REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

REKLAMA

Dzienniki Unii Europejskiej Seria L

Decyzja Rady (UE) 2023/1974 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie podpisania, w imieniu Unii Europejskiej, porozumienia, w ramach Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawie morza, dotyczącego ochrony i zrównoważonego wykorzystywania morskiej różnorodności biologicznej na obszarach znajdujących się poza jurysdykcją krajową

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1975 z dnia 10 sierpnia 2023 r. w sprawie tymczasowych środków nadzwyczajnych stanowiących odstępstwo od niektórych przepisów rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2022/126 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2115, w celu rozwiązania szczególnych problemów w sektorze owoców i warzyw spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami meteorologicznymi oraz związanych z nimi środków w odniesieniu do roku 2023

Strony 4 - 4 Pobierz pdf

REKLAMA

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1976 z dnia 10 sierpnia 2023 r. wprowadzające odstępstwo od rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/891 uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 w 2023 r. w odniesieniu do wartości produkcji sprzedanej, strategii krajowej i odzyskania pomocy finansowej Unii na wieloletnie zobowiązania w sektorze owoców i warzyw w związku z niekorzystnymi zdarzeniami meteorologicznymi

Strony 6 - 6 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1977 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie stanowiska, jakie ma być zajęte w imieniu Unii Europejskiej w ramach Rady Członków Międzynarodowej Rady ds. Oliwy z Oliwek odnośnie do warunków przystąpienia Rządu Bośni i Hercegowiny do Umowy międzynarodowej w sprawie oliwy z oliwek i oliwek stołowych z 2015 r.

Strony 10 - 10 Pobierz pdf

REKLAMA

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1978 z dnia 21 września 2023 r. w sprawie stosowania art. 34 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE do udzielania zamówień na działalność związaną z wytwarzaniem i sprzedażą hurtową odnawialnej energii elektrycznej w Niemczech, z wyjątkiem odnawialnej energii elektrycznej wytwarzanej w instalacjach, które zostały oddane do użytku przed dniem 1 sierpnia 2014 r. i nadal otrzymują finansowanie publiczne, oraz na działalność związaną z wytwarzaniem i sprzedażą hurtową energii elektrycznej z morskich farm wiatrowych uruchomionych po dniu 1 stycznia 2012 r. i podlegających ustawie o odnawialnych źródłach energii z 2012 r. (Erneuerbare-Energien-Gesetz) w Niemczech (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 6271)

Strony 13 - 13 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1804 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych i uchylenia dyrektywy 2014/94/UE

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2023/1805 z dnia 13 września 2023 r. w sprawie stosowania paliw odnawialnych i niskoemisyjnych w transporcie morskim oraz zmiany dyrektywy 2009/16/WE

Strony 48 - 48 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1806 z dnia 20 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2019/73 nakładające ostateczne cło antydumpingowe i stanowiące o ostatecznym pobraniu cła tymczasowego nałożonego na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 101 - 101 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1807 z dnia 21 września 2023 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) 2019/72 nakładające ostateczne cło wyrównawcze na przywóz rowerów elektrycznych pochodzących z Chińskiej Republiki Ludowej

Strony 103 - 103 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1808 z dni 21 września 2023 r. ustanawiające wzór na potrzeby przekazywania informacji na temat planowania zapobiegania, gotowości i reagowania w odniesieniu do poważnych transgranicznych zagrożeń zdrowia zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2371

Strony 105 - 105 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/1809 z dnia 14 września 2023 r. ustanawiająca kryteria oznakowania ekologicznego UE dla chłonnych środków higienicznych i kubeczków menstruacyjnych wielokrotnego użytku (notyfikowana jako dokument nr C(2023) 6024)

Strony 142 - 142 Pobierz pdf

Decyzja Komisji (UE) 2023/1810 z dnia 19 września 2023 r. w sprawie wniosku o kumulację rozszerzoną między Kambodżą a Wietnamem, zgodnie z art. 56 ust. 1 rozporządzenia delegowanego (UE) 2015/2446, w odniesieniu do reguł pochodzenia stosowanych do celów ogólnego systemu preferencji taryfowych na podstawie rozporządzenia delegowanego(UE) 2015/2446 w odniesieniu do niektórych materiałów lub części wykorzystywanych do produkcji rowerów

Strony 190 - 190 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1811 z dnia 20 września 2023 r. zmieniająca decyzję wykonawczą (UE) 2020/1550 przez ustanowienie programu kontroli na 2024 r. przeprowadzanych przez Komisję w państwach członkowskich w celu weryfikacji stosowania prawodawstwa Unii dotyczącego łańcucha rolno-spożywczego

Strony 196 - 196 Pobierz pdf

Decyzja Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 37-2023 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

Strony 200 - 200 Pobierz pdf

Sprostowanie do decyzji Rady (WPZiB) 2023/432 z dnia 25 lutego 2023 r. zmieniającej decyzję 2014/145/WPZiB w sprawie środków ograniczających w związku z działaniami podważającymi integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażającymi ( Dz.U. L 59 I z 25.2.2023 )

Strony 206 - 206 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia wykonawczego Rady (UE) 2023/429 z dnia 25 lutego 2023 r. wykonującego rozporządzenie (UE) nr 269/2014 w sprawie środków ograniczających w odniesieniu do działań podważających integralność terytorialną, suwerenność i niezależność Ukrainy lub im zagrażających ( Dz.U. L 59 I z 25.2.2023 )

Strony 207 - 207 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1796 z dnia 18 września 2023 r. w sprawie zawarcia, w imieniu Unii, Umowy między Unią Europejską a Republiką Chile na podstawie art. XXVIII Układu ogólnego w sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT) 1994 dotyczącej zmiany koncesji w odniesieniu do wszystkich kontyngentów taryfowych znajdujących się na liście koncesyjnej UE CLXXV w następstwie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej

Strony 1 - 1 Pobierz pdf

Umowa MIĘDZY UNIĄ EUROPEJSKĄ A REPUBLIKĄ CHILE NA PODSTAWIE ART. XXVIII UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT) 1994 DOTYCZĄCA ZMIANY KONCESJI W ODNIESIENIU DO WSZYSTKICH KONTYNGENTÓW TARYFOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA LIŚCIE KONCESYJNEJ UE CLXXV W NASTĘPSTWIE WYSTĄPIENIA ZJEDNOCZONEGO KRÓLESTWA Z UNII EUROPEJSKIEJ

Strony 3 - 3 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1797 z dnia 7 lipca 2023 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1700 przez określenie liczby i nazw zmiennych dla dziedziny „korzystanie z technologii informacyjno-komunikacyjnych” dla roku odniesienia 2024

Strony 7 - 7 Pobierz pdf

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2023/1798 z dnia 10 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie delegowane (UE) 2020/689 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do zasad dotyczących nadzoru, programów likwidacji choroby oraz statusu obszaru wolnego od choroby w przypadku niektórych chorób umieszczonych w wykazie i niektórych nowo występujących chorób

Strony 24 - 24 Pobierz pdf

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2023/1799 z dnia 19 września 2023 r. zmieniające załączniki I i II do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń

Strony 27 - 27 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1800 podjęta w porozumieniu z przewodniczącą Komisji Europejskiej z dnia 19 września 2023 r. w sprawie mianowania członka Komisji

Strony 82 - 82 Pobierz pdf

Decyzja Rady (UE) 2023/1801 z dnia 19 września 2023 r. zmieniająca decyzję 1999/70/WE dotyczącą zewnętrznych biegłych rewidentów krajowych banków centralnych w odniesieniu do zewnętrznych biegłych rewidentów Banco de España

Strony 83 - 83 Pobierz pdf

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2023/1802 z dnia 20 września 2023 r. określająca uzgodnienia techniczne dotyczące zatrzymywania danych

Strony 85 - 85 Pobierz pdf

Sprostowanie do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/1134 z dnia 7 lipca 2021 r. w sprawie zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008, (WE) nr 810/2009, (UE) 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1860, (UE) 2018/1861, (UE) 2019/817 i (UE) 2019/1896 oraz uchylenia decyzji Rady 2004/512/WE i (WE) nr 2008/633/ WSiSW w celu zreformowania Wizowego Systemu Informacyjnego ( Dz.U. L 248 z 13.7.2021 )

Strony 88 - 88 Pobierz pdf

REKLAMA