| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Aktualny miesiąc

Marzec 2020

03 Marzec 2020 - 63 dzień roku,

do końca pozostało 303 dni

Imieniny : Daniela, Kunegundy, Maryny

Następnego dnia : Arkadiusza, Eugeniusza, Kazimierza

Ważne terminy

17 lutego 2020 r.

 • Kwartalne sprawozdanie Rb-50 za IV kwartały 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki oraz Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdania za IV kwartał 2019 r. przez wytwórców biokomponentów do biopaliw
 • Wpłata do PPK za styczeń 2020 r.
 • DT-1 - deklaracja na podatek od środków transportowych składana przez osoby fizyczne i prawne będące ich właścicielami
 • Wpłata I raty podatku od środków transportowych
 • Rolnicy wytwarzający biopaliwa ciekłe na własny użytek przekazują Prezesowi Agencji Rynku Rolnego sprawozdanie za 2019 r. zawierające informacje dotyczące ilości i rodzajów: – surowców zużytych do wytworzenia biopaliw ciekłych, – biopaliw ciekłych wytworzonych i zużytych na własny użytek
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej
 • Przekazanie Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki sprawozdania za IV kwartał 2019 r. przez producentów biopaliw
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2020 składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia
 • Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Roczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa II stopnia (dysponenci środków budżetu państwa przekazujący dotacje – do 21 lutego)
 • Złożenie i opłacenie ZUS DRA za styczeń 2020 r. przez pozostałych płatników

18 lutego 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za styczeń 2020 r. oraz roczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za 2019 r. składane przez izby administracji skarbowej

19 lutego 2020 r.

 • Roczne sprawozdanie Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za 2019 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia

20 lutego 2020 r.

 • Zapłata przez podatnika podatku od dochodu z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wykorzystanego niezgodnie z oświadczeniem o jego przeznaczeniu (CIT-5)
 • Świadczenia usług na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło (dotyczy dochodów uzyskiwanych bez pośrednictwa płatników)
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w styczniu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu, dzierżawy i innych podobnych umów
 • Wpłata zaliczki miesięcznej na podatek dochodowy od osób prawnych za styczeń 2020 r.
 • Złożenie: DEK-I-0, DEK-I-a, DEK-I-b, DEK-II-a, DEK-II-b i wpłata na PFRON za styczeń 2020 r. lub INF-1
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy z tytułu wynagrodzenia ze stosunku pracy otrzymywanego z zagranicy, emerytur i rent zagranicznych otrzymywanych bez pośrednictwa banku, osobiście wykonywanej działalności, np. artystycznej, literackiej, udziału w organach stanowiących osób prawnych, działalności wykonywanej na podstawie kontraktu menedżerskiego, osobistego
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za styczeń 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Roczne sprawozdanie Rb-BZ1 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz budżetu środków europejskich za 2019 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Wpłata zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od osiągniętych w styczniu 2020 r. dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej lub działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według stawki 19%
 • Wpłata zaliczki za styczeń 2020 r. na podatek dochodowy przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych osiągających dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz najmu lub dzierżawy, którzy wybrali uproszczoną metodę opłacania zaliczek
 • Zapłata zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za styczeń 2020 r. z tytułów określonych w art. 29, art. 30 ust. 1 pkt 2, 4, 4a, 5, 13 oraz art. 30a ust. 1 updof
 • Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za styczeń 2020 r. składane przez dysponentów środków budżetowych
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za styczeń 2020 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Rb-28 Programy WPR za miesiąc poprzedni, składane przez dysponentów części budżetowych
 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: – jednostki sektora finansów publicznych, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 500 mln zł – firmy inwestycyjne prowadzące rachunki papierów wartościowych, dokonujące obrotu dewizowego z zagranicą lub pośredniczące w tym obrocie – pozostałych rezydentów, u których łączna kwota aktywów i pasywów wynosi na koniec roku co najmniej 300 mln zł
 • Kwartalne sprawozdania Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S za IV kwartały 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S, Rb-ST za 2019 r. składane przez zarządy JST
 • Opłacenie zaliczki na podatek od wypłaconych w styczniu 2020 r. przychodów ze stosunku pracy, pracy nakładczej, służbowego stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, w tym z umowy zlecenia i o dzieło
 • Wpłata za styczeń 2020 r. podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku) określonego w art. 30g updof
 • Roczne sprawozdanie Rb-PDP za 2019 r. składane przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta)
 • Wpłata za styczeń 2020 r. podatku od przychodu z tytułu własności środka trwałego (budynku), określonego w art. 24b updop
 • Zapłata zryczałtowanego podatku od przychodów ewidencjonowanych za styczeń 2020 r.

21 lutego 2020 r.

 • Roczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za 2019 r. składane przez dysponentów środków budżetowych
 • Kwartalne sprawozdania zbiorcze Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. oraz roczne sprawozdania zbiorcze Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez nadzorującego ministra, kierownika urzędu centralnego, wojewodę, nadzorującą państwową uczelnię medyczną lib państwową uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych
 • Kwartalne sprawozdania jednostkowe Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. oraz roczne sprawozdania jednostkowe Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez ZUS oraz zarządzane przez ZUS fundusze, KRUS oraz fundusze zarządzane przez Prezesa KRUS
 • Miesięczne sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) za styczeń 2020 r. składane przez jednostki samorządu terytorialnego (urząd gminy/miasta, starostwa powiatowe, urzędy marszałkowskie)
 • Kwartalne sprawozdania łączne Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2019 r. oraz roczne sprawozdania łączne Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r. składane przez Polską Akademię Nauk, agencje państwowe

23 lutego 2020 r.

 • Zakaz pracy w placówkach handlowych

24 lutego 2020 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za styczeń 2020 r. składane przez zarządy JST
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-40 za IV kwartały 2019 r. składane przez dyrektorów instytucji gospodarki budżetowej
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-33, Rb-40 za IV kwartały 2019 r. składane przez Prezesa Funduszu Zapasów Interwencyjnych, Prezesa Zarządu PFRON
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartał 2019 r. oraz roczne sprawozdania Rb-UZ, Rb-UN za 2019 r składane przez zarządy JST

Zmiany w prawie

24.03.2020

26.03.2020

31.03.2020

01.04.2020

14.04.2020

25.04.2020

01.06.2020