REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L(I) z 2019 roku

Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2071 z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie mianowania Europejskiego Inspektora Ochrony Danych

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/787 z dnia 17 kwietnia 2019 r. w sprawie definicji, opisu, prezentacji i etykietowania napojów spirytusowych, stosowania nazw napojów spirytusowych w prezentacji i etykietowaniu innych środków spożywczych, ochrony oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych, wykorzystywania alkoholu etylowego i destylatów pochodzenia rolniczego w napojach alkoholowych, a także uchylającego rozporządzenie (WE) nr 110/2008 ( Dz.U. L 130 z 17.5.2019 )

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

REKLAMA

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1862 z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen (SIS) w dziedzinie współpracy policyjnej i współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych, zmiany i uchylenia decyzji Rady 2007/533/WSiSW oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1986/2006 i decyzji Komisji 2010/261/UE ( Dz.U. L 312 z 7.12.2018 )

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Rady (UE) 2019/1943 z dnia 25 listopada 2019 r. wykonujące rozporządzenie (UE) 2016/1686 nakładające dodatkowe środki ograniczające przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom fizycznym i prawnym, podmiotom lub organom z nimi związanym

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja Rady (WPZiB) 2019/1944 z dnia 25 listopada 2019 r. zmieniająca decyzję (WPZiB) 2016/1693 dotyczącą środków ograniczających przeciwko ISIL (Daisz) i Al-Kaidzie oraz osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom z nimi powiązanym

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1918 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, oraz tymczasowego stosowania Porozumienia w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r.

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

POROZUMIENIE w formie wymiany listów między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie przedłużenia obowiązywania Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską, który wygasa z dniem 15 listopada 2019 r.

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie Rady (UE) 2019/1919 z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie przydziału uprawnień do połowów z tytułu Protokołu ustalającego uprawnienia do połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1795 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenia (UE) 2019/501 i (UE) 2019/502 w odniesieniu do okresów ich stosowania

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1796 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1309/2013 w sprawie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (2014–2020)

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1797 z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) 2017/2403 w odniesieniu do upoważnień dla unijnych statków rybackich do połowów na wodach Zjednoczonego Królestwa oraz w odniesieniu do operacji połowowych prowadzonych przez statki rybackie Zjednoczonego Królestwa na wodach Unii

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1798 z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania Europejskiego Prokuratora Generalnego w Prokuraturze Europejskiej ( Dz.U. L 274 z 28.10.2019 )

Strony 11 - 11 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/1810 przyjęta w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem z dnia 29 października 2019 r. przedłużająca okres, o którym mowa w art. 50 ust. 3 TUE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2019/1750 z dnia 21 października 2019 r. zmieniająca decyzję (UE) 2019/274 w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 z dnia 10 października 2019 r. ustanawiające wspólne ramy statystyk europejskich dotyczących osób i gospodarstw domowych, opartych na danych na poziomie indywidualnym zbieranych metodą doboru próby, zmieniające rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 808/2004, (WE) nr 452/2008 i (WE) nr 1338/2008 oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1177/2003 i rozporządzenie Rady (WE) nr 577/98

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza komisji (UE) 2019/1351 z dnia 19 sierpnia 2019 r. ustanawiająca specjalne warunki w odniesieniu do przywozu do Unii i tranzytu przez jej terytorium produktów mięsnych oraz poddanych obróbce żołądków, pęcherzy i jelit uzyskanych ze świń pochodzących z Republiki Serbii w następstwie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń w tym państwie oraz zmieniająca decyzję wykonawczą 2013/426/UE (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6174)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1336 z dnia 9 sierpnia 2019 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich (notyfikowana jako dokument nr C(2019) 6065)

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/1135 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Decyzja Rady Europejskiej (UE) 2019/1136 z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie przedstawienia Parlamentowi Europejskiemu kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej

Strony 2 - 2 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/772 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1300/2014 w odniesieniu do wykazu majątku w celu identyfikacji barier w zakresie dostępności, zapewnienia informacji dla użytkowników oraz monitorowania i oceny postępów w zakresie dostępności

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/773 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie technicznej specyfikacji interoperacyjności w zakresie podsystemu „Ruch kolejowy” systemu kolei w Unii Europejskiej i uchylające decyzję 2012/757/UE

Strony 5 - 5 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/774 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 1304/2014 w zakresie stosowania technicznych specyfikacji interoperacyjności podsystemu „Tabor kolejowy - hałas” w odniesieniu do istniejących wagonów towarowych

Strony 89 - 89 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/775 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenie (UE) nr 454/2011 w odniesieniu do zarządzania zmianami

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/776 z dnia 16 maja 2019 r. zmieniające rozporządzenia Komisji (UE) nr 321/2013, (UE) nr 1299/2014, (UE) nr 1301/2014, (UE) nr 1302/2014 i (UE) nr 1303/2014, rozporządzenie Komisji (UE) 2016/919 oraz decyzję wykonawczą Komisji 2011/665/UE w odniesieniu do dostosowania do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/797 oraz realizacji celów szczegółowych określonych w decyzji delegowanej Komisji (UE) 2017/1474

Strony 108 - 108 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/777 z dnia 16 maja 2019 r. w sprawie wspólnych specyfikacji rejestru infrastruktury kolejowej i uchylające decyzję wykonawczą 2014/880/UE

Strony 312 - 312 Pobierz pdf

REKLAMA