| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr VII/46/2011 Rady Gminy Radziejowice

z dnia 19 kwietnia 2011r.

w sprawie: ustalenia opłat za świadczenia prowadzonych przez Gminę Radziejowice przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych

Na podstawie art. 14 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) , art. 7 ust.1 pkt. 8 art. 40 ust. 1, art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t.j. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami).Rada Gminy Radziejowiceuchwala

§ 1. Ustala się opłaty miesięczne za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na terenie Gminy Radziejowice w zakresie świadczeń wykraczających poza podstawę programową określoną w odrębnych przepisach.

§ 2. 1. Podstawa programowa w przedszkolach publicznych i oddziałach przedszkolnych w szkołach na terenie Gminy Radziejowice realizowana jest w wymiarze 5 godzin dziennie.

2. Pobyt dzieci w Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych w szkołach w zakresie nauczania i wychowania obejmującego podstawę programową wychowania przedszkolnego określają odrębne przepisy. 5 godziny pobyt dziecka w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym jest bezpłatny.

3. Podstawą programową w Przedszkolach i Oddziałach Przedszkolnych objęty jest pobyt dzieci np.w godzinach od 8.00 do 13.00.

§ 3. 1. Po czasie wymienionym w § 2 ust. 3 świadczenia i usługi realizowane są odpłatnie.

2. Opłata za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne Określone w § 3 ust. 1 liczona jest procentowo od kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w danym roku na podstawie odrębnych przepisów, z zaokrągleniem do pełnych złotych.

3. Wysokość opłat świadczenia, o których mowa w § 3 ust. 1 wynosi miesięcznie:

a/ 6 godzin dziennie – 8,5% minimalnego wynagrodzenia

b/ 7 godzin dziennie – 9,0% minimalnego wynagrodzenia

c/ 8 godzin dziennie – 9,5% minimalnego wynagrodzenia

d/ 9 godzin dziennie – 10% minimalnego wynagrodzenia

e/ 10 godzin dziennie – 10,5% minimalnego wynagrodzenia

§ 4. Opłata miesięczna świadczenia wykraczająca poza podstawę programową nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka.

§ 5. 1. Ustala się ulgę w uiszczeniu opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3 w wysokości 25% w przypadku, gdy z usług Przedszkola , Oddziału Przedszkolnego korzysta jednocześnie drugie dziecko z rodziny.

2. Opłaty, o których mowa w § 3 ust. 3 nie pobiera się za trzecie i kolejne dziecko, gdy z usług przedszkola lub oddziału przedszkolnego korzysta troje lub więcej dzieci z tej samej rodziny.

3. Zniżek, o których mowa w § 5 ust. 1 udziela Dyrektor Przedszkola, Szkoły na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych.

§ 6. 1. Czas pobytu dziecka w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym, zasady korzystania z opieki przedszkolnej, zakres świadczeń udzielonych przez Przedszkole, Oddział Przedszkolny oraz zasady pobierania opłat za świadczone usługi reguluje umowa zawarta pomiędzy rodzicami bądź opiekunami prawnymi dziecka a Przedszkolem.

2. Podstawa zawarcia umowy, o której mowa w § 6 ust. 1 jest wniosek rodziców/prawnych opiekunów złożony w czasie rekrutacji do Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego.

3. Na podstawie stawki opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3 oraz liczby godzin pobytu dziecka w Przedszkolu , Oddziale Przedszkolnym, określonej w umowie, o której mowa w ust. 1, Dyrektor Przedszkola, Szkoły podaje do wiadomości rodziców bądź opiekunów dziecka wysokość miesięcznej opłaty za korzystanie ze świadczeń.

4. Miesięczna opłata za pobyt dziecka w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym naliczana jest 5-tego dnia każdego miesiąca, według zadeklarowanej przez rodziców/ opiekunów w umowie ilości godzin pobytu dziecka w placówce.

5. W przypadku, gdy Przedszkole, Oddział Przedszkolny nie może świadczyć swych usług z przyczyn losowych opłatę za pobyt dziecka w placówce pomniejsza się za każdy dzień zamknięcia placówki.

§ 7. 1. Opłatę dzienną za wyżywienie dziecka w czasie pobytu w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym ustala Dyrektor Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego w porozumieniu z organem prowadzącym.

2. Szczegółową odpłatność za posiłki zgodnie z określoną ust. 1 opłatą, z uwzględnieniem zakresu korzystania z posiłków przez dziecko, ustala Dyrektor Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego w umowie, o której mowa w § 6 ust. 1.

3. Miesięczna opłata za wyżywienie ustalona zgodnie z ust. 1 i 2, ulega stosownemu obniżeniu w przypadku nieobecności dziecka w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym lub nieskorzystania ze wszystkich bądź niektórych posiłków za każdy dzień, pod warunkiem zawiadomienia Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego o niej z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem.

4. Przedszkola, Oddziały Przedszkolne, które nie posiadają własnego zaplecza kuchennego korzystają z usług gastronomicznych typu catering.

§ 8. 1. Przedszkola, Oddziały Przedszkolne mogą organizować zajęcia dodatkowe dla chętnych, które nie są związane z usługami opiekuńczymi i nie wynikają z podstawy programowej:

1) rytmika,

2) język obcy,

3) zajęcia taneczne,

4) koncerty edukacyjne,

5) inne organizowane w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym na życzenie lub za zgodą rodziców.

2. Koszty zajęć, o których mowa w § 8 ust. 1 ponoszą rodzice/ prawni opiekunowie dziecka.

§ 9. 1. W przypadku pozostawienia dziecka w Przedszkolu, Oddziale Przedszkolnym w czasie wykraczającym poza czas pracy placówki rodzic/ opiekun prawny zobowiązany jest do uiszczenia dodatkowej opłaty za każda rozpoczętą godzinę w wysokości określonej w statucie Przedszkola.

2. Należność wymieniona w § 9 ust. 1 zostanie doliczona do opłat za korzystanie z usług Przedszkola, Oddziału Przedszkolnego w kolejnym okresie rozliczeniowym.

3. Nie pobiera się opłaty wymienionej w § 3 ust. 3 od dzieci oczekujących na odjazd autobusu szkolnego.

§ 10. 1. W okresie przerwy wakacyjnej ( lipiec, sierpień) Przedszkola, Oddziały Przedszkolne mogą świadczyć odpłatnie usługi opiekuńcze nad dzieckiem w wymiarze minimum 6 godzin dziennie dla grupy liczącej co najmniej 10 dzieci.

2. Opłata, o której mowa w § 10 ust. 1 naliczana będzie zgodnie z § 3 ust. 3.

3. Na świadczenie usług wymienionych w § 10 ust. 1 rodzic/ prawny opiekun zobowiązany jest podpisać umowę z Dyrektorem Przedszkola, Szkoły.

§ 11. Tracą moc uchwały Rady Gminy w Radziejowicach Nr XXXVIII/209/2001 z dnia 15 października 2001 r. w sprawie odpłatności za dzieci uczęszczające do Przedszkoli w Gminie Radziejowice oraz uchwały ją zmieniające:

1. Nr XXI/118/2004 z dnia 24 listopada 2004 r. w sprawie zmiany uchwały dotyczącej odpłatności za dzieci uczęszczające do Przedszkoli w Gminie Radziejowice.

2. Nr V/33/2001 z dnia 15 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały dot. odpłatności za dzieci uczęszczające do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Gminy Radziejowice.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice.

§ 13. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2011 r.

Przewodniczący Rady Gminy Radziejowice


Urszula Ciężka


Uzasadnienie

Zgodnie z art.6 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami) przedszkolem publicznym, oddziałem przedszkolnym jest przedszkole, oddział przedszkolny, które realizuje program wychowania przedszkolnego uwzględniającego podstawę programową wychowania przedszkolnego, zapewnia bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszym niż 5 godzin dziennie. Jednak w sytuacji, gdy czas realizacji podstawy programowej zostaje przekroczony, za dodatkowe świadczenia ustala się opłatę. Przygotowana uchwała gwarantuje, że przedszkola publiczne i oddziały przedszkolne w gminie Radziejowice zapewniają bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w wymiarze 5 godzin dziennie. Uchwała zmienia sposób obliczania opłaty za korzystanie z usług przedszkoli, oddziałów przedszkolnych które wykraczają poza realizację podstawy programowej.

Przyjęto procentowy wskaźnik obliczenia odpłatności za dodatkowe świadczenia w relacji do minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na zasadach i w trybie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę ( Dz.U. Nr 200, poz. 1679 ze zmianami).

Przyjęty sposób obliczania w przypadku korzystania przez dziecko ze świadczeń realizowanych w wymiarze ponad podstawę programową przedstawia się następująco

( odpłatność miesięczna):

1) 6 godzin dziennie – 8,5% minimum wynagrodzenia za pracę, co stanowi - 117,81 zł.

2) 7 godzin dziennie – 9,0% minimum wynagrodzenia za pracę, co stanowi - 124,74 zł.

3) 8 godzin dziennie – 9,5% minimum wynagrodzenia za pracę, co stanowi - 131,67 zł.

4) 9 godzin dziennie – 10% minimum wynagrodzenia za pracę, co stanowi - 136,60 zł.

5) 10 godzin dziennie – 10,5% minimum wynagrodzenia za pracę, co stanowi – 145,53 zł.

Dla porównania świadczenia za godziny ponad podstawę programową w sąsiednich gminach są następujące:

Żyrardów – 0,2% kwoty bazowej , dziennie za jedną godzinę

Wiskitki – 10% kwoty bazowej miesięcznie

Wprowadzenie niniejszej uchwały jest zasadne, gdyż zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty (Dz.U.Nr 148, poz. 991) dotychczasowe uchwały organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego zachowują moc do czasu wydania uchwał przewidzianych w art. 14 ust. 5 ustawy o systemie oświaty, nie dłużej jednak niż do dnia 31 sierpnia 2011 r.

reklama

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Waldemar Żuchowski

Doradca podatkowy

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »