| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | IDEORIA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP

Terminarz księgowego

Poprzedni miesiąc

Październik 2018

Aktualny miesiąc

Listopad 2018

10 Listopad 2018 - 314 dzień roku,

do końca pozostało 51 dni

Imieniny : Eleonory, Heleny, Ludomira

Następnego dnia : Arminy, Bartłomieja, Macieja

Ważne terminy

25 stycznia 2019 r.

 • VAT-12 za miesiąc poprzedni
 • VAT-UE za miesiąc poprzedni złożony w formie elektronicznej
 • VAT-7 za miesiąc poprzedni
 • Podmioty zobowiązane do naliczania, pobierania i przekazywania wpłat na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych składają deklaracje za IV kwartał 2018 r. oraz dokonują wpłat na poszczególne fundusze promocji
 • Złożenie informacji o prowadzonej ewidencji sprzedaży VAT (JPK_VAT)
 • Złożenie informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2018 r.
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FUS składane przez Prezesa ZUS
 • Złożenie deklaracji VAT-13 za grudzień 2018 r. przez przedstawiciela podatkowego
 • VAT-7K za poprzedni kwartał
 • Zapłata podatku akcyzowego i złożenie deklaracji AKC-4/AKC-4zo, AKC-EN, AKC-WW, AKC-ST/AKC-STn, AKC-WG
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-FER za grudzień 2018 r. składane przez Prezesa KRUS
 • Przekazanie pracownikom informacji w sprawie nietworzenia zfśs i niewypłacania świadczenia urlopowego w 2019 r. przez pracodawców zatrudniających mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty nieobjętych układem zbiorowym pracy lub niezobowiązanych do tworzenia regulaminu wynagradzani
 • VAT-9M za miesiąc poprzedni
 • VAT-8

28 stycznia 2019 r.

 • Przekazanie do NBP sprawozdań przez: osoby fizyczne posiadające niezwiązane z działalnością gospodarczą aktywa lub pasywa w łącznej kwocie wynoszącej na koniec roku 7 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – jednostki sektora finansów publicznych: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 26 mln zł i niższa niż 500 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) które nie osiągnęły ww. progów, ale na koniec roku posiadały aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – firmy inwestycyjne które posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) – pozostałych rezydentów: a) u których łączna kwota aktywów i pasywów na koniec roku jest wyższa niż 10 mln zł i niższa niż 300 mln zł (sprawozdanie kwartalne) b) którzy nie osiągnęli ww. progów, ale na koniec roku posiadali aktywa lub pasywa związane z obrotem handlowym z zagranicą w wysokości co najmniej 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne) c) którzy posiadają długoterminowe kredyty i pożyczki otrzymane od nierezydentów oraz długoterminowe zobowiązania wobec nierezydentów z tytułu leasingu finansowego w łącznej kwocie na koniec kwartału minimum 3 mln zł (sprawozdanie kwartalne)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23A, Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa za grudzień 2018 r. składane przez izby administracji skarbowej
 • Kwartalne sprawozdania Rb-Z, Rb-N za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów środków budżetu państwa III stopnia
 • Miesięczne sprawozdania Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77)
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-70 za IV kwartały 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych
 • Miesięczne sprawozdanie Rb-27UE za grudzień 2018 r. składane przez dysponenta części 87
 • Miesięczne sprawozdania Rb-28UE, Rb-28UE WPR za grudzień 2018 r. składane przez dysponentów części budżetowych

30 stycznia 2019 r.

 • Miesięczne sprawozdania Rb-27S, Rb-28S za grudzień 2018 r. składane przez regionalne izby obrachunkowe
 • Kwartalne sprawozdanie Rb-Z-PPP o stanie zobowiązań z tytułu umów partnerstwa publiczno-prywatnego za IV kwartały 2018 r. składane przez jednostki sektora finansów publicznych, jeżeli zawarły umowy partnerstwa publiczno - prywatnego na podstawie odrębnych przepisów

31 stycznia 2019 r.

 • Opłacenie składek przez rolników za I kwartał 2019 r.
 • Przekazanie urzędowi skarbowemu PIT-4R i PIT-8AR za 2018 r.
 • Zapłata podatku od nieruchomości i podatku leśnego za styczeń 2019 r. przez osoby prawne i jednostki organizacyjne (w tym spółki) niemające osobowości prawnej
 • Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy, informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 r. PIT-40A/11A składana urzędom skarbowym
 • Informacja za 2018 r. o wysokości przychodów (dochodów) IFT-1/IFT-1R, PIT-8C, PIT-11, PIT-R składana urzędom skarbowym
 • Pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2019 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu 2019 r.
 • Roczna deklaracja o wysokości składki na powszechne ubezpieczenie w Narodowym Funduszu Zdrowia zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach w 2018 r. (PIT-16A)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych za 2018 r. (CIT-6AR)
 • Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR za 2018 r. (CIT-11R)
 • Deklaracja w sprawie przedpłaty akcyzy (AKC-PA)
 • ZUS IWA za rok poprzedni
 • Złożenie do US właściwego dla nierezydentów (osób fizycznych) informacji ORD-W1 za grudzień 2018 r. o wynagrodzeniach wypłaconych przez podmiot będący nierezydentem osobom fizycznym będącym nierezydentami za świadczenie na rzecz rezydenta usług lub pracy; informację składa polski rezydent (osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej i osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), na rzecz którego praca lub usługi były świadczone
 • Ostateczne rozliczenie roczne ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. (PIT-28/PIT-28S); wpłata ryczałtu za grudzień lub IV kwartał 2018 r. wprzypadku podatników, którzy wybrali kwartalny sposób opłacania ryczałtu
 • Deklaracja na podatek od nieruchomości, rolny i leśny na rok bieżący
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-6R)
 • Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców za 2018 r. (CIT-9R)
 • Deklaracja o wysokości pobranego przez płatnika w 2018 r. zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (CIT-10Z)
 • Kwartalne sprawozdania Rb-27ZZ, Rb-50 za IV kwartały 2018 r. składane przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące