| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXVII/174/12 Rady Gminy Sławno

z dnia 9 listopada 2012r.

w sprawie nadania statutu Gminnej Bibliotece Publicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 84, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327,Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567), art. 11 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012 r. poz. 642, poz. 908 oraz
z 2011 r. Nr 207, poz. 1250) w związku z art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Rada Gminy Sławno uchwala, co następuje:

§ 1. Nadaje się Statut Gminnej Bibliotece Publicznej w Sławnie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Traci moc Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie stanowiący załącznik nr 4 do uchwały Rady Gminy Sławno Nr XXIX/206/05 z dnia 2 listopada 2005 roku w sprawie zmiany formy organizacyjnej działalności kulturalnej prowadzonej przez Gminę Sławno / Dz. Urz. Woj. Łódzkiego Nr 354, poz. 3166; z 2007 r. Nr 342, poz. 3066 /.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodziw życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Sławno


Arkadiusz Knap


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/174/12
Rady Gminy Sławno
z dnia 9 listopada 2012 r.

STATUT GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SŁAWNIE

I. Postanowienia ogólne

§ 1. Gminna Biblioteka Publiczna w Sławnie zwana dalej "Biblioteką" jest samorządową instytucją kultury.

§ 2. Biblioteka działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach ( Dz. U. z 2012r. poz. 642, poz. 908 oraz z 2011r. Nr 207,
poz. 1250);

2) ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. Uz 2012 r. poz.406 );

3) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.);

4) niniejszego statutu.

§ 3. 1. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest budynek przy ul. Zielonej nr 2 w Sławnie .

2. Terenem działalności jest Gmina Sławno.

§ 4. Biblioteka podlega wpisowi do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora i uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru.

§ 5. 1. Organem założycielskim Biblioteki jest Rada Gminy Sławno.

2. Nadzór nad działalnością Biblioteki sprawuje Wójt Gminy Sławno.

3. Nadzór merytoryczny nad działalnością Biblioteki pełni Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Opocznie oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi.

4. Usługi Biblioteki są ogólnie dostępne i bezpłatne z wyjątkiem opłat za usługi określone w art. 14 ust. 2 ustawy o bibliotekach.

§ 6. Biblioteka używa podłużnej pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem, nr NIP i REGON

II. Cele i zadania

§ 7. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb czytelniczych, edukacyjnych i informacyjnych społeczeństwa Gminy Sławno oraz upowszechnianiu wiedzy, nauki i rozwojowi kultury.

§ 8. Do zadań Biblioteki należy:

1) badanie potrzeb czytelniczych mieszkańców Gminy Sławno;

2) gromadzenie i opracowywanie zbiorów bibliotecznych, planowanie zakupu, dokonywanie bieżącej oceny zbiorów, ich przydatności w środowisku oraz ochrona i konserwacja;

3) udostępnianie materiałów bibliotecznych służących zaspokajaniu potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych poprzez wypożyczenia na miejscu, na zewnątrz, a także wypożyczenia międzybiblioteczne;

4) prowadzenie działalności informacyjno-bibliograficznej ze szczególnym uwzględnieniem informacjio regionie;

5) realizowanie różnorodnych form popularyzacji książek i czytelnictwa min. organizowanie spotkań autorskich, odczytów, wystaw, konkursów;

6) współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami i organizacjami w zakresie rozwoju czytelnictwa i zaspokajania potrzeb edukacyjnych i kulturalnych mieszkańców gminy;

7) możliwość podejmowania przez Bibliotekę innych działań dla zaspokajania społecznych potrzeb i realizacji ogólnokrajowej polityki bibliotecznej.

III. Organizacja i zarządzanie

§ 9. 1. Biblioteką kieruje Kierownik, który reprezentuje ją na zewnątrz i jest odpowiedzialny za całokształt jej działalności.

2. Kierownika Biblioteki powołuje i odwołuje Wójt.

3. Kierownik Biblioteki raz w roku przedstawia Organizatorowi sprawozdanie z działalności Biblioteki, zwane Informacją o Działalności Kulturalnej.

§ 10. 1. Pracowników Biblioteki zatrudnia i zwalnia Kierownik.

2. Kierownik jest zwierzchnikiem służbowym zatrudnionych pracowników i wykonuje wobec nich wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy.

§ 11. Organizację wewnętrzną Biblioteki określa regulamin organizacyjny nadawany przez Kierownika, po zasięgnięciu opinii Wójta Gminy Sławno.

§ 12. W skład Gminnej Biblioteki Publicznej w Sławnie wchodzą:

1) Filia Biblioteczna w Gawronach,

2) Filia Biblioteczna w Prymusowej Woli,

§ 13. 1. Biblioteka prowadzi w celu udostępniania zbiorów wypożyczalnie i czytelnie oraz inne formy udostępniania zbiorów.

2. Szczegółowe zasady korzystania z wypożyczalni i czytelni określają regulaminy podane do publicznej wiadomości w lokalach bibliotecznych.

3. Przy Bibliotece mogą istnieć:

- koła przyjaciół biblioteki,

- towarzystwa i fundacje - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

IV. Gospodarka finansowa

§ 14. 1. Biblioteka prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązań z następujących źródeł finansowania:

- dotacje podmiotowe i dotacje celowe,

- wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego oraz najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.

§ 15. 1. Podstawą gospodarki finansowej Biblioteki jest roczny plan finansowy ustalony przez Kierownika Biblioteki z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.

2. Biblioteka pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów, w tym dotacji z budżetu gminy, wypracowanych środków własnych, dobrowolnych wpłat, darowizn.

3. Biblioteka może pobierać opłaty za swoje usługi wg zasad ustalonych w regulaminie korzystania z Biblioteki w zakresie dopuszczonym prawem, a wpływy przeznaczyć na cele statutowe.

4. Sprawozdanie finansowe Biblioteki podlega zatwierdzeniu przez Radę Gminy Sławno nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

V. Zmiana statutu

§ 16. 1. Projekt zmiany statutu może zgłosić z własnej inicjatywy Kierownik lub Organizator Biblioteki.

2. Projekt zmian statutu wraz z uzasadnieniem Kierownik przedstawia za pośrednictwem Wójta Gminy Przewodniczącemu Rady Gminy z wnioskiem o skierowanie go pod obrady sesji i podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu.

3. Wszelkie zmiany w statucie mogą być dokonywane w trybie jego uchwalenia i posiadają formę nowelizacji.

VI. Postanowienia końcowe

§ 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy powszechnie obowiązujące.

reklama

POLECANE

Artykuł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Jarosław Ziółkowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »