| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr V/240/10 Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 11 listopada 2010r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2010


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 212, art.217, art. 233 pkt. 3, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Gminy w Magnuszewie uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na 2010 rok Nr V/186/09 z dnia 31 grudnia 2009 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmniejsza się planowane dochody budżetowe o kwotę 754.259 zł

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetowe o kwotę 841.129 zł

§ 2.

W wyniku powyższych zmian:

§1uchwały otrzymuje brzmienie:

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19.566.047 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 18.786.047 zł.

b) majątkowe w kwocie 780.000 zł

Zmianie ulega tabela Nr 1 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 23.337.867 zł.

z tego:

a) bieżące w kwocie 18.995.302 zł,

b) majątkowe w kwocie 4.342.565 zł

Zmianie ulega tabela Nr2 do uchwały budżetowej zgodnie z załącznikiem Nr2 do niniejszej uchwały.

3. Zmianie ulega Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Zmianie ulega plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3.

W wyniku wprowadzonych zmian § 2 uchwały budżetowej otrzymuje następujące brzmienie:

1. Zmniejsza się deficyt o kwotę 86.870 zł i wynosi 3.771.820 zł., który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 300.000zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 250.000 zł,

c) nadwyżki budżetowej z lat ub. w kwocie 3.221.820 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 4.006.820 zł, z następujących tytułów:

a) kredyty w kwocie 300.000zł,

b) pożyczki w kwocie 250,000zł,

c) wolne środki w kwocie 235.000 zł,

d) nadwyżki budżetowej z lat ub. w kwocie 3.221.820 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 235.000zł, z następujących tytułów: a) pożyczki w kwocie 235.000zł.

§ 4.

Dokonuje się zmiany planów dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 2 do uchwały budżetowej „Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych” zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały

§ 6.

1.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Wdowiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr V/240/10
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik1.pdf

zalacznik 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr V/240/10
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik2.pdf

zalacznik 2

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr V/240/10
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik3.xls

zalacznik 3

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr V/240/10
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik4.doc

zalacznik 4

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr V/240/10
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik5.pdf

zalacznik 5

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr V/240/10
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik6.pdf

zalacznik 6

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr V/240/10
Rady Gminy w Magnuszewie
z dnia 11 listopada 2010 r.
Zalacznik7.doc

zalacznik 7

reklama

POLECANE

Artykuł sponsorowany

reklama

Ostatnio na forum

Fundusze unijne

Eksperci portalu infor.pl

Urszula Młynarczyk

W mojej kilkunastoletniej praktyce prawniczej, jednym z najtrudniejszych zagadnień jest prowadzenie z pracownikami negocjacji czy to w zakresie konieczności dokonania zmian u pracodawcy obowiązujących regulacji dotyczących na przykład zmiany regulaminu wynagrodzeń, regulaminu premiowania, zmiany regulaminu pracy w zakresie ustalenia na przykład nowych norm czasu pracy - w każdym przypadku gdy nowe regulacje są niekorzystne dla pracowników a ich wprowadzenie wymaga zmian umów o pracę. Umiejętność negocjowania jest również niezwykle ważna, w każdym przypadku, gdy dotyczy to rozwiązania umowy o pracę , szczególnie gdy przyczyny rozwiązania umowy o pracę leżą po stronie pracodawcy, czy też w przypadku wystąpienia u pracodawcy przypadku mobbingu, molestowania seksualnego czy też naruszenia zasad nierównego traktowania. W każdym z wyżej wymienionych przypadku, jak również w innych sprawach, które mogą wystąpić w ramach zatrudnienia pierwszorzędne znaczenie ma umiejętność prowadzenia rozmów z pracownikami w celu zminimalizowania wystąpienia konfliktu, lub w celu doprowadzenia do rozwiązania konfliktu i przywrócenia u pracodawcy normalnego toku działania i właściwych relacji pomiędzy pracownikami. Jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy jest, bowiem zapewnienie normalnych warunków pracy, jak również przeciwdziałanie zjawiskom tworzących negatywną atmosferę. Umiejętność negocjowania i prowadzenia rozmów z pracownikami jest umiejętnością niezbędna, w którą, w mojej ocenie, musi być wyposażony pracownik HR. Pracownicy HR , nawet mając świadomość jak ważne jest kształtowanie prawidłowych zachowań i relacji pomiędzy pracownikami a pracodawcą, skupiają się w swojej pracy przede wszystkim na doskonaleniu znajomości przepisów prawa oraz szkoleniu się w umiejętności ich stosowania traktując to jako quasi „oręż”, który ma zapewnić pracodawcy ochronę prawną przy podejmowaniu działań wobec pracowników. Tymczasem wyłącznie znajomość przepisów prawa jakkolwiek niezbędna w tej pracy to jednak jak wynika z praktyki powinna korespondować z umiejętnościami negocjacyjnymi, gdyż dopiero to połączenie pozwala moim zdaniem wielu konfliktów uniknąć a praktycznie prawie wszystkie rozwiązać.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »