| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE MOBILNE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XVII/123/11 Rady Miejskiej w Bełchatowie

z dnia 24 listopada 2011r.

w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 i Nr 167, poz.1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128 i Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz.420 i Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777 i Nr 217, poz. 1281 ), art. 6 ust. 2 pkt 4, art. 9a ust. 15 i art. 9 d ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493, z 2009 r. Nr 206, poz. 1589 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 146 i Nr 125, poz. 842), Rada Miejska w Bełchatowie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Bełchatowie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Bełchatowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Bełchatowie


Ewa Skorupa


Załącznik do Uchwały Nr XVII/123/11
Rady Miejskiej w Bełchatowie
z dnia 24 listopada 2011 r.

Regulamin określający tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

Rozdział 1.
Postanowienia ogólne

§ 1. Miasto Bełchatów podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności w ramach pracy w Zespole Interdyscyplinarnym, zwanego dalej Zespołem.

§ 2. Podstawą prawną działania Zespołu jest w szczególności:

1) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005 r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473 z póź. zm.);

3) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245).

Rozdział 2.
Tryb i sposób powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 3. Zespół powołuje Prezydent Miasta Bełchatowa w drodze zarządzenia.

§ 4. W skład Zespołu wchodzą w uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Bełchatowa, imiennie wskazani przez osoby kierujące, przedstawiciele następujących podmiotów:

1) Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bełchatowie;

2) Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Bełchatowie;

3) Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie;

4) Placówek oświatowych w Bełchatowie: przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów;

5) Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie;

6) Organizacji pozarządowych działających w Bełchatowie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie;

7) Sądu Rejonowego w Bełchatowie;

8) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bełchatowie.

§ 5. W skład Zespołu mogą wchodzić także prokuratorzy oraz przedstawiciele podmiotów innych, niż określone w § 4 działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

§ 6. Zespół działa na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Bełchatowa a podmiotami, których przedstawiciele powołani zostaną do Zespołu.

§ 7. 1. Odwoływanie członków Zespołu może nastąpić na podstawie:

1) uzasadnionego wniosku Przewodniczącego Zespołu;

2) wniosku podmiotu delegującego danego członka Zespołu;

3) pisemnej rezygnacji członka Zespołu;

4) w przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe;

5) w przypadku rozwiązania umowy o pracę z podmiotem, z ramienia którego był wyznaczonym przedstawicielem;

6) uzasadnionego, pisemnego wniosku Prezydenta Miasta Bełchatowa.

2. Odwołanie członka Zespołu następuje w drodze zarządzenia Prezydenta Miasta Bełchatowa.

3. Odwołanie członka Zespołu powoduje konieczność wyznaczenia nowego członka przez podmiot, który oddelegował do prac w Zespole członka odwołanego.

§ 8. 1. Na pierwszym posiedzeniu członkowie Zespołu wybierają spośród siebie Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Sekretarza.

2. Odwołanie Przewodniczacego Zespołu może nastąpić na podstawie:

1) pisemnej rezygnacji Przewodniczącego;

2) uzasadnionego, pisemnego wniosku Prezydenta Miasta Bełchatowa lub członka Zespołu.

3. Powołanie i odwołanie Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i Sekretarza następuje w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów.

4. Odwołanie Przewodniczącego skutkuje koniecznością powołania nowego Przewodniczącego na tym samym posiedzeniu.

Rozdział 3.
Szczegółowe warunki funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego

§ 9. 1. Kadencja Zespołu trwa 4 lata.

2. Datę pierwszego posiedzenia Zespołu wyznacza Prezydent Miasta Bełchatowa w terminie 30 dni od daty zawarcia Porozumień z podmiotami, o których mowa w § 4 i § 5.

3. Przed przystąpieniem do wykonywania czynności określonych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, członkowie Zespołu oraz grup roboczych składają pisemne oświadczenia o zachowaniu poufności, o treści określonej w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

4. Posiedzenia Zespołu zwołuje Przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności Zastępca w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące.

5. Każdy członek Zespołu ma prawo zgłosić Przewodniczącemu potrzebę zwołania posiedzenia.

6. Posiedzenia Zespołu mogą odbywać się w siedzibach poszczególnych podmiotów, których przedstawiciele wchodzą w skład Zespołu.

7. Obecność członków Zespołu na posiedzeniach jest obowiązkowa. Jeżeli którykolwiek z członków Zespołu nie może uczestniczyć w posiedzeniach Zespołu, zobowiązany jest on poinformować Przewodniczącego Zespołu o nieobecności.

§ 10. 1. W celu rozwiązywania problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie w indywidualnych przypadkach, na podstawie Porozumień zawartych pomiędzy Prezydentem Miasta Bełchatowa, a podmiotami wymienionymi w § 4 i § 5 Zespół może tworzyć grupy robocze.

2. W skład grup roboczych wchodzić mogą przedstawiciele podmiotów wymienionych w § 4 i § 5 w zależności od rodzaju problemu oraz kompetencji i możliwości poszczególnych służb, instytucji, jednostek i organizacji.

3. Przewodniczący Zespołu może zaprosić do udziału w pracach Zespołu osoby spoza jego składu, bez prawa do głosowania.

§ 11. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych mogą przetwarzać dane osób dotkniętych przemocą w rodzinie i osób stosujących przemoc w rodzinie bez zgody i wiedzy tych osób, w zakresie określonym ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z zachowaniem poufności i w związku z realizacją zadań określonych tą ustawą.

§ 12. Zespół realizuje działania określone w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

§ 13. Zadaniem Zespołu jest integrowanie i koordynowanie działań przedstawicieli różnych podmiotów oraz specjalistów w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności poprzez:

1) diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie;

2) podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;

3) inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie;

4) rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielenia pomocy w środowisku lokalnym;

5) inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.

§ 14. 1. Z każdego posiedzenia Zespołu sporządzony zostanie protokół zawierający w szczególności:

1) listę obecności, która stanowić będzie informacje o terminie i składzie Zespołu uczestniczącym w posiedzeniu;

2) liczbę spraw skierowanych do członków Zespołu;

3) tematykę omawianych spraw ogólnych, w tym zakres prac realizowanych przez grupy robocze.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawierać może wnioski oraz ocenę podejmowanych działań wraz z ich uzasadnieniem.

3. Protokół podpisuje Przewodniczący Zespołu oraz wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu.

4. W przypadku niepowołania grupy roboczej, o której mowa w § 10 ust. 1 protokół Zespołu powinien dodatkowo zawierać elementy określone w § 23 ust. 1 pkt 3 i 4.

§ 15. Zespół na posiedzeniach podejmuje decyzje zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej połowy swojego składu. W przypadku równej ilości głosów, decydujący jest głos Przewodniczącego Zespołu.

§ 16. Obsługę organizacyjno- techniczną Zespołu zapewnia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie.

§ 17. Przewodniczący Zespołu inicjuje działania zmierzające do podniesienia kwalifikacji członków Zespołu i grup roboczych w zakresie pracy z osobami doznającymi i stosującymi przemoc.

§ 18. Przewodniczący reprezentuje Zespół na zewnątrz.

§ 19. Członkowie Zespołu oraz grup roboczych wykonują swoje zadania w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.

§ 20. Zespół posługuje się podłużną pieczęcią o następującej treści: Zespół Interdyscyplinarny w Bełchatowie, w pełnym brzmieniu i z aktualnym adresem.

Rozdział 4.
Organizacja pracy grup roboczych

§ 21. 1. Przewodniczący Zespołu zwołuje Zespół/ grupę roboczą w formie pisemnej, mailowej lub telefonicznej.

2. Skład grupy roboczej dostosowany jest do wagi omawianego problemu.

3. Spotkania grupy roboczej odbywają się w zależności od potrzeb, w miejscu i czasie ustalonym przez Przewodniczącego Zespołu.

§ 22. Zadania grup roboczych:

1) opracowanie i realizacja planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie;

2) monitorowanie sytuacji rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz rodzin zagrożonych wystąpieniem przemocy;

3) dokumentowanie działań podejmowanych wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy oraz efektów tych działań.

§ 23. 1. Z każdego spotkania grupy roboczej sporządzony zostanie protokół. Dokument taki zawiera w szczególności:

1) listę obecności, która stanowić będzie informację o terminie i składzie grupy roboczej;

2) liczbę spraw skierowanych do członków grupy roboczej;

3) istotne ustalenia dotyczące diagnozy problemów w danej rodzinie;

4) plan pomocy rodzinie, zawierający propozycje działań pomocowych.

2. Protokół, o którym mowa w ust. 1 zawierać może wnioski oraz ocenę podejmowanych działań wraz z ich uzasadnieniem.

3. Protokół podpisują wszystkie osoby uczestniczące w posiedzeniu grupy roboczej.

Rozdział 5.
Działania podejmowane przez Zespół/ grupy robocze na rzecz osób, rodzin, grup i środowisk zagrożonych przemocą w rodzinie

§ 24. 1. Podejmowanie interwencji w środowisku wobec rodziny dotkniętej przemocą odbywa się w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury "Niebieskie Karty" oraz wzorów formularzy "Niebieska Karta" i nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie.

2. Procedura "Niebieskie Karty" obejmuje ogół czynności podejmowanych i realizowanych przez przedstawicieli wymienionych w § 4 i § 5 w związku z uzasadnionym podejrzeniem zaistnienia przemocy w rodzinie.

3. Wszczęcie procedury "Niebieskie Karty" następuje przez wypełnienie formularza "Niebieska Karta" w przypadku powzięcia, w toku prowadzonych czynności służbowych lub zawodowych, uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy wobec członków rodziny lub w wyniku zgłoszenia dokonanego przez członka rodziny lub przez osobę będącą świadkiem przemocy w rodzinie.

Rozdział 6.
Sposób monitorowania oraz dokumentowania danych o efektach działań podejmowanych przez Zespół/ grupy robocze wobec rodzin, w których dochodzi do przemocy

§ 25. Podmioty realizujące procedurę "Niebieskie Karty" w oparciu o zasadę współpracy przekazują informacje o podjętych działaniach Przewodniczącemu Zespołu.

§ 26. W ramach pracy z osobą, rodziną, grupami problemowymi bądź środowiskiem gromadzona jest dokumentacja w szczególności:

1) formularz "Niebieska Karta - A" załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.;

2) formularz "Niebieska Karta - C" załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.;

3) formularz "Niebieska Karta - D" załącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r.).

§ 27. Przewodniczący Zespołu gromadzi dane dotyczące efektów pracy członków Zespołu i grup roboczych. Do tych danych zaliczamy m.in. protokoły, o których mowa w § 14 i § 23 oraz inne dokumenty wytworzone i zgromadzone przez Zespół i grupy robocze w toku pracy w Zespole/ grupie roboczej. W oparciu o zebrane dane Przewodniczący monitoruje działania podejmowane przez członków Zespołu i grupy robocze, dokonuje ewaluacji całości realizowanych działań.

§ 28. Wypracowane przez Zespół i grupy robocze dokumenty prowadzi, udostępnia i archiwizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bełchatowie, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§ 29. Zespół sporządza coroczne sprawozdanie ze swojej działalności i przedkłada je Prezydentowi Miasta Bełchatowa do dnia 31 marca roku następnego.

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Olga Rzycka

Coach, trener, psycholog

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »