departament Europejskiego Funduszu Społecznego DZF;

4) Departament Informatyki DI;

5) Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich DKP;

6) Departament Kontroli DKN;

7) Departament Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej DKF;

8) Departament Partnerstwa Publiczno-Prywatnego DPA;

9) Departament Prawny DP;

10) Departament Programów Infrastrukturalnych DPI;

11) Departament Programów Pomocowych DPT;

12) Departament Programów Ponadregionalnych DPP;

13) Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju DIR;

14) Departament Regionalnych Programów Operacyjnych DRP;

15) Departament Rozwoju Cyfrowego DRC;

16) Departament Spraw Europejskich i Współpracy Międzynarodowej DEM;

17) Departament Strategii DSR;

18) Departament Współpracy Terytorialnej DWT;

19) Biuro Administracyjne BA;

20) Biuro Dyrektora Generalnego BDG;

21) Biuro Ministra BM;

22) Biuro Obsługi Pełnomocnika Rządu do spraw Strategicznej Infrastruktury Energetycznej BP;

23) Biuro Polityki Bezpieczeństwa BPB;

24) Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi BZL.";

3) w § 5:

a) uchyla się pkt 1,

b) uchyla się pkt 5;

4) w § 8 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 7 w brzmieniu:

"7) zera tolerancji dla wszelkich nadużyć i korupcji.";

5) po § 8 dodaje się § 8a w brzmieniu:

"§ 8a. Ministerstwo buduje kulturę organizacyjną przez tworzenie norm społecznych, systemu wartości i zachowań, zgodnych z zasadami etyki w korpusie służby cywilnej.";

6) w § 22 w ust. 2 po pkt 9 dodaje się pkt 9a w brzmieniu:

"9a) związane z koordynacją opracowania i wdrażania planów rozwojowych, w tym Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO);";

7) w § 23:

a) w pkt 16 i 17 wyrazy "Departamentem Promocji Funduszy Europejskich" zastępuje się wyrazami "Departamentem Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich",

b) pkt 18 otrzymuje brzmienie:

"18) współpracą z Rzecznikiem Funduszy Europejskich w zakresie efektywnego wdrażania programu operacyjnego;",

c) w pkt 23 po wyrazach "Europejskim Trybunałem Obrachunkowym" dodaje się skrót w nawiasach "(ETO)",

d) pkt 25 i 26 otrzymują brzmienie:

"25)współpracą z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej w zakresie wdrażania Centralnego systemu teleinformatycznego (CST) wspierającego realizację programów operacyjnych oraz CST2021 wspierającego realizację programów Funduszy Europejskich (FE), KPO i pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;

26) współpracą z Departamentem Koordynacji Wdrażania Funduszy Unii Europejskiej oraz Departamentem Programów Pomocowych w zakresie rozwoju CST wspierającego realizację programów operacyjnych oraz CST2021 wspierającego realizację programów FE, KPO i pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;";

8) w § 24:

a) pkt 2-4 otrzymują brzmienie:

"2) prowadzenie spraw Ministra w zakresie finansowania z budżetu programów realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA oraz KPO;

3) obsługa funduszy celowych, dla których dysponentem jest Minister;

4) prowadzenie spraw obsługi finansowo-księgowej środków na rachunkach programów EWT, Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa i Partnerstwa 2007-2013 (EISP), Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa 2014-2020 (EIS), programów Interreg 2021-2027, pobrexitowej rezerwy dostosowawczej oraz ewidencji księgowej wydatków certyfikowanych w ramach programów z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i bezzwrotnej pomocy państw członkowskich EFTA.";

9) w § 25:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) prowadzenie kontroli krzyżowych pomiędzy programami operacyjnymi i pomiędzy okresami programowania 2007-2013 i 2014-2020 oraz udział w przygotowywaniu rozwiązań w tym zakresie dotyczących perspektywy finansowej 2021-2027 i KPO;",

b) uchyla się pkt 4 i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) realizację zadań związanych z wdrażaniem KPO w zakresie przepływów finansowych w relacji z KE oraz koordynacji systemu kontroli i audytu.";

10) w § 26:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027;",

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

6) realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu A: Odporność i konkurencyjność gospodarki (edukacja i rynek pracy).";

11) w § 27 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) zapewnienie platformy teleinformatycznej dla CST wspierającego realizację programów operacyjnych oraz CST2021 wspierającego realizację programów FE, KPO i pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;";

12) po § 27 dodaje się § 27a w brzmieniu:

"Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich (DKP)

§ 27a. Departament Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich odpowiada za:

