| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LVII/315/10 Rady Powiatu Brzezińskiego

z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela oraz nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin


Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1759, z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 92, poz. 753 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146 i Nr 40, poz. 230) oraz art. 42 ust. 7 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650 i Nr 219, poz. 1706) Rada Powiatu w Brzezinach uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński.
2. Przepisy uchwały stosuje się do nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego z powodu:
1) wcześniejszego zakończenia zajęć w klasach programowo najwyższych;
2) odbywania praktyk zawodowych przez uczniów.
3. Nauczyciele zatrudnieni w pełnym wymiarze zajęć, dla których ustalony plan zajęć w pewnych okresach roku szkolnego nie wyczerpuje obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, zgodnie z art. 42 ust. 5b Karty Nauczyciela, zobowiązani są do realizowania w innych okresach danego roku szkolnego odpowiednio większej liczby godzin tak, aby średni wymiar zajęć nauczyciela w ciągu całego roku szkolnego odpowiadał obowiązkowemu wymiarowi godzin zajęć określonemu w stosownych przepisach.
4. Określony dla nauczyciela na zasadach, o których mowa w ust. 1-3, tygodniowy wymiar godzin zajęć różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, nie może w okresach realizacji zwiększonego wymiaru godzin zajęć przekraczać z tego tytułu 11 etatu, a za zgodą nauczyciela - 11 etatu.
5. Plan zajęć ustalony według zasad, o których mowa w ust. 1-3, powinien być określony dla każdego nauczyciela w arkuszu organizacji szkoły lub placówki na dany rok szkolny i podany nauczycielowi do wiadomości przed rozpoczęciem roku szkolnego.
6. Dla nauczycieli, którym w arkuszu organizacji przydzielono liczbę godzin zajęć przekraczającą tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć - godzinami ponadwymiarowymi są godziny realizowane ponad tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określony według zasad, o których mowa w ust. 1-3.
7. Nauczycielom zatrudnionym w niepełnym wymiarze zajęć, realizującym różny wymiar zajęć w poszczególnych okresach roku szkolnego, w umowie o pracę określa się średni wymiar godzin zajęć dla całego okresu zatrudnienia.
8. W przypadku rozwiązania z nauczycielem stosunku pracy przed upływem roku szkolnego, na który został ustalony różny plan zajęć, rozliczenie przydzielonych w arkuszu organizacji godzin zajęć następuje na dzień ustania stosunku pracy, przy czym za przepracowane miesiące, bez względu na wymiar zrealizowanych zajęć, przysługuje nauczycielowi prawo do wynagrodzenia zasadniczego za obowiązkowy tygodniowy wymiar godzin zajęć, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, a także za przepracowane w tym czasie godziny ponadwymiarowe.
§ 2. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały o następującą liczbę godzin:
1) dyrektorowi szkoły (zespołu szkół) liczącej:
a) do 8 oddziałów - o 10 godzin,
b) 9 - 16 oddziałów - o 13 godzin,
c) 17 i więcej oddziałów - o 15 godzin;
2) wicedyrektorowi szkoły (zespołu szkół) - o 11 godzin;
3) kierownikowi kształcenia praktycznego - o 8 godzin;
4) dyrektorowi Zespołu Szkół Specjalnych w Brzezinach - o 8 godzin;
5) dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Brzezinach - o 8 godzin.
2. Dyrektorowi może zostać przyznane zwolnienie od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć określonego w ust. 1, w przypadkach uzasadnionych warunkami funkcjonowania szkoły lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej powodującymi znaczne zwiększenie jego zadań.
3. Nauczyciele, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej prowadzonych przez Powiat Brzeziński, w szczególnych wypadkach wynikających wyłącznie z konieczności realizacji programu nauczania, mogą realizować godziny ponadwymiarowe w wymiarze nie przekraczającym 1 obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć ustalonego na podstawie ust. 1.
4. Tygodniowy wymiar godzin zajęć ustalony w ust. 1 odnosi się również do nauczycieli, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie, z tym, że obowiązuje on od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel podjął pełnienie tych obowiązków.
§ 3. 1. Określa się nauczycielom niewymienionym w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Powiat Brzeziński, tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych z uczniami albo na ich rzecz, według następujących norm:
Lp. Stanowisko Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych
1. Pedagodzy, psycholodzy, logopedzi - w szkołach 20
2. Nauczyciele prowadzący zajęcia specjalistyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym - w szkołach 20
2. Przez zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w ust. 2 należy rozumieć zajęcia grupowe i indywidualne, wynikające z realizacji zadań diagnostycznych, terapeutycznych, doradczych, profilaktycznych i korekcyjnych.
§ 4. 1. Ustala się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycielom realizującym w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin według zasady proporcjonalności polegającej na tym, że sumę przydzielonych nauczycielowi godzin zajęć dzieli się przez sumę przydzielonych mu części etatów.
2. Tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć, o którym mowa w ust. 1, przyjmuje się w pełnych godzinach, przy czym czas poniżej 0,5 godziny pomija się a czas wynoszący co najmniej 0,5 godziny - zaokrągla się do pełnej godziny.
3. Tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć, o których mowa w ust. 1, ustala się według następującego wzoru: W= x1 + x2 +…+ x? / (x1 : y1) + (x2 : y2) +…+ (x ? : y ?) gdzie:
1) W - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć;
2) x1, x2, …, x? - oznacza ilość godzin zajęć na poszczególnych stanowiskach przydzieloną nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły;
3) y1, y2, …, y? - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych określony dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela lub § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
4. Godziny zajęć realizowane przez nauczyciela powyżej ustalonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, o którym mowa w ust. 3, stanowią godziny ponadwymiarowe.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Brzezinach.
§ 6. Tracą moc: uchwała Nr 53/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek oraz przyznania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz określenia zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zatrudnionych w szkołach i w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, prowadzonych przez Powiat Brzeziński ze zmianami wynikającymi z uchwał: Nr I/56/2002 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 6 września 2002 r. i Nr X/72/2003 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 29 września 2003 r. oraz uchwała Nr XXXIII/193/2008 Rady Powiatu w Brzezinach z dnia 10 grudnia 2008 r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół nie wymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2010 r.
Przewodniczący Rady Powiatu w Brzezinach

Marian Krasiński

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kredyt Inkaso S.A.

Nowoczesna windykacja

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »