| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama

Czytaj także

Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XLIV/444/14 Rady Miejskiej w Kamieńsku

z dnia 26 maja 2014r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu demontażu oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 400a ust. 1 pkt 8 i 9, art. 403 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1232 i z 2014 r. poz. 47) w związku z Uchwałą Nr XXV/275/12 Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 26 września 2012r. w sprawie przyjęcia "Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk" uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się Regulamin finansowania zadań z zakresu demontażu oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór Wniosku o przyznanie i sfinansowanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachu/ elementów elewacji budynku lub składowanych na terenie nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Kamieńsk w brzmieniu stanowiącym Załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamieńska.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/347/13Rady Miejskiej w Kamieńsku z dnia 27.03.2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/444/14
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 26 maja 2014 r.

Regulamin finansowania zadań z zakresu demontażu oraz usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk

§ 1. Finansowane będą zadania ujęte w "Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamieńsk" z nieruchomości w granicach administracyjnych Gminy Kamieńsk, których właścicielami są osoby fizyczne lub osoby posiadające inny tytuł prawny do dysponowania nieruchomością zwanymi dalej właścicielami odpadu.

§ 2. Sfinansowane w pełnej wysokości mogą być koszty demontażu, usuwania ( przez usuwanie rozumie się przygotowanie do transportu - odpowiednie zapakowanie i oznakowanie odpadu, transport i przekazanie odpadów do unieszkodliwienia na odpowiednie składowisko odpadów niebezpiecznych) oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest pochodzących z demontażu pokryć dachowych, elementów elewacji lub złożonych na terenie posesji z zastrzeżeniem§4,7.

§ 3. Źródłem finansowania zadań będą środki własne z budżetu Gminy Kamieńsk oraz środki pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub innych źródeł.

§ 4. Ogólna kwota przeznaczona w danym roku na finansowanie demontażu, usuwania i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest określona będzie w budżecie Gminy Kamieńsk.

§ 5. Wykonawcą zadania obejmującego powyższe prace na terenie Gminy Kamieńsk będzie podmiot wybrany w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych, posiadający przewidziane prawem stosowne uprawnienia, który na zlecenie Gminy Kamieńsk dokonywał będzie demontażu, usuwania i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest.

§ 6. Procedura realizacji zadania:

1. Planujący demontaż i usunięcie odpadów azbestowych z nieruchomości występuje z wnioskiem do Burmistrza Kamieńska o przyznanie i sfinansowanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest zgodnie z wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do uchwały.

2. Sfinansowaniem objęty będzie demontaż, usuwanie i unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

3. Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie o przyjęciu wniosku do realizacji.

4. Po zakwalifikowaniu wniosku Burmistrz Kamieńska zleci wykonawcy, o którym mowa w § 5 wykonanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych.

5. Termin odbioru odpadów zawierających azbest uzgadnia przedstawiciel Wykonawcy z właścicielem odpadu zgodnie z u mową podpisaną z Gminą Kamieńsk.

6. Odbiór odpadów zawierających azbest od właściciela oraz ich przekazanie na legalne składowisko odpadów niebezpiecznych potwierdzone będzie kartą przekazania odpadu sporządzoną w trzech egzemplarzach: jeden dla właściciela odpadu, drugi dla odbierającego odpad, trzeci dla Urzędu Miejskiego w Kamieńsku.

7. Pozytywnie rozpatrzone wnioski, które wykraczają poza możliwości finansowe Gminy Kamieńsk w danym roku kalendarzowym, będą realizowane w następnym roku budżetowym w ramach posiadanych środków.

8. Kolejność realizacji następować będzie według daty wpływu kompletnych wniosków do siedziby Urzędu Miejskiego w Kamieńsku.

§ 7. Dofinansowanie nie obejmuje zwrotu kosztów demontażu, odbioru, transportu i utylizacji odpadów zawierających azbest, jeżeli właściciel odpadu we własnym zakresie zlecił uprawnionemu podmiotowi demontaż, odbiór, transport i utylizację odpadów.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/444/14
Rady Miejskiej w Kamieńsku
z dnia 26 maja 2014 r.

Wniosek o przyznanie i sfinansowanie usługi demontażu, usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest pochodzących z wymiany pokrycia dachu/elementów elewacji budynku lub składowanych na terenie nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Kamieńsk

Proszę o nieodpłatne wykonanie usługi polegającej na demontażu, usunięciu i unieszkodliwieniu odpadów zawierających azbest, pochodzących z pokrycia dachu/elementów elewacji1)budynku mieszkalnego/gospodarczego lub składowanego na terenie nieruchomości położonej w Gminie Kamieńsk w miejscowości ……………………………… przy ul. ...................................................................................

1) Wnioskodawca:

Imie i nazwisko:............................................................................................................................

Adres zamieszkania:.....................................................................................................................

Adres korespondencyjny:..............................................................................................................

Telefon kontaktowy:.....................................................................................................................

2) Miejsce demontażu, wytworzenia i zdeponowania odpadów zawierających azbest:

Adres posesji, nr obrębu i nr ewidencyjny działki……………………………………….........………

…………………………………………………………………………………….....……………...

3) Tytuł prawny do nieruchomości (np. odpis księgi wieczystej) lub oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane zgodnie z ustawą Prawo budowlane2)……………………………………………….....................................…………………………………..

4) Odpad zawierający azbest :

- pochodzi z demontażu dachu/elewacji1budynku mieszkalnego/gospodarczego1)

- jest składowany na terenie posesji

5) Planowany termin demontażu dachu/elewacji1)........................................................................................

6) Ilość odpadów zawierających azbest przewidzianych do usunięcia i unieszkodliwienia:

Ilość w m2lub Mg:........................................................................................................................

Rodzaj odpadów: płyty azbestowo-cementowe faliste / płaskie1)

7) Oświadczenia:

a) Oświadczam, że informacje zawarte we wniosku są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.

b) Upoważniam do przetwarzania wszystkich danych zawartych we wniosku przez Urząd Miejski w Kamieńsku do celów związanych z uzyskaniem i rozliczeniem dotacji.

c) Zobowiązuję się do umożliwienia upoważnionym pracownikom Urzędu Miejskiego w Kamieńsku oraz firmie działającej na zlecenie Gminy Kamieńsk wstępu na przedmiotową nieruchomość w celu podjęcia działań związanych z realizacją wnioskowanych prac.

1) właściwe podkreślić

2) załącznik: kserokopia tytułu prawnego lub oświadczenie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kamieńsku


Jarosław Kozik

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Agencja interaktywna LTB.pl

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »