REKLAMA

REKLAMA

Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Dołącz do grona ekspertów
Kancelaria Prawnicza Polz & Polz

Kancelaria Prawnicza Polz & Polz działa na rynku od 2004 roku. Świadczymy kompleksowe usługi doradztwa prawnego dla podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych, zarówno polskich jak i zagranicznych.

Naszym celem jest świadczenie profesjonalnej pomocy prawnej na najwyższym poziomie, adekwatnej do potrzeb naszych klientów, ich celów biznesowych i osobistych.

Partnerzy są arbitrami Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan w Warszawie. Naszych prawników wyróżnia rozległa wiedza praktyczna i wieloletnie doświadczenie zdobyte zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Klientami kancelarii są spółki cywilne i handlowe, spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia, jednostki samorządu terytorialnego, inne jednostki sektora finansów publicznych oraz osoby fizyczne.

Obsługę osób zagranicznych Kancelaria prowadzi w języku angielskim oraz rosyjskim.

Kancelaria specjalizuje się w zakresie:

- szeroko pojętego zastępstwa procesowego: przed sądami cywilnymi, administracyjnymi, arbitrażowymi i międzynarodowymi

- prawa autorskiego, w szczególności IT (w tym obsługa dużych projektów IT o tworzenie, wdrożenie i eksploatację programów komputerowych)

- prawa administracyjnego (specjalizacja w sprawach wywłaszczeń i uzyskania odszkodowań, w tym gruntów warszawskich wywłaszczonych Dekretem Bieruta)

- prawa nieruchomości i prawa budowlanego (doradzamy w procesie uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego, uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwoleń na budowę, w sprawach legalizacji samowoli budowlanych)

- prawa handlowego i gospodarczego (zakładanie, rejestracja oraz bieżąca obsługa spółek, spółdzielni, fundacji, stowarzyszeń, itp.)

- prawa zamówień publicznych (przygotowanie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, doradztwo w zakresie odwołań, przystąpień do postępowań odwoławczych, sprzeciwów, opozycji i skarg, zastępstwo prawne w postępowaniach przed Krajową Izbą Odwoławczą)

- prawa zobowiązań (sprawy uzyskania odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umów, z tytułu czynów niedozwolonych, w tym od Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego)

- prawa spadkowego i spraw majątkowych osób fizycznych (sprawy o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy lub testamentu, o ustalenie nieważności testamentu oraz stwierdzenia niegodności spadkobiercy)

- prawa pracy (nawiązanie, rozwiązanie lub zmiana stosunku pracy)

- prawa cudzoziemców (legalizacja pobytu cudzoziemców na terytorium RP, uzyskanie obywatelstwa)

- windykacji należności

- prawa lotniczego.

Kancelaria Prawnicza Polz i Polz radcowie prawni spółka partnerska

ul. Podwale 17/3

00-252 Warszawa

e-mail: ppolz@polzaw.pl, epolz@polzlaw.pl, biuro@polzlaw.pl

tel.: (+48) 22 622 54 70/72

www.polzlaw.pl

Za działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne, które przeszły na własność Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, przysługuje odszkodowanie.
Powód występując z pozwem ma obowiązek dokładnie określić swoje żądanie, podać okoliczności faktyczne uzasadniające to żądanie oraz przedstawić dowody na ich poparcie. Pozwany nie może odmówić wdania się w spór - w odpowiedzi na pozew wypowiada się co do faktów zawartych w pozwie, a ponadto przedstawia własne twierdzenia i dowody na uzasadnienie podniesionych przez siebie zarzutów. Oprócz przedstawienia własnego stanowiska co do twierdzeń strony przeciwnej dotyczących faktów, pozwany jest obowiązany także wyszczególnić fakty, którym zaprzecza. Obligatoryjność składania repliki na pozew to jedna z szeregu zmian wprowadzonych nowelizacją kodeksu postępowania cywilnego z 2019 roku, która tak jak pozostałe, stanowi istotne novum w postępowaniu spornym przed sądem.

REKLAMA

W jaki sposób małżonkowie zarządzają majątkiem wspólnym? Kto rozstrzyga sprawy sporne?
Odpowiedzialność materialna pracowników za szkody wyrządzone pracodawcy uregulowana jest w art. 114 – art. 127 Kodeksu pracy. Odpowiedzialność materialną pracowników Kodeks pracy normuje odmiennie w zakresie odpowiedzialności ogólnej za mienie inne niż powierzone i w zakresie odpowiedzialności za mienie powierzone.

REKLAMA

Jak uregulowane prawnie jest zarządzanie majątkiem małoletniego dziecka? Przedstawiamy najważniejsze informacje.
Zgodnie z Artykułem 41 Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, jeżeli Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu stwierdzi, że nastąpiło naruszenie Konwencji lub jej Protokołów, oraz jeżeli prawo wewnętrzne Polski pozwala tylko na częściowe usunięcie konsekwencji tego naruszenia, Trybunał orzeka, gdy zachodzi taka potrzeba, o przyznaniu słusznego zadośćuczynienia pokrzywdzonej stronie.
Przez zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części rozumie się w szczególności podjęcie bądź zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zmieniającej warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń.
W przypadku zamiaru istotnego odstąpienia od zatwierdzonego decyzją pozwolenie na budowę projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę należy uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę.
Kwestie opłat za użytkowanie wieczyste gruntu reguluje ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, która jednak nie ma zastosowania do nieruchomości rolnych Skarbu Państwa, do których stosuje się ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
Art. 55 Prawa budowlanego określa przypadki, w których przed przystąpieniem do użytkowania obiektu budowlanego konieczne jest uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie. Zobacz jak uzyskać taką decyzję.
Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzących na spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy. Przedstawiamy najważniejsze informacje odnośnie dziedziczenia.
Ustrój rozdzielności majątkowej małżonków powstaje w przypadku zawarcia przez małżonków umowy majątkowej małżeńskiej ustanawiającej rozdzielność majątkową, na mocy orzeczenia sądu ustanawiającego między małżonkami rozdzielność majątkową, w przypadku orzeczenia przez sąd separacji małżonków oraz z mocy samego prawa w przypadku ogłoszenia upadłości jednego z małżonków.
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową.
Spółka partnerska jest spółką osobową utworzoną przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu. Partnerami w spółce mogą być wyłącznie osoby fizyczne, uprawnione do wykonywania wolnych zawodów określonych w ustawie. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności. Spółka partnerska powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Przedsiębiorcy zagraniczni z państw członkowskich Unii Europejskiej, państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie należących do Unii Europejskiej oraz państw nie będących stronami umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którzy mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawartych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, mogą tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w Polsce bez ograniczeń. Pozostali przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć przedstawicielstwa bez ograniczeń, natomiast oddziały z siedzibą w Polsce na zasadzie wzajemności, o ile ratyfikowane umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej.
Spółka jawna jest spółką osobową, która powstaje z chwilą wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Umowa spółki jawnej zawarta jest w formie zwykłej pisemnej.
Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa. Małżonkowie mogą jednak w umowie zawartej w formie aktu notarialnego wspólność ustawową rozszerzyć lub ograniczyć albo ustanowić rozdzielność majątkową, w tym rozdzielność z wyrównaniem dorobków, przy czym umowa taka może poprzedzać zawarcie małżeństwa.
Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Księgi wieczyste mogą być także prowadzone w celu ustalenia stanu prawnego ograniczonych praw rzeczowych takich jak: własnościowe spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego oraz prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej.
Księgi wieczyste prowadzi się w celu ustalenia stanu prawnego nieruchomości. Dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębną księgę wieczystą. Księgi wieczyste zakłada i prowadzi się dla nieruchomości, które nie mają ksiąg wieczystych albo których księgi wieczyste zaginęły lub uległy zniszczeniu.
Czym był Dekret Bieruta? Jak kształtuje się obecna sytuacja byłych właścicieli i ich następców prawnych?

REKLAMA