REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe - rok 2021 poz. 147

ZARZĄDZENIE
MINISTRA FINANSÓW, FUNDUSZY I POLITYKI REGIONALNEJ1)

z dnia 14 października 2021 r.

zmieniające w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236 i 1535) zarządza się, co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 14 lipca 2020 r. w sprawie kontroli zarządczej w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. Urz. Min. Fun. i Pol. Reg. poz. 23) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) Ministrze - należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego;";

2) § 3 otrzymuje brzmienie:

"§ 3. Kontrolę zarządczą w Ministerstwie stanowi ogół działań podejmowanych przez członków kierownictwa Ministerstwa, dyrektorów w zakresie zarządzania komórką organizacyjną oraz pracowników w zakresie wykonywania obowiązków służbowych, które są konieczne dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.";

3) w § 6:

a) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Departament Strategii odpowiada za opracowanie i aktualizację celów strategicznych Ministerstwa odnoszących się do kierowanego przez Ministra działu.",

b) po ust. 7 dodaje się ust. 7a w brzmieniu:

"7a. Departament Kontroli odpowiada za:

1) opracowanie i aktualizację misji Ministerstwa, w przypadku, gdy jej określenie zostanie uznane przez Ministra za zasadne;

2) sporządzenie projektu, a następnie planu działalności Ministra;

3) sporządzenie sprawozdania z wykonania planu działalności Ministra za rok poprzedni.";

4) w § 7 w ust. 1 w pkt 2:

a) uchyla się lit. b,

b) po lit. g dodaje się lit. ga w brzmieniu:

"ga) dyrektor Departamentu Komunikacji i Promocji Funduszy Europejskich,";

5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Projekt planu działalności Ministra jest sporządzany przez Departament Kontroli, we współpracy z Departamentem Strategii, na podstawie obowiązujących dokumentów strategicznych, określonych w nich celów i priorytetów, z uwzględnieniem założeń budżetu zadaniowego.";

6) użyte w § 9 w ust. 2-5, w § 13 w ust. 1 oraz w § 14, w różnym przypadku, wyrazy "Departament Strategii" zastępuje się użytymi w odpowiednim przypadku wyrazami "Departament Kontroli";

7) w § 20 po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Biuro Dyrektora Generalnego przekazuje komitetowi audytu, na jego wniosek, za pośrednictwem Zespołu Audytu Wewnętrznego, projekt oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Ministra wraz z oświadczeniami, o których mowa w ust. 1 pkt 1.";

8) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia;

9) w załączniku nr 2 w nagłówku skreśla się wyrazy "Funduszy i Polityki Regionalnej";

10) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej: T. Kościński


1) Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej kieruje działem administracji rządowej - rozwój regionalny, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 października 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej (Dz. U. poz. 1719).

Załącznik 1. [SCHEMAT ORGANIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MINISTERSTWIE]

Załączniki do zarządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 14 października 2021 r. (poz. 147)

SCHEMAT ORGANIZACJI KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MINISTERSTWIE

Załącznik nr 1

Załącznik 2.

Załącznik nr 2


TYLKO DLA RYZYK O ISTOTNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ AKCEPTOWALNY POZIOM [ ≥10 ]

Nr ryzyka1)

Symbol komórki organizacyjnej (KO)

Dokument źródłowy dla celu

i zadania2)

(P - Plan działalności Ministra,

w pozostałych przypadkach pełna nazwa)

Cel3)

Zadanie3)

Opis zidentyfikowanego ryzyka

Data rejestracji ryzyka4)

(dd.mm.rrrr)

Prawdo-podobień- stwo

Wpływ

Istotność

Właściciel ryzyka5)

(symbol komórki wewnętrznej w KO)

Istniejące mechanizmy kontrolne6)

Typ reakcji na ryzyko7)

Konieczne do podjęcia działania8)

Termin podjęcia działań9)

Skutki zmaterializowania się ryzyka

Plan na wypadek zmaterializowania się ryzyka10)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17
Objaśnienia:

1) Numer w formacie: symbol komórki organizacyjnej i kolejny numer zapisany cyframi arabskimi (np. KO1, KO2, …, KO19 itd.). Należy zachować ciągłość numeracji, tzn. w miejsce ryzyka usuniętego z zestawienia nie należy wpisywać nowego; nowemu ryzyku należy nadać kolejny numer.

2) W przypadku, gdy źródłem celu i zadania jest plan działalności ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego należy wpisać "P", w każdym innym przypadku należy wpisać pełną nazwę dokumentu źródłowego.

3) Opracowanie propozycji celów i zadań komórki organizacyjnej odbywa się zgodnie z przyjętym planem działalności ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego oraz odrębnymi przepisami, w tym właściwymi aktami wewnętrznymi w zakresie funkcjonujących w Ministerstwie systemów zarządzania, w szczególności zarządzania przez cele.

4) Data pierwszego wpisania ryzyka do zestawienia ryzyk.

5) Właściciel ryzyka to wskazana przez kierującego komórką organizacyjną komórka wewnętrzna departamentu/biura, bezpośrednio zarządzająca ryzykiem, w tym odpowiedzialna za podjęcie działań, jeżeli poziom istotności ryzyka przekracza poziom akceptowalny.

6) Mechanizmy kontrolne, które już są stosowane i których wpływ jest brany pod uwagę przy ocenie ryzyka.

7) Typ reakcji na ryzyko, który zostanie zastosowany w celu ograniczenia istotności ryzyka do poziomu akceptowalnego, spośród: tolerancja, unikanie, wycofanie się, minimalizacja.

8) Działania, których podjęcie ograniczy istotność ryzyka do poziomu akceptowalnego.

9) Termin podjęcia działań określonych w kolumnie nr 14.

10) Działania, które zostaną podjęte gdy ryzyko się zmaterializuje.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2021-10-15
  • Data wejścia w życie: 2021-10-16
  • Data obowiązywania: 2021-10-16

REKLAMA

Dzienniki Urzędowe

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA