| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 105/XX/2012 Rady Gminy w Zawidzu

z dnia 31 grudnia 2012r.

Uchwała Budżetowa Gminy Zawidz na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 4, pkt 9   lit. d oraz i   ustawy z   dnia 8   marca 1990   r. o   samorządzie gminnym (Dz. U. z   2001 r. Nr 142, poz.1591 z   późn. zm.) oraz art.   211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w   związku z   art. 121 ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o   finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) oraz Uchwała Rady Gminy  nr 13/IV/2011 z   dnia 30.marca 2011  Rada Gminy w   Zawidzu uchwala, co następuje  

§   1.   Dochody w   łącznej kwocie  21.058.772,-- w   tym:  

1)   dochody bieżące w   kwocie: 21.058.772,- dochody majątkowe w   kwocie  0,00,- zł, zgodnie z   załącznikiem nr 1   do niniejszej uchwały  

§   2.   1.   Wydatki w   łącznej kwocie 22.874.772,- zł, w   tym:  

1)   wydatki bieżące w   kwocie 18.049.772,-  

2)   wydatki majątkowe w   kwocie. 4.825.000,- zgodnie z   załącznikiem  nr 2   do niniejszej uchwały.  

2.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących zgodnie z   załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.  

3.   Wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych zgodnie z   załącznikiem nr 2b do niniejszej uchwały.  

§   3.   Przychody budżetu w   wysokości 3.000.000,- rozchody w   wysokości .1.184.000,--zł, zgodnie z   załącznikiem nr 3   do niniejszej uchwały. Różnica między dochodami a   wydatkami stanowi deficyt budżetu w   kwocie 1.816.000,-,który będzie pokryty zaciągniętym kredytem w   wysokości 1.816.000,-  

§   4.   Limit zobowiązań z   tytułu kredytów i   pożyczek zaciąganych na  

1)   sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w   kwocie  500.000,-  

§   5.   1.   Rezerwę ogólną w   wysokości  228.748,-                

2.   Rezerwy celowe w   wysokości  .  56.600,--, zł, w   tym na:  

a)   .zadania kryzysowe w   wysokości  56.600,-,- zł,  

§   6.   1.   Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z   załącznikiem nr 4   do niniejszej uchwały.  

§   7.   1.   Ustala się dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z   załącznikiem nr 5   do niniejszej uchwały.  

2.   Ustala się wydatki  na realizację  zadań określonych w   gminnym programie przeciw narkomanii, zgodnie z   załącznikiem nr 6   do niniejszej uchwały  

§   8.   1.   Dotacje podmiotowe dla:  

1)   Gminnej Biblioteki Publicznej w   Zawidzu kwocie  153.000,-zł.  

-   zgodnie z   załącznikiem nr 7   do niniejszej uchwały  

2.   Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i   nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 8.  

§   9.   Plan przychodów i   kosztów zakładu budżetowego , zgodnie z   załącznikiem nr 9   do niniejszej uchwały  

§   10.   1.   Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok i   zgodnie z   załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.  

§   11.   Upoważnia się Wójta:  

1)   zaciągania kredytów i   pożyczek  na pokrycie występującego w   ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości ..  500.000,- zł,  

2)   lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w   innych bankach.  

3)   Dokonywania zmian w   planie  wydatków z   wyłączeniem  przeniesień  wydatków między działami w   zakresie planu  wydatków  na uposażenia i   wynagrodzenia  ze stosunku pracy.  

§   14.   Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.  

§   13.   Uchwała wchodzi w   życie z   dniem 1   stycznia 2013 roku i   podlega publikacjiw   Dzienniku Urzędowym Województwa  Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.  

 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  


Tadeusz   Krajewski

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody  

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki  

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik2a.pdf

Wydatki bieżące  

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik2b.pdf

Wydatki majątkowe  

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik3.pdf

Przychody i   rozchody budżetu w   2013 r.  

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik4.pdf

Dochody i   wydatki związane z   realizacją zadań z   zakresu administracji rządowej i   innych zleconych odrębnymi ustawami  

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik5.pdf

Dochody z   tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych  

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki na realizację zadań określonych w   gminnym programie przeciwdziałania narkomanii  

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik7.pdf

Dotacje podmiotowe w   2013 r.  

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i   niezaliczanych do sektora finansów publicznych w   2013 r.  

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik9.pdf

Plan przychodów i   kosztów zakładów budżetowych  

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr 105/XX/2012
Rady Gminy w Zawidzu
z dnia 31 grudnia 2012 r.
Zalacznik10.pdf

Wydatki na zadania inwestycyjne w   2013 r.  


Uzasadnienie

 

DO    UCHWAŁY  BUDŻETOWEJ  
NA  ROK 2013  

Budżet   gminy  na rok 2013 opracowano w   oparciu o   otrzymane dane z   Ministerstwa Finansów o   przydzielonych dla naszej gminy projektowanych kwot subwencji i   udziału w   podatku dochodowym od osób  fizycznych, następnie o   otrzymane  projekty planu dotacji z   Urzędu Mazowieckiego i   dochody własne gminy.  

Wysokość   subwencji na rok 2013 wynosi:  

-   subwencja oświatowa                                                                                 7.142.002,-  

-   subwencja ogólna dla gminy                                                                       3.581.601,-  

-   subwencja równoważąca tj. rekompensująca  

dochody utracone w   związku z   częściową  

likwidacją podatku od środków transportowych                                           311.862,-  

-   udziały gmin w   podatku dochodowym od osób  

fizycznych i   prawnych                                                                              1.232.514,-  

Wysokość przydzielonych dotacji na zadania  zlecone gminie na podstawie ustaw i   na zadania własne gminy przedstawia się następująco:  

-   dotacja na zadania zlecone z   zakresu administracji publicznej                         43.309,-  

-   dotacja  na prowadzenie i   aktualizację stałego rejestru wyborców                      1.172,-  

-   dotacja z   zakresu obrony narodowej                                                                         500,-  

-   dotacja z   zakresu  obrony cywilnej                                                                        300,-  

-   dotacje z   zakresu pomocy społecznej:  

na świadczenia rodzinne                                                                          3.497.000,-  

na składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                        14.700,-  

na zasiłki stałe                                                                                                73.000-  

na zasiłki  okresowe                                                                                       88.000,-  

na utrzymanie  ośrodka pomocy społecznej                                                103.100,-  

na dożywianie uczniów                                                                                  55.000,-  

Ogółem dochody  wynoszą  21.058.772,-Są to  dochody bieżące. Dochody majątkowe  nie występują, ponieważ nie planujemy w   przyszłym roku żadnej sprzedaży majątku.  

Pokaźną pozycją w   dochodach oprócz subwencji, które wynoszą 11.035.465,-  stanowią dochody własne,  które wynoszą   4.308.986,-  

Dochody własne stanowią  następujące pozycje:  

-   wpływy z   podatku  od  nieruchomości                                                              2.682.338,-  

-   wpływy z   podatku rolnego                                                                                   879.714,-  

-   wpływy z   podatku  leśnego                                                                                    60.474,-  

-   wpływy z   podatku od środków  transportowych                                                    67.224,-  

-   wpływy z   innych lokalnych opłat pobieranych przez  

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                   246.000,-  

-   wpływy z   podatku od czynności cywilno-prawnych                                               50.000,-  

-   wpływy z   opłaty skarbowej                                                                                   30.000,-  

-   wpływy z   opłaty targowej                                                                                       7.000,-  

-   wpływy z   podatku od spadków i   darowizn                                                           10.000,-  

-   wpływy z   podatku od działalności  gospodarczej osób  

fizycznych opłacany w   formie  karty podatkowej                                              20.000,-  

-   wpływy z   opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż  

alkoholi                                                                                                                 55.000,-  

-   z  tytułu czynszów za lokale                                                                                  65.000,-  

-   z tytułu czynszów dzierżawy                                                                                 14.000,-  

-   z tytułu usług za wynajem autobusów                                                                   10.000,-  

-   z tytułu usług opiekuńczych                                                                                  30.000,-  

pozostałe dochody własne w   kwocie  82.236,-  to są  czynsze od kół łowieckich  5.000,-,za wieczyste użytkowanie  500,-,dochody związane z   realizacja zadań z   zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 55.000.-,odsetki od nieterminowych wpłat podatków  6.500,-, wpływy z   opłat za korzystanie ze środowiska – 15.000,-  

Do  budżetu  stawki podatków przyjęto  według  podjętej uchwały Rady  Gminy z   dnia 31.10.2012 r. r.  tak więc stawka  podatku rolnego  wynosi 125 zł .z ha przeliczeniowego, stawki podatku od nieruchomości i   stawki podatku od środków transportowych   na poziomie ubiegłego roku, stawki podatku leśnego według ceny drewna ogłoszonej przez GUS  

W  budżecie  nie ma dochodów z   wpływów za zużycie wody i   wpływów za  ścieki.  

Przychody i   koszty  dotyczące zakładu gospodarki  komunalnej  wykazane są w   planie finansowym ,  gdzie wysokość  wpływów za  wodę wynosi 945.000-, przy cenie wody 2,10 plus  wat , wpływy za ścieki  50.400,- za usługi  równiarką i   koparka 80.000,-,odsetki od  nieterminowych wpłat 1.000,-.Ogólna kwota przychodów wynosi 1.076.400,- ,koszty również 1.076.400,-  

Do  budżetu zostały przyjęte wpływy z   tytułu obsługi wywozu śmieci w   dziale 756 , rozdziale 75615 i   75616  kwota 246.000,-  

Pozostałe pozycje dochodów przyjęto na poziomie wykonania  roku 2012 .  

Ogółem   plan  dochodów na rok 2013 wynosi 21.058.772,-  

Poszczególne  pozycje dochodów według  źródeł dochodów  przedstawia załącznik nr 1   .  

Przy planowaniu   wydatków na rok 2013 przyjęto przewidywane wykonanie z   roku 2012.  

Wynagrodzenie osobowe pracowników administracji   pozostały na tym samym poziomie co w   roku 2012 , jedynie zwiększono o   odprawę emerytalną i   o nagrody jubileuszowe , które będą wypłacane w   2013 roku.  

Pochodne od płac  tj. składki na ubezpieczenie  społeczne i   fundusz pracy przyjęto tymi samymi wskaźnikami  jak na rok 2012..  

Plan    wydatków  ogółem na rok 2013 wynosi  22.874.772  ,-gdzie  przedstawia załącznik nr 2   uchwały, z   tego wydatki bieżące  wynoszą  18.049.772,-   załącznik nr 2a uchwały, wydatki majątkowe  4.825.000,- załącznik nr 2b uchwały.  

W wydatkach majątkowych z   kwoty  4.825.000,-przeznaczono na wydatki i   zakupy  inwestycyjne  4.525.000,-. Kwotę 300.000,- przeznaczono  jako dotacja ,która będzie przekazana w   ramach porozumienia  do Starostwa Powiatowego na budowę dróg powiatowych.  

Wydatki i   zakupy inwestycyjne to:  

-   budowa dróg gminnych                          4.500.000,-  

-   zakup komputerów w   Urzędzie                  25.000,-  

Wydatki bieżące  przedstawiają się następująco:  

DZ.   .010  „Rolnictwo i   Łowiectwo”  rozdz.01030  kwota 17.594,-  składka na izby rolnicze.  

DZ.   600  „Transport i   łączność”  rozdz.60016  kwota  489.490,- utrzymanie dróg gminnych, w   postaci zakupu żwiru i   usługi związane z   utrzymaniem dróg,  Kwotę  39.490,- zabezpieczono   dla pracowników zatrudnionych w   ramach robót publicznych.  

DZ.   700 Gospodarka mieszkaniowa „ rozdz.70005  kwota  10.000,- wydatki  związane z   utrzymaniem budynków naszego mienia.  

DZ.   710 „Działalność usługowa”  rozdz.71004  kwota  50.000,- wydatki związane z   wydawaniem decyzji zabudowy.  

DZ.   750 „Administracja publiczna” rozdz.75011 kwota  43.309,- wydatki związane z   utrzymanie pracowników rządowych w   ramach dotacji, rozdz.75022  kwota 106.000,-  wydatki z   wiązane z   utrzymaniem rady gminy  tj. diety radnych, przewodniczącego rady i   wiceprzewodniczącego , zakupy materiałów dla rady, , rozdz.75023  kwota 1.986.596-wydatki związane z   utrzymaniem  urzędu tj. wynagrodzenia osobowe pracowników i   składki od nich naliczane  kwota 1397.476,-  ,w dziale tym  mieści się  również wynagrodzenie prowizyjne  dla sołtysów   za inkaso zobowiązań w   kwocie 48.000,-  , pozostała kwota to zakupy materiałów, usługi , energia,  wpłaty na PERON ,  rozdz. 75075  kwota 43.000,- przeznaczona na promocję gminy,  tj. na zakupy  materiałów i   w celu promowania gminy   40.000,- i   3.000,- dotacja dla Urzędu Miasta w   Sierpcu  jako promocja  gmirozdz.75095 kwota 34.000,-  zaplanowana  na diety dla sołtysów za udział w   sesjach.  

DZ.   751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i   ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdz.75101 kwota 1.172,- wynagrodzenie na podstawie umowy zlecenia związane z   prowadzeniem rejestru wyborców.  

DZ.   752  „Obrona narodowa”  kwota 500,-  środki z   dotacji na  wydatki obronne.  

DZ.   754 „Bezpieczeństwo publiczne i   ochrona przeciwpożarowa”  kwota  215.300,- w   tym rozdz.75412 – kwota 215.000,-  wydatki na utrzymanie  ochotniczych straży pożarnych , tj. zakupy materiałów , wynagrodzenie gminnego komendanta straży , usługi remontowe, energia.   Rozdz.75414 –kwota 300,- wydatki na obronę  cywilną  

DZ.   757 „Obsługa długu publicznego” rozdz.75702  - kwota  270.000,-  odsetki od zaciągniętego kredytu.  

DZ.   758 „Różne rozliczenia „ rozdz.75818 – kwota 285.348,-  ,- utworzona rezerwa ogólna w   wysokości   1% wydatków ogółem   tj. 228.743,- i   56.600,- jako  rezerwa kryzysowa.  

DZ.   801.”Oświata i   wychowanie  „  kwota  8.969.218,- w   tym: rozdz. 80101 – kwota 3.502.541,- wydatki na utrzymanie szkół podstawowych , z   tego wynagrodzenia i   pochodne kwota  2.438.240,-, pozostałe wydatki to zakupy materiałów, energia i   usługi, świadczenia socjalne,-   środki w   ramach subwencji,  rozdz.80103 – kwota  425.194,- z   tego wynagrodzenia i   pochodne 359.392,- pozostałe  środki to świadczenia socjalne , usługi, - /finansowane ze środków własnych/., rozdz.8104 „Przedszkola”  kwota  274.700,-  /środki unijne na prowadzenie przedszkoli/  , rozdz. 80110 – kwota 2.561.601,- z   tego wynagrodzenia i   pochodne 1.989.851,- pozostałe środki to usługi , energia, zakup materiałów   /środki w   ramach subwencji./  rozdz.80113 ‘dowożenie uczniów”  kwota  974.765,- z   tego wynagrodzenia i   pochodne 383.965-,pozostałe wydatki to zakupy materiałów , usługi remontowe, ubezpieczenie pojazdów  / finansowane ze środków własnych/ ,  rozdz.80114 –kwota 353.091,- koszty utrzymania zespołu obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, środki z   subwencji, z   tego wynagrodzenia i   pochodne -  294.400,-  rozdz.80120  - licea ogólnokształcące  kwota  453.933.-, środki z   subwencji , z   tego wynagrodzenia i   pochodne  kwota  412.465-, rozdz.80130-„ szkoły zawodowe „ kwota  zaplanowana  150.866,-- z   tego wynagrodzenia i   pochodne  135.408,-  / środki z   subwencji oświatowej ,  rozdz.80146 „dokształcanie i   doskonalenie nauczycieli”- kwota 10.000,-  na kształcenie i   szkolenie nauczycieli,  /środki z   subwencji/  , rozdz.80195  „pozostała działalność” – kwota  262.527,-, z   tego 40.500,- odpisy na fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów / środki z   subwencji/ a   kwota   222.027,- środki unijne z   projektu .  

DZ.   851.”Ochrona zdrowia” kwota 55.000- z   tego w   rozdz.85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi” kwota 50.000,-wydatki przeznaczone zgodnie z   projektem gminnego programu profilaktyki i   rozwiązywania problemów alkoholowych, rozdz. 85153 – zwalczanie narkomanii kwota 5.000,-.  

DZ.   852 „Pomoc społeczna” kwota  4.561.776,-  rozdz.85212 – kwota 3.497.000,- ,środki z   dotacji na świadczenia rodzinne 3.357.712,- wynagrodzenia i   pochodne 108.300, pozostałe wydatki  30.988, - rozdz.85213 – kwota  14.700,--  środki na  ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia., rozdz.85214   kwota  290.600,- z   tego środki z   dotacji na zasiłki okresowe kwota  88.000,- udział własny 17.600,- i   kwota  185.000,- na zasiłki celowe, / środki własne/ , rozdz.85215  kwota 100.000,- dodatki mieszkaniowe /środki własne./   rozdz.85216   zasiłki stałe  kwota  73.000,-   środki z   dotacji  

rozdz.85219 –kwota  259.476,- utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej z   tego z   dotacji 103.100,- i   środki własne 156.376,-.Na wynagrodzenia i   pochodne dla pracowników GOPS-u  zaplanowana  kwota wynosi  239.000,- ,  rozdz.85228 – kwota 240.000,-                                                                                                                       . usługi opiekuńcze/ środki własne/, z   tego wynagrodzenia  233.400 ,-  rozdz.85295 –kwota  87.000,-  na dożywianie uczniów z   tego 55.00,-  

środki wojewody i   32.000,- środki własne/.  

DZ.   853 „Pozostałe zadania w   zakresie pomocy społecznej”  kwota 103.999,- są to środki unijne z   projektu  „Czas na zmiany w   gminie Zawidz”  

DZ.   854 ‘Edukacyjna  opieka wychowawcza” rozdz.85401 – kwota  69.470,- utrzymanie świetlic szkolnych / środki z   subwencji oświatowej./.z tego na wynagrodzenia  61.930,-  

DZ.   900”Gospodarka komunalna i   ochrona środowiska”  kwota  515.000 ,- rozdz.90002 –kwota  250.000,- usługi związane z   utrzymaniem czystości i   porządku w   gminie,  rozdz.90015 –kwota 265.000,- oświetlenie uliczne, zakup materiałów i   usługi związane z   konserwacją oświetlenia ulicznego.  

DZ.   921 „Kultura i   ochrona dziedzictwa narodowego „  rozdz.92116 – kwota 153.000,- dotacja przekazana na utrzymanie  gminnej   biblioteki publicznej w   Zawidzu.  

DZ.   926 „kultura fizyczna i   sport”  rozdz.92605 „zadania w   zakresie kultury fizycznej i   sport” kwota 70.000,- dotacja , która będzie przekazana na zadania w   zakresie sportu ./tj. rozgrywki piłki ręcznej , siatkowej , tenisa stołowego/.Stowarzyszenia będą wyłonione w   drodze przetargu.  

Poszczególne plany wydatków przedstawia  załącznik nr 2   i 2a do niniejszej uchwały.  

W    budżecie   gminy na rok 2013 nie została zachowana równowaga budżetowa, wykazano deficyt budżetowy o   kwotę  1.814.000,- tj. wydatki sa wyższe od dochodów.  Pokryciem deficytu  będzie zaciągnięty kredyt w   roku 2013  

Zadłużenie gminy na dzień 31.12.2012 r. wynosi  3.560.000,- tj. kredyt  zaciągnięty w   Banku Spółdzielczym w   Zawidzu.  

Oprócz kredytu mamy jeszcze zobowiązania wobec wykonawcy robót na kwotę 2.100.000,-, gdzie termin spłaty kończy się w   roku 2013.  

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Polskie Centrum Promocji Miedzi (PCPM)

(PCPM)

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »