REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 138

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW , FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 15 września 2021 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej - Wydział Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu jednostce budżetowej - Wydział Polityki Regionalnej i Spójności w Stałym Przedstawicielstwie Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli (Dz. Urz. Min. Roz. i Fin. poz. 31, Dz. Urz. Min. Inw. i Roz. z 2018 r. poz. 12 oraz Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. z 2020 r. poz. 6) załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [STATUT WYDZIAŁU POLITYKI REGIONALNEJ I SPÓJNOŚCI W STAŁYM PRZEDSTAWICIELSTWIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY UNII EUROPEJSKIEJ W BRUKSELI]

Załącznik do zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 15 września 2021 r. (poz. 138)

STATUT WYDZIAŁU POLITYKI REGIONALNEJ I SPÓJNOŚCI W STAŁYM PRZEDSTAWICIELSTWIE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ PRZY UNII EUROPEJSKIEJ W BRUKSELI

§ 1. Wydział Polityki Regionalnej i Spójności, zwany dalej "WPRiS", funkcjonujący w ramach Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli, jest państwową jednostką budżetową podległą ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, działającą na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) i ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej (Dz. U. poz. 464 i 1003).

§ 2. Siedzibą WPRiS jest miasto Bruksela w Królestwie Belgii.

§ 3. WPRiS podlega ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego w zakresie merytorycznym, finansowym i kadrowym.

§ 4. 1. Czynności z zakresu prawa pracy wobec dyplomatów delegowanych zatrudnionych w WPRiS wykonuje dyrektor generalny urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników delegowanych zatrudnionych w WPRiS wykonuje kierownik WPRiS po zasięgnięciu opinii dyrektora generalnego urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

§ 5. Przedmiotem działalności WPRiS jest:

1) aktywny udział w pracach organów i instytucji Unii Europejskiej, zwanej dalej "UE", ze szczególnym uwzględnieniem Rady UE i jej organów przygotowawczych;

2) monitorowanie i analizowanie działalności organów i instytucji UE;

3) przekazywanie zainteresowanym organom Rzeczypospolitej Polskiej informacji i oceny w zakresie, o którym mowa w pkt 2;

4) ochrona interesów Rzeczypospolitej Polskiej w ramach bieżących prac prowadzonych w relacjach z organami i instytucjami UE.

§ 6. 1. WPRiS realizuje zadania zatwierdzone przez ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego, w szczególności w zakresie:

1) kształtowania i realizacji polityki spójności UE ze szczególnym uwzględnieniem europejskich funduszy przeznaczonych na politykę regionalną i spójności, Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF), instrumentu "Łącząc Europę" (CEF) oraz Funduszu InvestEU, a także udziału w kształtowaniu i realizacji polityki UE o charakterze horyzontalnym, mającej wpływ na zadania ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

2) kształtowania i realizacji polityki miejskiej oraz polityki regionalnej UE;

3) wsparcia w kształtowaniu i realizacji semestru europejskiego;

4) przygotowania do posiedzeń Rady do Spraw Ogólnych w części dotyczącej polityki spójności oraz do posiedzeń Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych w części dotyczącej semestru europejskiego i Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF);

5) przygotowania i udziału w posiedzeniach grup roboczych przy Radzie UE: do spraw Działań Strukturalnych i Regionów Najbardziej Oddalonych oraz do spraw Współpracy Rozwojowej i Partnerstwa Międzynarodowego (podgrupa ds. przygotowania międzynarodowych konferencji na temat rozwoju), a także w posiedzeniach grup eksperckich i komitetów przy Komisji Europejskiej zgodnie z kompetencjami ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;

6) udziału lub wsparcia osób biorących udział w posiedzeniach grup roboczych Rady UE, innych niż wymienione w pkt 5, na których są omawiane zagadnienia będące we właściwości ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego.

2. Stały Przedstawiciel Rzeczypospolitej Polskiej przy UE może powierzyć WPRiS wykonanie innych zadań po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw rozwoju regionalnego.

§ 7. WPRiS prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217).

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA