Kategorie

Sadkowski i Wspólnicy

Dołącz do grona ekspertów
Sadkowski i Wspólnicy

Sadkowski i Wspólnicy Spółka Komandytowa - to kancelaria prawna z dwunastoletnim doświadczeniem na rynku.  Ponad siedemdziesięcioosobowy zespół kancelarii tworzą doświadczeni radcy prawni, adwokaci i doradcy podatkowi.

Podstawą funkcjonowania Kancelarii jest wyspecjalizowanie prawników w danych gałęziach i dziedzinach prawa. Kancelaria świadczy usługi prawne w ramach następujących działów prawnych:

Dział Prawa Cywilnego i Postępowania Sądowego

Dział Prawa Handlowego i Obrotu Międzynarodowego

Dział Międzynarodowego Planowania Podatkowego

Dział Prawa Rynku Kapitałowego

Dział Prawa Pracy

Dział Prawa Własności Intelektualnej

Dział Prawa Podatkowego

Dział Prawa Administracyjnego

Dział Prawa Zamówień Publicznych

Dział Prawa Upadłościowego, Restrukturyzacyjnego i Postępowania Egzekucyjnego

Dział Prawa Karnego

Dział Prawa Energetycznego

Swoją działalność opieramy przede wszystkim na specjalizacji prawników wchodzących w skład zespołu. Nadrzędnym celem naszych prawników jest dostarczanie klientom optymalnych rozwiązań, które zapewnią im niezbędne bezpieczeństwo i pozwolą odnieść sukces.

Nasz zespół chętnie podejmuje się prowadzenia spraw o charakterze nowatorskim, wymagających podejścia strategicznego w szczególnym wymiarze, tych uznawane za trudne, wymagających wiedzy interdyscyplinarnej, a także doświadczenia związanego z zagadnieniami dotyczącymi prowadzenia
i funkcjonowania przedsiębiorstwa nie tylko z zakresu prawa lecz również z zakresu zarządzania
i ekonomii.

Współpracujemy z profesorami uniwersyteckimi, biegłymi rewidentami, kancelariami notarialnymi. Wraz z największymi firmami szkoleniowymi w Polsce kancelaria prowadzi szkolenia dedykowane
w szczególności przedsiębiorcom, w tym kadrze menedżerskiej i członkom organów zarządzających.

To, co nas wyróżnia:

Kapitał zakładowy: 12 910 000 zł

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej: suma gwarancyjna 20. 000 000 zł

Obsługa w języku angielskim, francuskim i niemieckim

12 ściśle wyspecjalizowanych działów prawnych

12 lat doświadczenia

Referencje

Zespół ponad 70 prawników, adwokatów, radców prawnych w pięciu głównych ośrodkach miejskich

Współpraca z profesorami największych uniwersytetów w Polsce

Oddziały Kancelarii w Warszawie, Katowicach i Częstochowie. Partnerskie Kancelarie w Gdyni i Wrocławiu

Kontakt:

Województwo mazowieckie

00-131 Warszawa, ul. Grzybowska 4, lok. U-7A

tel. +48 22 692 74 31

fax. +48 22 826 00 49

e-mail: kancelaria@sadkowskiiwspolnicy.pl

Województwo śląskie

Centrum Biurowe Francuska

40-028 Katowice, ul. Francuska 34

tel. 32 661 12 90

fax. 32 733 02 27

e-mail: kancelaria@sadkowskiiwspolnicy.pl

42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 55 lok. 4

tel. +48 34 360 56 30

fax. +48 34 365 15 03

e-mail: kancelaria@sadkowskiiwspolnicy.pl

Adres strony internetowej:

http://sadkowskiiwspolnicy.pl/

Wieloletnie batalie karne odbiły się na biznesach wielu osób zajmujących się dystrybucją gazu w butlach, podejrzanych o popełnienie przestępstwa podrabiania (przerabiania) znaków towarowych nakładanych na butle. Ochrona zarejestrowanych znaków towarowych stała się bowiem pretekstem do wszczynania postępowań przygotowawczych, których celem było przede wszystkim utrudnienie bądź nawet uniemożliwienie prowadzenia działalności gospodarczej przez konkurencyjne firmy dystrybuujące gaz.
Obecnie zasadniczym problemem jest w zasadzie jedynie krótki okres pozostający do 25 maja 2018 r. kiedy zaczną być stosowane przepisy RODO. Kompleksowe dostosowanie działalności Spółki do nowych przepisów jest czasochłonne zwłaszcza, w przypadku Spółek które dotychczas zaniedbywały obowiązki ochrony danych osobowych - rozmowa z r. pr. Konradem Młynkiewiczem, Dyrektorem Działu Prawa Administracyjnego w Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy.
Można napełniać gazem butle ze znakami towarowymi innego przedsiębiorcy. Jak wynika z orzeczenia Sądu Najwyższego przedsiębiorca, który napełnia gazem butle przyniesione do niego na wymianę przez konsumentów i opatruje napełnione przez siebie butle swoim znakiem towarowym, nie popełnia przestępstwa podrabiania znaków towarowych nakładanych na te butle.
Przy rozwoju własnej firmy niejednokrotnie natrafiamy na problem dotarcia do klientów. Jednym ze sposobów jest pozyskanie danych z prowadzonej przez kogoś innego bazy. Bazy danych podlegają tzw. ochronie samoistnej ze względu na konieczność zaangażowania zasobów ludzkich oraz środków technicznych i finansowych w celu utworzenia bazy danych. Ochrona ta ma swoje źródło w prawie wspólnotowym (dyrektywie 96/9/WE).
W ramach przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów projektu ustawy o zarządzie sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej znalazły się również rozwiązania dotyczące możliwości ustanowienia prokurenta przez przedsiębiorcę prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą. Twórcy wskazują, że wprowadzenie zmian w tym zakresie było od wielu lat postulowane nie tylko przez świat nauki prawa (spotykane są głosy powołujące się na względy celowościowe i ratio legis art. 109(1) § 1 k.c. oraz wykładnię historyczną), ale także przez samych przedsiębiorców wpisanych do CEIDG, według których możliwość skorzystania z tej instytucji znacząco ułatwiłaby im prowadzenie działalności gospodarczej.
Moment dokonania odbioru robót budowlanych jest niezwykle ważnym, jeśli nie najważniejszym w toku realizacji inwestycji. Jego podpisanie ma znaczenie przede wszystkim dla zakresu praw i obowiązków wykonawcy i inwestora. Podpisując protokół odbioru robót inwestor potwierdza spełnienie świadczenia (wykonanie robót) przez wykonawcę. Z tą też chwilą na inwestora przechodzi ryzyko zniszczenia lub uszkodzenia obiektu (bądź wykonanych prac), zaś wykonawca ma prawo żądać zapłaty wynagrodzenia.
Już od 1 marca 2017 roku zaczną obowiązywać przepisy ustawy wprowadzającej Krajową Administrację Skarbową. Nowa ustawa wniosła wiele zmian w strukturze administracji podatkowej oraz wyposażyła jej pracowników w wiele nowych uprawnień w zakresie postępowań kontrolnych.
Bank, osoby w nim zatrudnione oraz osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe, są obowiązane zachować tajemnicę bankową. Obejmuje ona wszystkie informacje dotyczące danej czynności bankowej, np. zaciągniętego kredytu lub prowadzonego rachunku bankowego. Osoba, której dotyczą te dane może jednak upoważnić bank do ich przekazania wskazanemu przez siebie podmiotowi.