REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.
Artur Tim

LL.M. Eur. (LMU), Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, doradca podatkowy, doradca restrukturyzacyjny, Tax Data Scientist, Doktorant z zakresu technologii podatkowej Uni. St.Gallen (Szwajcaria).

Tłumacz przysięgły języka niemieckiego, dysponujący możliwością w pełni zdalnego uwierzytelniania tłumaczeń, w tym o tematyce prawno-podatkowej oraz posiadający bogate doświadczenie w tłumaczeniu dużej liczby dokumentów wysoce powtarzalnych (ArturTim.com).

Założyciel TaxTech Academy oraz TaxTech Advisory w Monachium – firmy doradczej wyspecjalizowanej w edukacji TaxTech oraz zajmującej się przetwarzaniem dużej ilości danych do celów podatkowych, automatyzowaniem procesów podatkowych i odzwierciedlaniem ich w systemach ERP przedsiębiorców działających międzynarodowo (m.in. architektura Oracle, SAP S/4 Hana) oraz tworzącej własne software podatkowe.

- Doktorant z zakresu technologii podatkowej na Uniwersytecie St. Gallen w Szwajcarii,
- Rising Star 2022 (Wolters Kluwer) - jeden z 10 najlepszych prawników w Polsce poniżej 35 roku życia,
- Data Scientist w Departamencie Data Science i Data Analytics Centrum Badań i Innowacji BMW w Monachium,
- Senior Tax Manager w FlixMobility GmbH (automatyzacja VAT w ponad 40 krajach),
- współpraca w ramach wyspecjalizowanego zespołu ITX PwC Monachium nad projektami automatyzacyjnymi oraz architekturą systemów ERP dla dużych niemieckich podmiotów, działających międzynarodowo,
- Summer Fellow na Georgetown University, Washington D.C., USA, z zakresu FinTech, komercyjnego wykorzystania cyfrowych innowacji oraz ekspansji na nowe rynki, w szczególności do krajów rozwijających się,
- ponad roczna współpraca naukowa w Instytucie Maxa Plancka dla Prawa Podatkowego i Finansów Publicznych w Monachium (Departament Prawa Podatkowego i Prawa Przedsiębiorczości),
- niemiecki prawnik gospodarczy (LMU), prawnik zagraniczny wpisany przy Sądzie Rejonowym w Monachium (Amtsgericht München), niemiecki licencjonowany pośrednik nieruchomości dopuszczony przez IHK München,
- prelegent na licznych konferencjach naukowych (m.in. w Niemczech, Austrii, Hiszpanii, UK, na Litwie, na Węgrzech), prowadzący szkolenia dla prawie 200 urzędników i funkcjonariuszy Krajowej Administracji Skarbowej (najlepszy trener trójstopniowej edycji).

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa przedsiębiorców. Dwukrotny Stypendysta Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągniecia naukowe, laureat grantu Narodowego Centrum Nauki Preludium, grantu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej „Program im. W. Iwanowskiej”, najlepszy doktorant na UŁ w zakresie nauk społecznych (2019). Członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych 5. Kadencji (2018-2022), Wiceprzewodniczący Rady Funduszu Restrukturyzacyjnego Krajowej Izby Doradców Podatkowych (2018-2022).

https://ArturTim.com

https://taxtechadvisory.pl/

https://taxtechacademy.pl/

https://www.youtube.com/@jakautomatyzowacpodatki

https://www.youtube.com/@howtoautomatetaxes

W niniejszym artykule omówimy możliwości zachowania terminu wyznaczonego przez organ na przedłożenie tłumaczeń uwierzytelnionych (przysięgłych) dokumentów. Jak przyspieszyć tłumaczenia dokumentów obcojęzycznych w trakcie kontroli podatkowej?
Na uzasadnione żądanie organu, należy przetłumaczyć obcojęzyczny dokument na język polski. Tłumaczenie takie powinno być wiarygodne, zatem - jak uznaje się w doktrynie oraz orzecznictwie – sporządzone przez tłumacza przysięgłego. Zgodnie z wyraźnym uregulowaniem ordynacji podatkowej oraz ustawy o KAS, koszty takich tłumaczeń pokrywa przedsiębiorca. Wielu przedsiębiorców stoi przed wyzwaniem zminimalizowania kosztów tłumaczeń przysięgłych, które niejednokrotnie mogą – w przypadku obszernych dokumentów – wynosić nawet do kilkunastu czy kilkudziesięciu tysięcy złotych. 

REKLAMA

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje znowelizowana treść przepisów o stosowaniu limitu potrąceń oraz kwoty wolnej od zajęcia do świadczeń powtarzających się innych niż wynagrodzenie za pracę. Reguły te przeważnie dotyczą pracodawców (a także podmiotów wypłacających inne świadczenia, takich jak zleceniodawcy), z uwagi na procedurę zajmowania świadczeń przez komorników i syndyków (chociaż w tym drugim przypadku zależy to od przyjętej praktyki).
W wyroku z 3 października 2017 r., SK 31/15, Trybunał Konstytucyjny rozstrzygnął o niekonstytucyjności ułatwienia dla wierzycieli w dochodzeniu wierzytelności od wspólników niewypłacalnych spółek osobowych. W ślad za wyrokiem, ze skutkiem od 5 stycznia 2019 r., ustawodawca dokonuje zmian w art. 778(1) kpc, wskazując, iż nie jest możliwe rozszerzenie tytułu egzekucyjnego wydanego przeciwko spółce osobowej na tych wspólników, którzy w chwili wszczęcia postępowania przeciwko spółce nie byli jej wspólnikami.

REKLAMA

Efektem wejścia w życie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej są zarówno zmiany organizacyjne, jak i szerokie uprawnienia nowo powstałej Krajowej Administracji Skarbowej (KAS). Zastosowane w praktyce mogą być zaskoczeniem dla wielu podatników. Organy uzyskały uprawnienie, m.in. do użycia siatki obezwładniającej (uprawnienie to nie przysługiwało w poprzednim stanie prawnym inspektorom i pracownikom kontroli skarbowej i występowało wyłącznie na gruncie ustawy o Służbie Celnej).
Nowelizacja przepisów o odpowiedzialności solidarnej znacząco upraszcza reguły dochodzenia przez podwykonawcę zapłaty wynagrodzenia, jeśli wykonawca nie wywiązuje się z obowiązku wynikającego z umowy. Określenie górnej granicy odpowiedzialności inwestora jest rozwiązaniem, które powinno ukrócić spory co do wysokości kwoty należnej podwykonawcy z tytułu wykonanych przez niego robót.
W dniu 18 kwietnia weszła w życie ustawa z 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów (Dz.U. z 2017 r., poz. 708), zwana „pakietem przewozowym”. W ocenie twórców ma ona stanowić skuteczny mechanizm przeciwdziała procederowi, jakim jest wyłudzanie przez nieuczciwych podatników podatku VAT i akcyzy w przypadku obrotu tzw. towarami wrażliwymi (m.in. alkohol, paliwa, susz tytoniowy). Realizacja zamierzenia będzie możliwa za sprawą szeregu obowiązków nałożonych na podmioty uczestniczące w przewozie towarów – zarówno jako wysyłający, odbierający, jak również jako przewoźnicy.
Dokonywanie rozliczeń gotówkowych nadal jest popularne wśród wielu przedsiębiorców. Dotyczy to nie tylko drobnych płatności, które nie są przeprowadzane za pośrednictwem rachunku bankowego, ale także czynszu za wynajem lokalu. Zgodnie z kontrowersyjnym podejściem organów do regulacji obowiązującej od 1 stycznia 2017 roku, w przypadku zawarcia umowy najmu na czas określony - gdy znana jest wysokość czynszu za wszystkie, przewidziane w umowie okresy rozliczeniowe i suma ta przekracza 15.000 zł – płatności powinny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego, pod rygorem niemożności zaliczenia wydatku do kosztów uzyskania przychodów.
W dniu 2 września 2016 roku wchodzi w życie ustawa z dnia 1 czerwca 2016 roku o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Ustawa przyznaje wojewodzie kompetencję do stwierdzenia nieważności uchwały nadającej nazwę budowli, obiektowi lub urządzeniu użyteczności publicznej, w zakresie, w jakim propaguje komunizm lub inny ustrój totalitarny.
Na stronach internetowych Rządowego Centrum Legislacji w dniu 31 maja 2016 roku pojawił się rządowy projekt ustawy przewidujący rewolucyjne zmiany w prawie karnym i karnym skarbowym, stanowiące realne zagrożenie dla uczciwych przedsiębiorców. Jeśli dojdzie do popełnienia przestępstwa (także skarbowego), Sąd będzie mógł orzec przepadek przedsiębiorstwa, choćby nawet przedsiębiorstwo nie stanowiło własności sprawcy.
Od 15 kwietnia 2016 r. zeznawanie nieprawdy lub zatajanie prawdy przy składaniu zeznania, mającego służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy (np. w kontroli podatkowej, czy skarbowej), będzie zagrożone karą pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Dotychczas górną granicą kary w tym przypadku były 3 lata pozbawienia wolności.
Niepoinformowanie pracowników do końca stycznia danego roku o zrezygnowaniu z wypłacania świadczenia urlopowego naraża pracodawcę zatrudniającego mniej niż 20 pracowników na poniesienie odpowiedzialności za wykroczenie.
Wielu przedsiębiorców nie jest świadomych istnienia regulacji, która przyznaje uprawnienie do żądania zryczałtowanej rekompensaty za koszty dochodzenia należności w wysokości 40 euro. Kwota ta co do zasady przysługuje, jeśli tylko dłużnik, również będący przedsiębiorcą, przekracza określony w fakturze termin płatności, nawet jeśli przekroczenie wynosiłoby tylko jeden dzień.
W dniu 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie rewolucyjne zmiany dotyczące naliczania odsetek - zarówno tych obowiązujących w relacjach prywatnoprawnych (odsetek ustawowych), jak i odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Od 1 stycznia 2016 r. wysokość odsetek ustawowych wynosi 5%, odsetek ustawowych za opóźnienie - 7%, odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych - 9,50%, a odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 8%. Wszystkie stawki procentowe są ustalone oczywiście w stosunku rocznym.

REKLAMA