1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO) oraz Instytucji do spraw koordynacji wdrożeniowej Umowy Partnerstwa (UP) w obszarze informacji i promocji, w tym zarządzanie architekturą informacji serwisów internetowych poświęconych FE oraz prowadzenie profili w mediach społecznościowych;

2) prowadzenie spraw wynikających z koordynacji i nadzoru nad Siecią Punktów Informacyjnych FE oraz nadzór nad Centrum Projektów Europejskich w zakresie zadań realizowanych na rzecz Sieci Punktów Informacyjnych FE;

3) realizację zadań związanych z prowadzeniem polityki informacyjnej Ministerstwa i koordynację kontaktów z mediami;

4) obsługę Rzecznika Funduszy Europejskich w zakresie rozpatrywania zgłoszeń oraz formułowania propozycji usprawnień dla właściwej instytucji systemu wdrażania funduszy UE;

5) koordynację spraw związanych z przyznawaniem patronatów dla organizowanych wydarzeń oraz udziałem w komitetach honorowych;

6) realizację zadań związanych z przygotowaniem i prowadzeniem działań informacyjno-promocyjnych w zakresie KPO.";

13) w § 28 w ust. 1:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z kontrolą wewnętrzną w Ministerstwie, kontrolą jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi lub przez niego nadzorowanych oraz kontrolą prowadzoną na podstawie przepisów szczególnych;",

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 i 6 w brzmieniu:

"5) koordynację opracowania planu działalności Ministra na dany rok oraz sprawozdania z jego wykonania;

6) realizację zadań z zakresu etyki, antymobbingu, równego traktowania i przeciwdziałania korupcji.";

14) w § 29:

a) w pkt 1 wyrazy "Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (NSRO)" i "Umowa Partnerstwa (UP)" zastępuje się odpowiednio skrótami "NSRO" i "UP",

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) koordynację prac związanych z definiowaniem założeń biznesowych, sporządzaniem wymagań i ich weryfikacją w procesie testów akceptacyjnych, koordynację wdrożenia oraz administrowanie na poziomie aplikacyjnym systemami informatycznymi KSI SIMIK 07-13 i CST wspierającymi realizację programów operacyjnych oraz CST2021 wspierającego realizację programów FE, KPO i pobrexitowej rezerwy dostosowawczej;",

c) uchyla się pkt 6,

d) w pkt 7 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) udział w koordynacji wdrażania KPO.";

15) w § 30:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) realizację zadań na rzecz UP w zakresie projektów inwestycyjnych, w tym hybrydowych;",

b) uchyla się pkt 4 i 5,

c) pkt 6 otrzymuje brzmienie:

"6) monitoring wdrażania Programu InvestEU w Polsce w zakresie Funduszu InvestEU oraz współpracy z Centrum Doradztwa InvestEU i Portalem InvestEU;",

d) uchyla się pkt 7 i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

"8) realizację zadań związanych z wdrażaniem KPO w zakresie inwestycji na rzecz kompleksowej zielonej transformacji miast.";

16) w § 32:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (PO IiŚ 2007-2013), Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ 2014-2020) oraz organu wdrażającego instrument "Łącząc Europę" 2014-2020 w sektorze transportu i organu wdrażającego instrument "Łącząc Europę" 2021-2027 w sektorze transportu wraz z komponentem Mobilność Wojskowa, a także realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027;",

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu B: Zielona energia i zmniejszenie energochłonności oraz komponentu E: Zielona, inteligentna mobilność.";

17) w § 33:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 (PO PT 2014-2020) oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich 2021-2027;",

b) w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

"5) realizację zadań w zakresie pobrexitowej rezerwy dostosowawczej.";

18) w § 34 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-2020 (PO PW) oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027;";

19) § 35 otrzymuje brzmienie:

"§ 35. Departament Programów Wsparcia Innowacji i Rozwoju odpowiada za:

1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013, Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 (PO IR), w tym udzielanie pomocy publicznej w ramach realizacji PO IR, oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki 2021-2027;

2) realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu A: Odporność i konkurencyjność gospodarki (klimat inwestycyjny i innowacje) oraz koordynację zagadnień związanych z wykorzystaniem instrumentów finansowych w KPO;

3) prowadzenie spraw związanych z udziałem przedstawicieli Ministerstwa w zespołach zajmujących się kwestiami innowacyjności;

4) koordynację prac związanych ze strategicznym programem badań naukowych i prac rozwojowych "Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG.";

20) uchyla się § 36;

21) § 37 otrzymuje brzmienie:

"§ 37. Departament Regionalnych Programów Operacyjnych odpowiada za:

1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Koordynującej NSRO i Instytucji do spraw koordynacji UP w odniesieniu do 16 programów regionalnych, w tym koordynację negocjacji tych programów;

2) koordynację i monitorowanie realizacji instrumentów rozwoju regionalnego i instrumentów terytorialnych, w tym kontraktu wojewódzkiego, terytorialnego i programowego oraz instrumentów terytorialnych;

3) opracowywanie mechanizmów koordynacji wsparcia w ramach 16 programów regionalnych, z uwzględnieniem krajowych programów operacyjnych oraz innych instrumentów krajowych;

4) koordynację prac w zakresie tworzenia i funkcjonowania systemu wsparcia zwrotnego zadań z zakresu polityki rozwoju w regionach;

5) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego z dotacji celowych budżetu państwa na podstawie art. 20a lub art. 20b ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 r. poz. 1057);

6) realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu D: Efektywność, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia, a także realizacji inwestycji dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w produkty, usługi i kompetencje pracowników oraz kadry związane z dywersyfikacją działalności;

7) realizację zadań związanych z Funduszem Sprawiedliwej Transformacji;

8) koordynację prac Ministerstwa w związku z realizacją programów i inicjatyw KE i innych podmiotów skierowanych do samorządów;

9) przygotowanie i realizację programów rozwoju i innych instrumentów wsparcia samorządów.";

22) w § 38:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Programem Operacyjnym Polska Cyfrowa 2014-2020 (PO PC) oraz realizację zadań związanych z przygotowaniem Programu Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027;",

b) w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

"4) realizację zadań związanych z koordynacją wdrażania KPO w zakresie komponentu C: Transformacja cyfrowa.";

23) w § 39 w pkt 7 wyrazy "Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności przy Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy UE w Brukseli" zastępuje się wyrazami "Wydziału Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli";

24) w § 40:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

"3) prowadzenie krajowej polityki regionalnej i miejskiej, w tym przygotowanie propozycji i realizacja krajowej strategii rozwoju regionalnego, krajowej polityki miejskiej oraz koordynację prowadzonych w Ministerstwie projektów i programów w zakresie zachowania spójności z krajową polityką regionalną i miejską;",

b) pkt 9 otrzymuje brzmienie:

"9) realizację zadań związanych z koordynacją udziału i reprezentowaniem strony polskiej we współpracy z instytucjami i organizacjami międzynarodowymi oraz innymi państwami w zakresie wymiaru terytorialnego polityki rozwoju w ramach:

a) współpracy międzyrządowej w obszarze spójności terytorialnej UE (NTCCP) i realizacji Agendy Terytorialnej UE oraz w obszarze zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich UE (UDG) i realizacji Agendy Miejskiej dla UE,

b) grupy eksperckiej Komisji Europejskiej do spraw spójności terytorialnej i kwestii miejskich (EGTCUM),

c) programów współpracy i ugrupowań europejskiej współpracy terytorialnej - Europejskiej Sieci Obserwacyjnej Rozwoju Terytorialnego i Spójności (ESPON), Programu dla miast (URBACT), Europejskiej Sieci Wiedzy o Miastach (EUKN), Komitetu Rozwoju Przestrzennego Regionu Morza Bałtyckiego (VASAB), Obserwatorium Rozwoju Przestrzennego państw Grupy Wyszehradzkiej oraz Bułgarii i Rumunii;",

c) uchyla się pkt 10 i dodaje się pkt 11 i 12 w brzmieniu:

"11) koordynację opracowania i wdrażania planu rozwojowego KPO;

12) koordynację przygotowania i uzgadniania koncepcji rozwoju kraju.";

25) w § 41:

a) pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) realizację zadań związanych z obsługą Ministra pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej dla programów EISP oraz EIS;",

b) w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

"6) realizację zadań związanych z przygotowaniem programu Interreg 2021-2027.";

26) uchyla się § 44 i § 45;

27) w § 46 uchyla się pkt 10;

28) uchyla się § 49; 29) w § 50:

a) pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) realizację zadań dyrektora generalnego oraz Ministra w obszarze dokonywania czynności z zakresu prawa pracy i pracowniczych planów kapitałowych oraz realizacji polityki personalnej wobec osób zatrudnionych w Ministerstwie;",

b) uchyla się pkt 3.

§ 2.

Dyrektorzy komórek organizacyjnych, których zakres zadań uległ zmianie, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie zarządzenia, opracują projekty wewnętrznych regulaminów organizacyjnych kierowanych przez nich komórek organizacyjnych i przedłożą dyrektorowi generalnemu do zatwierdzenia.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-09-10
  • Data wejścia w życie: 2021-09-11
  • Data obowiązywania: 2021-09-11
  • Dokument traci ważność: 2022-08-06

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA